License Agreement

123RF End User License Agreement

Licencja 123RF ("zwana dalej jako: Licencja")

 1. Umowa.

  Niniejsza licencja stanowi umowę pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd ("zwaną dalej: 123RF") oraz licencjobiorcą ("zwanym dalej: Licencjobiorca") który pobiera zdjęcia / ilustracje / wektory / materiały filmowe ("Treści") ze strony 123RF.com bez konieczności płacenia tantiemów. Pobierając jakiekolwiek Treści, Licencjobiorca potwierdza, że zna i akceptuje warunki Licencji.


 2. Oświadczenie 123RF.

  Firma 123RF oświadcza, że posiada pełnię praw do Zasobów i/lub wszystkie wymagane uprawnienia, w tym prawa autorskie, i jest uprawniona do udzielania licencji do korzystania z Treści w ramach udzielonej Licencji. Oryginalne Treści w niezmienionej postaci udostępniane Licencjobiorcy w ramach licencji nie naruszają bądź łamią własności intelektualnej, praw do wizerunku ani polityki prywatności żadnej strony trzeciej. Prawa autorskie do Treści należą do 123RF i/lub stron dostarczających Treści firmie 123RF. Jednakże niniejsze oświadczenie nie będzie dotyczyć Treści bez zgody modela / właściciela obiektu na publikację, co uniemożliwia zamierzone korzystanie z Treści.


 3. Oświadczenie Licencjobiorcy:
  1. Mam przynajmniej 18 lat i jestem uprawniony do korzystania z licencji.

  2. Nie będę korzystał z Treści w sposób niedozwolony przez Licencję.

  3. Wszystkie informacje, jakie przekazuję firmie 123RF są dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie informację związane z płatnościami oraz rozliczeniami

  4. O ile inne zapisy niniejszej Licencji nie stanowią inaczej, każde konto/konta użytkownika utworzone lub prowadzone przez Licencjobiorcę na Stronach jest/są dostępne tylko dla Licencjobiorcy i można z niego/nich korzystać do celów i na zasadach określonych w niniejszej Licencji

 4. Grant:

  Przedmiot licencji: Na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie, firma 123RF niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej sublicencji do korzystania, powielania, modyfikowania, publikowania oraz prezentowania pobranych Treści (innych niż te zastrzeżone w punkcie 10).


 5. Indywidualne Konto Użytkownika.

  Niniejsza Umowa umożliwia utworzenie i rejestrację Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjobiorca nie może nikomu udostępnić nazwy swojego konta i/lub hasła. Jeżeli Licencjobiorca chce utworzyć wiele stanowisk, aby móc jednocześnie i/lub osobno korzystać ze swojego Konta, może to zrobić jedynie za pomocą konta biznesowego „Corporate+” (https://pl.123rf.com/partnersite.php)


 6. Definicje.
  1. "Utwór objęty licencją" oznacza autentyczny produkt końcowy lub utwór pochodny, który był powielony lub stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta dzięki własnym umiejętnościom i wysiłkowi oraz który zawiera Treści i inny materiał. Treści są nierozerwalnie powiązane (w rozsądnym, komercyjnym wymiarze) z Utworem objętym licencją i tworzą razem Oryginalne Treści. 

  2. "Powielanie" oznacza zniekształcenie, zmianę, przycinanie, edycję, włączenie do Treści innych materiałów lub manipulację którąkolwiek z części Treści tak, aby utworzyć gotowy utwór pochodny (Utwór objęty licencją), przy czym użytkownik końcowy ani żadna strona trzecia nie może oddzielić powielonych Treści od Utworu objętego licencją tak, aby ponownie uzyskać Oryginalne Treści.

  3. "Oryginalne Treści"oznaczają niezmienione Treści w oryginalnej postaci pobranej ze Stron, w tym te same Treści o innej rozdzielczości.

  4. "Znacząca Rola" oznacza, że Treści stanowią integralną lub kluczową część Utworu objętego licencją i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości Utworu objętego licencją

 7. Dozwolone użycie.

  Przykłady dozwolonego użycia to min. wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie i/lub prezentowanie Treści (zawsze bezprawa do odsprzedaży) dotyczące następujących Utworów objętych licencją:

  UŻYCIA PRZYKŁADY UTWORÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ
  Reklama / marketing / promowanie (cele biznesowe i komercyjne)
  • Reklamy sporządzone przez grafików / agencje przeznaczone do magazynów, czasopism, gazet, raportów i innych tradycyjnych mediów papierowych

  • Drukowane reklamy, mailing, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, opakowania lub materiały promocyjne, które NIE OBEJMUJĄ opakowań handlowych (tj. opakowań, które stanowią część produktu, np. opakowanie/pojemnik na zabawkę) oraz opakowań będących produktem (np. papier pakowy będący towarem)
  Druk / Publikacje / Edukacja
  • Nadruki na okładkach książek (przednich i tylnych), łącznie do 500 000 nadruków dla każdej Treści

  • Wizytówki, papier firmowy, katalogi i broszury
  Prezentacje
  • Można wykorzystać Treści w prezentacjach multimedialnych (np. prezentacje w programie Powerpoint) provided pod warunkiem, że obok pliku umieszczona jest następująca informacja o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"
  "Editorial Use Only" Treści „tylko do użytku redakcyjnego” w kontekście redakcyjnym
  • Ważne – Treści opatrzone informacją"„Tylko do użytku redakcyjnego”" mogą być wykorzystywane jedynie do celów redakcyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  • Treści wykorzystywane do celów redakcyjnych (takich jak magazyny, gazety, podręczniki, książki, książki elektroniczne (eBooki), katalogi udostępniane w Internecie lub płyty CD) muszą być opatrzone następującą informacją o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"

  • Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie Treści (w tym Treści nieopatrzone podpisem „tylko do użytku redakcyjnego”) mogą być również wykorzystywane w kontekście redakcyjnym niezależnie od tego, czy są to formy tradycyjne czy cyfrowe, strony internetowe, blogi, telewizja, materiały filmowe w Internecie pod warunkiem, że powyższa informacja o prawie autorskim znajduje się obok danego pliku.

  • Publikacje redakcyjne łącznie do 500 000 wydruków dla każdej Treści
  Sztuka i grafika
  • Utwór na stronie internetowej, grze komputerowej, nośniku danych lub w programach komputerowych przeznaczonych do dystrybucji lub użytkowania przez inne osoby (ALE nie w połączeniu z szablonem strony internetowej lub oprogramowania przeznaczonym do dystrybucji, odsprzedaży lub wykorzystania przez inne osoby)

  • Treści służące za tło lub ekran w oprogramowaniu lub mobilnych aplikacjach pod warunkiem, że Treści te nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją.

  • Powielanie jako materiał ilustracyjny

  • W materiale video, filmach, transmisji telewizyjnej oraz internetowej dla home video, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych lub dla komercyjnego zastosowania pod warunkiem, że następująca informacja jest umieszona obok pliku: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com" oraz że Treści nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją. Wyraźne opatrzenie odpowiednimi informacjami może przybrać formę np. napisów czołowych lub końcowych w przypadku programu lub transmisji telewizyjnej lub informacji umieszonej w rozsądnie małej odległości od Treści lub wyraźnie w załączniku albo adnotacji. 
  Internetowe media społecznościowe i aplikacje
  • Udostępnianie w postaci postów i / lub wysyłanie Treści na strony mediów społecznościowych i aplikacji (takich jak Facebook, Instagram i Twitter), pod warunkiem, że (1) media te i aplikacje nie roszczą i nie uzyskują praw własności lub innych praw (w tym praw autorskich) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją), chyba że w ramach niniejszej Licencji Licencjobiorca Treści wyrazi zgodę na prezentację lub użytkowanie danych Treści i/lub Utworu objętego licencją; oraz pod warunkiem, że (2) Licencjobiorca umieści swoje logo o minimalnym rozmiarze 125 pikseli długości lub szerokości w którymkolwiek z rogów Treści i / lub Treści muszą być częścią Utworu objętego licencją.
  Użytek osobisty
  • Domowa dekoracja, murale ścienne / sztuka, albumy, wydruki, własność i użytek osobisty, materiały DIY (zrób to sam) oraz inne prywatne materiały drukowane

  • Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją)

  • Dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznego

 8. Dodatkowe prawa.

  Aby ułatwić korzystanie z prawa Licencjobiorcy do powielania Utworów objętych licencją, można również skorzystać następujących praw:

  1. Praca dla klienta: wykorzystanie Treści w celu stworzenia Utworu objętego licencją na rzecz klienta (np. reklamy przez grafika).

  2. Zamówienia: uzyskanie Licencji do Treści na rzecz klienta, pod warunkiem, że klient jest w pełni związany z i podlega warunkom Licencji.

  3. Reprezentacja: uzyskanie Licencji na rzecz pracodawcy, firmy, grupy lub podmiotu powiązanego z Licencjobiorcą pod warunkiem, że strona ta jest w pełni związana z i podlega warunkom Licencji.

  4. Podwykonawstwo: tymczasowe przekazanie plików z Treściami / utworami pochodnymi podwykonawcom lub pracownikom, aby ci mogli stworzyć Utwory objęte licencją na rzecz Licencjobiorcy pod warunkiem, że strona ta będzie stosować się do ograniczeń nałożonych przez niniejszą licencję.

 9. Rozszerzony zakres użytkowania (Licencja rozszerzona).

  Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z poszerzonych praw do użytkowania Treści oprócz dozwolonych użyć określonych przez punkty 7 i 8, Licencjobiorca może przystąpić do którejkolwiek z następujących Licencji Rozszerzonych odpowiadających jego zamiarom:

  1. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO DRUK

   • Drukowanie w zakresie dozwolonym przez Licencję Podstawową bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków

   • Drukowanie (niedo celów dystrybucji elektronicznej) wszelkich materiałów lub towarów do osobistego użytku lub odsprzedaży (np. kalendarze, podkoszulki, plakaty i kubki) oraz opakowań produktów do 10 000 kopii łącznie dla jednej licencji. Wydrukowanie kolejnych 10 000 kopii w ramach tego podpunktu wymaga nowej licencji.

  2. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO POSTAĆ ELEKTRONICZNA

   • W zakresie dozwolonym w ramach Licencji Podstawowej bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków;

   • Elementy graficzne w materiale video, filmach lub transmisji telewizyjnej do celów odsprzedaży

   • oraz wszelka dystrybucja w postaci elektronicznej (nie w formie oryginalnej, lecz ostatecznej) lub Treści przeznaczone do użytku i celów prywatnych, w tym elementy graficzne książek elektronicznych (eBooków), oprogramowania licencjonowanego, szablonów stron internetowych, szablonów flash oraz dokumentów pod warunkiem, że użytkowanie nie zezwala na redystrybucję lub ponowne użytkowanie Treści przez strony trzecie

  3. PEŁNA LICENCJA

   • W wymiarze dozwolonym przez Licencję Podstawową, Licencję Rozszerzoną – Tylko Drukowanie oraz Licencję Rozszerzoną – Tylko Postać Elektroniczna bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków.

 10. Ograniczenia.

  Other than as specifically permitted in paragraphs 7 and 8 herein, You may NIE MOŻE :

  OGRANICZENIE WYJAŚNIENIE
  udzielać sublicencji, sprzedawać lub przenosić jakichkolwiek praw ustanowionych przez Licencję
  • Prawa w ramach licencji przysługują Licencjobiorcy

  • Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw objętych Licencją na strony trzecie bez zgody 123 RF
  sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji, przyznawać lub rozpowszechniać Treści Oryginalnych
  • Przekazanie Treści stronom trzecim zawsze odbywa się w postaci powielonego Utworu objętego licencją i nigdy w postaci Oryginalnych treści

  • Licencjobiorca musi zabezpieczyć Oryginalne Treści odpowiednimi środkami technologicznymi przed odłączeniem / skopiowaniem z Utworu objętego licencją przez strony trzecie
  naruszać praw własności intelektualnej
  • W odniesieniu do Treści / Utworu objętego licencją, Licencjobiorca nie może naruszać lub przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw do wizerunku lub znaku towarowego) żadnej strony

  • Licencjobiorca nie może usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków wodnych, informacji o autorze, informacji prawnych ani żadnych innych informacji o własności intelektualnej dotyczących którychkolwiek Treści
  "Treści"„tylko do użytku redakcyjnego”
  • Treści opatrzone informacją „tylko do użytku redakcyjnego” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  nielegalnie wyodrębniać Treści
  • Licencjobiorca nie może pobierać Treści ze Stron metodami innymi niż te udostępnione przez 123RF

  wykorzystywać Treści w logo / znakach towarowych / znakach usługowych
  • Treści nie mogą być wykorzystywane w lub włączane do logo / znaków towarowych / znaków usługowych

  używać Treści w nielegalny sposób
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób, który narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub statut w odpowiedniej jurysdykcji

  wykorzystywać Treści do niemoralnych, obscenicznych, nielegalnych, oszczerczych celów
  • "Treści i Utwory objęte licencją (zawierające Treści) nie mogą być wykorzystywane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami / w kontekście) do celów o charakterze pornograficznym, obraźliwym, (np. sugerującym komukolwiek zaburzenia umysłowe lub emocjonalne), politycznego wsparcia, rasistowskim, etnicznie lub kulturowo obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym, jednoznacznie seksualnym, niemoralnym, oszczerczym, naruszającym prywatność lub nielegalnym; ani wykorzystywać w sposób, który namawia do przemocy lub aktów terroryzmu, jest związany z 2017-10-24_LicenseAgreement_123RF-PL.csv,usługami i miejscami rozrywki dla dorosłych, produktami tytoniowymi, produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia zaburzeń seksualnych, zdrowia psychicznego lub chorób śmiertelnych, portalami lub aplikacjami randkowymi, dyskryminuje ludzi pod względem rasy, płci, religii, wiary, lub orientacji seksualnej"

  wykorzystywać Treści w sposób umniejszający osobom / obiektom budowlanym
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny, chyba że każde użycie zostanie opatrzone oświadczeniem wyraźnie wskazującym, że (i) Treści są wykorzystywana wyłącznie do celów ilustracyjnych i (ii) osoba przedstawiona na zdjęciu jest modelem

  • Licencjobiorca nie może wskazywać, że twórca Treści przekazuje polityczne, niemoralne lub obraźliwe wiadomości

  odsprzedawać powielone Utwory objęte licencją
  • Zgodnie z punktem 9 (Licencja Rozszerzona) nie można odsprzedawać Utworów objętych licencją


 11. Rozwiązanie Licencji.

  Licencja jest ważna aż do jej rozwiązania. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez:

  1. usunięcie i zniszczenie wszelkich Treści pobranych i posiadanych przez Licencjobiorcę oraz wszelkich Utworów objętych licencją i kopii / dodatkowych materiałów

  2. całkowitego zaprzestania używania Treści.

  123RF może rozwiązać niniejszą Umowę bez powiadomienia Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Licencjobiorca musi niezwłocznie zastosować się do powyższych zapisów 11(a) oraz (b) po lub bez otrzymania odpowiedniego wezwania od 123 RF.


 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Licencjobiorca potwierdza, że ani firma 123RF, ani podmioty z nią powiązane, ani ich pracownicy, dyrektorzy, właściciele, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dawcy sublicencji (inni niż sam Licencjobiorca) nie są odpowiedzialni za żadne ogólne, karalne, specjalne, nieumyślne oraz następcze zniszczenia i straty zysków lub wszelkie inne szkody, koszty lub straty wynikające z jakiegokolwiek użytkowania lub nieużytkowania Treści, nawet jeśli wspomniane strony zostały poinformowane o wystąpieniu lub o możliwości wystąpienia takich strat.

  TREŚCI ORAZ STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI” ORAZ Z WYŁĄCZENIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, KTÓRE JEDNOZNACZNIE STWIERDZAJĄ INACZEJ, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, JASNO WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


 13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Licencji, w stosunku do 123RF i jej pracowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i wszystkich osób związanych z 123RF i każdego ich następców prawnych, dawców sublicencji (innych niż sam Licencjobiorca) oraz cesjonariuszy, Licencjobiorca zgadza się całkowicie bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności w obliczu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń stron trzecich), zobowiązań, kosztów, strat, zniszczeń, odszkodowań lub wydatków, w tym wydatków na pomoc prawną i powiązane wydatki, wynikające ze sposobu, w jaki Licencjobiorca wykorzystuje Treści lub z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich oświadczeń, zapewnień lub innych obietnic / zobowiązań zawartych przez Licencjobiorcę w niniejszej Licencji


 14. Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności.

  Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności. Pod warunkiem, że Licencjobiorca nie złamał warunków niniejszej Licencji, 123RF zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności Licencjobiorcę do górnej granicy odpowiedzialności (zdefiniowanej poniżej). Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy jedynie roszczeń za starty bezpośrednio spowodowane przez firmę 123RF a wynikające z naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszej Umowie, a także dotyczy wydatków (w tym na pomoc prawną) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzasadnionych rzeczywistych lub zapowiadanych procesów lub postępowań sądowych lub roszczeń stron trzecich utrzymujących, że posiadanie, dystrybucja lub użytkowanie niezmienionych Treści pobranych i wykorzystywanych przez Licencjodawcę zgodnie z niniejszą Umową naruszają oświadczenia i zapewnienia firmy 123RF zawartych w tym dokumencie. Niniejsze zabezpieczenie i wyłączenie z odpowiedzialności jest ważne pod warunkiem, że Licencjobiorca przekaże firmie 123RF:

  1. pisemną informację nie później niż pięć (5) dni roboczych licząc od dnia, w którym Licencjobiorca wie lub w miarę możliwości powinien wiedzieć o roszczeniu lub groźbie roszczenia, przy czym takie powiadomienie powinno zawierać wszelkie szczegóły roszczenia znane wówczas Licencjobiorcy i powinno ono również być wysłane pocztą elektroniczną na adres legal@123rf.com, adresat: radca prawny;

  2. wszystkie informacje, udzieli pomocy i będzie współpracował na rzecz obrony lub ugody

  3. oraz na wniosek firmy 123RF, pełną kontrolę nad procesem obrony, ugody lub czynnościami z tym związanymi.

  Firma 123RF nie będzie odpowiedzialna za roszczenia rozpatrzone bez zgody firmy 123RF ani za żadne opłaty i/lub inne poniesione koszty bez pełnego powiadomienia o roszczeniu dostarczonego w sposób opisany w niniejszym dokumencie.


 15. Górny próg odpowiedzialności.

 16. Maksymalna łączna odpowiedzialność i zobowiązania firmy 123RF w stosunku do Licencjobiorcy za wszystkie roszczenia (rozpatrywane łącznie) z uwzględnieniem punktu 14. wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy dolarów amerykańskich (25 000 USD) lub całkowitą kwotę opłaty licencyjnej pokrywanej przez Licencjobiorcę za Treści, przy czym będzie to większa kwota z dwóch opisanych (" Górna granica odpowiedzialności ").


 17. Nieupoważnione użytkowanie.

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści są wykorzystywane przez Licencjobiorcę a sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.


 18. Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.

  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.

  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 19. Przeniesienie praw.

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.


 20. Brak praw stron trzecich.

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień. 


 21. Kompletność Umowy.

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia. 


 22. Język.

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.


 23. Zgoda wyrażona elektronicznie.

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.


Ostatnio zaktualizowany: 1 listopada 2020 r

123RF PLUS License

UMOWA LICENCYJNA 123RF PLUS
 • PODSTAWOWE INFORMACJE

  Niniejsza umowa licencyjna 123RF Plus ("Umowa") zawierana jest pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), prowadzącą działalność lub transakcje za pośrednictwem oraz jako 123RF.COM i użytkownika ("Ty"), który pobiera treści (określone poniżej) z dowolnej strony internetowej ("Strony"). Zabronione jest udostępnianie Twojego loginu lub hasła osobom trzecim. Dla celów niniejszej umowy "Treść" jest zdefiniowana jako każde zdjęcie oznaczone jako "Plus" i będące własnością 123RF lub jej autoryzowanych współpracowników i zostało udostępnione do pobrania na Stronach.

  Zgodziłeś się być związany tą umową i przez pobranie jakiejkolwiek treści z 123RF, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś tę umowę, Warunki użytkowania, Politykę prywatności i Politykę plików cookie, które są włączone tutaj przez odniesienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami użytkowania a niniejszą umową, warunki niniejszej umowy mają pierwszeństwo.

 • ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

  Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 3, 123RF udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na używanie, reprodukcję, modyfikację, publikację, wyświetlanie i dystrybucję treści zgodnie z niniejszą umową.

  Możesz, z zastrzeżeniem niniejszej umowy i następujących warunków, uzyskać dostęp i nabyć treść za pośrednictwem 123RF, i używać nabytej treści do tworzenia oryginalnego produktu końcowego lub końcowego dzieła pochodnego tylko do użytku cyfrowego ("Licencjonowane dzieło"), pod warunkiem, że nie naruszasz praw osób trzecich.

  Wszystkie pobrane treści muszą być wykorzystane w ciągu trzech (3) miesięcy od daty pobrania. Nieprzestrzeganie tego zasady skutkuje utratą prawa do korzystania z treści.

 • OGRANICZENIA

  Użytkownik NIE może:

  • przekazywać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, wynajmować lub w inny sposób przenosić Treści lub jakichkolwiek praw do Treści i/lub niniejszej Umowy na osoby trzecie;
  • tworzyć Utworu licencjonowanego, w którym Treść stanowi integralną część lub zasadniczy składnik Utworu licencjonowanego lub znacząco zwiększa wartość Utworu licencjonowanego;
  • udostępniać Treści do bezpłatnego pobrania na udostępnionym dysku, serwisie, oprogramowaniu, stronie internetowej lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej;
  • naruszać praw własności intelektualnej 123RF w związku z Treścią i / lub Dziełem Licencjonowanym poprzez przywłaszczanie jakichkolwiek praw, usuwanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znaku wodnego lub innych informacji w jakiejkolwiek Treści, wykorzystywanie Treści w jakimkolwiek logo lub znaku towarowym, lub fałszywe przedstawianie się jako oryginalny twórca dzieła, które czerpie znaczną część swoich elementów artystycznych z Treści;
  • pozyskiwać Treści nielegalnie, za pomocą innych metod niż dostarczone przez 123RF;
  • wykorzystywać Treści w sposób naruszający jakiekolwiek prawo, przepisy lub statuty w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji;
  • wykorzystywać Treści w jakikolwiek sposób, który jest pornograficzny, obraźliwy, popierający politykę, rasistowski, obraźliwy pod względem etnicznym, jednoznaczny pod względem seksualnym, niemoralny, zniesławiający, naruszający prywatność lub nielegalny; lub w sposób, który popiera przemoc lub akty terroryzmu, usługi lub miejsca rozrywki dla dorosłych, produkty tytoniowe, produkty medyczne służące do leczenia problemów zdrowotnych związanych z płcią, stanem psychicznym lub chorobą terminalną, strony lub aplikacje randkowe, jest dyskryminujący ze względu na rasę, płeć, religię lub wiarę;
  • wykorzystywać Treści do obrażania osób i/lub własności; oraz
  • odsprzedawać Utworu licencjonowanego.


 • OŚWIADCZENIE 123RF

  123RF oraz treści są udostępniane na zasadach „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚC” oraz „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI”. 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, i każdy inny związany z 123RF zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub że korzystanie z 123RF będzie nieprzerwane, wolne od błędów wirusów komputerowych lub innych szkodliwych materiałów. Po uzyskaniu dostępu i nabyciu zawartości, użytkownik robi to na własne ryzyko. 123RF, jego pracownicy i urzędnicy, i każdy inny działający w imieniu 123RF również zrzeka się wszelkich obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego, w tym bez ograniczeń obowiązków rozsądnej staranności i wysiłku. 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, a także osoby działające w imieniu 123RF nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do prawa do korzystania z imienia i nazwiska osoby, podobizny i/lub wizerunku pojawiającego się w treści bez uprzedniego uzyskania odpowiednich praw od takiej osoby.

  Użytkownik rozumie i potwierdza, że ani 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, ani nikt działający w imieniu strony internetowej 123RF lub witryn nie złożył żadnego oświadczenia ani gwarancji, że korzystanie z Treści nie naruszy lub nie pogwałci praw do znaków towarowych osób trzecich, lub nie będzie stanowiło fałszywego oznaczenia pochodzenia lub jakiejkolwiek innej formy nieuczciwej konkurencji, i użytkownik rozumie, że powinien zasięgnąć porady przed użyciem Treści na lub w związku z jakimikolwiek towarami lub usługami lub w innych celach komercyjnych.

  W żadnym wypadku 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, lub ktokolwiek inny związany z 123RF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, ekonomiczne lub wtórne szkody, w tym, ale nie ograniczone do utraty przychodów lub zysków, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z treści, nawet jeśli 123RF został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność 123RF, jej pracowników lub podmiotów powiązanych nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp lub korzystanie z 123RF oraz za dostęp, nabywanie i/lub korzystanie z Treści z 123RF. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

 • ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik zgadza się w pełni bronić i zabezpieczyć 123RF, jego pracowników, dyrektorów i urzędników, i każdego innego związanego z 123RF, i każdego z ich następców, licencjobiorców i cesjonariuszy od wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, strat, szkód lub wydatków, w tym honorariów adwokackich i wydatków, powstałych w związku z korzystaniem z treści i tej strony lub z jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia lub nieprawdziwości, niedokładności lub błędnego przedstawienia jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub innej obietnicy złożonej przez użytkownika w niniejszej umowie.

 • OPŁATY

  Użytkownik jest uprawniony do licencjonowania treści i / lub treści audio w stawkach i / lub cenach, podanych w cenniku. Stawki i / lub ceny mogą być weryfikowane i zmieniane przez 123RF od czasu do czasu, według własnego uznania.

 • NIEUPOWAŻNIONE UŻYTKOWANIE

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści i / lub treści audio w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści i / lub treści audio są wykorzystywane przez Licencjobiorcę w sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.

 • PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  • Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.
  • Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Singapurze, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu SIAC obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.
  • Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 • PRZENIESIENIE PRAW

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.

 • BRAK PRAW STRON TRZECICH

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień.

 • KOMPLETNOŚĆ UMOWY

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia.

 • JĘZYK

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

 • ZGODA WYRAŻONA ELEKTRONICZNIE

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2022


123RF FREE Image License

123RF FREE Image License Agreement ("Agreement")

123RF End User Licensing Agreement, which can be found at https://www.123rf.com/license.php?type=standard is hereby incorporated into this Agreement. In the event of any inconsistency between 123RF End User Licensing Agreement and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

What is Permitted?
 • All content labeled as "FREE" can be downloaded and used for free.
 • Can be used for commercial and non-commercial purposes:
 • No permission is needed.
 • Attribution is required. You may only use the content without attribution only if you subscribe to the 123RF PLUS plan.
 • NOTE For Commercial Use:
  • 123RF does not grant any right or make any warranties with regards to the use of names, people, trademarks, logos, brands, copyrighted designs, works of art or architecture depicted or contained in the photos.
  • You acknowledge that no releases were obtained for those photos, and;
  • You shall be solely responsible for securing the permission from the brand owner, individual, or copyright owners for your proposed use of the photos.

What is NOT Permitted?
 • All content cannot be sold without significant modification.
 • Compiling photos from 123RF to replicate a similar or competing service.
 • Use the photos in any logo or part of any trademark.
 • Use the photos in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials, endorsement of product(s), sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

Limitation of Liability

You agree that neither 123RF nor their respective affiliates, nor any of their respective officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors and (sub)licensees (other than You), shall be liable for any general, punitive, special, incidental, indirect or consequential damages or loss of profits or any other damages, costs or losses arising from any use or non-use of the Service even if 123RF has been advised, or advised of the possibility, of such damages.

Furthermore, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of modifications or alterations made to the content or the context in which such content used by You

Language

This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

123RF AI Generator Terms of Service

Warunki korzystania z usługi 123RF AI Generator ("Warunki")

Niniejsze Warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z usługi 123RF AI Generator, usługi AI Variations i/lub wszelkich usług AI ("Usługi") w celu generowania treści. Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, naszych Ogólnych warunków użytkowania, Polityki prywatności i Polityki plików cookie, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo.

Dostęp do usług

Aby korzystać z Usług lub uzyskiwać do nich dostęp, użytkownik musi mieć ukończone szesnaście (16) lat. Jeśli użytkownik ma mniej niż szesnaście (16) lat, korzystanie przez niego z Usług musi odbywać się pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna, który wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jakiekolwiek korzystanie z Usług lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby poniżej szesnastego (16) roku życia, które nie są bezpośrednio nadzorowane przez osobę dorosłą, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Warunków.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu swojego podmiotu, musi być upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w jego imieniu.

Wymogi dotyczące użytkowania

Użytkownik może wprowadzać dane wejściowe, takie jak podpowiedzi składające się z tekstu, słów kluczowych i/lub zdjęć wejściowych do Usług (w stosownych przypadkach) ("Dane wejściowe") i otrzymywać dane wyjściowe generowane przez Usługi w oparciu o Dane wejściowe składające się z treści generowanych przez AI i/lub odmian zdjęć zasilanych przez AI ("Dane wyjściowe").

Z zastrzeżeniem zgodności z niniejszymi Warunkami, użytkownik może wykorzystywać Dane Wyjściowe w dowolnym celu. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść wyjściową, w tym za to, że nie narusza ona żadnych obowiązujących przepisów prawa ani nie narusza żadnych praw, w tym między innymi praw własności intelektualnej (zdefiniowanych poniżej). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych przed skorzystaniem z Usług należy skonsultować się z prawnikiem/radcą prawnym.

Korzystając z Usług, użytkownik udziela nam i naszym podmiotom następczym bezterminowego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, podlegającego sublicencjonowaniu, wolnego od tantiem i nieodwołalnego prawa do powielania, przygotowywania dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, odsprzedaży, udzielania sublicencji i dystrybucji dostarczonych przez użytkownika Danych wejściowych i Produktu wytworzonego przez Usługi według naszego uznania bez dalszych płatności na rzecz użytkownika. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu.

Ograniczenia

Użytkownik NIE będzie:
 • korzystać z Usług i Produktów w sposób naruszający, sprzeniewierzający lub łamiący prawa osób trzecich, w tym między innymi Prawa Własności Intelektualnej (zdefiniowane poniżej);
 • wykorzystywać danych wyjściowych z Usług do opracowywania modeli konkurujących z nami;
 • use the Output from the Services to develop models that compete with us;
 • oświadczać, że produkty wyjściowe z Usług zostały stworzone przez człowieka, gdy tak nie jest;
 • korzystać z Usług lub Produktu w celu zniesławienia, nękania, grożenia, zastraszania lub obrażania jakiejkolwiek osoby; oraz
 • korzystać z Usług lub Produktu w celach niezgodnych z prawem, obraźliwych, pornograficznych, oszukańczych, obscenicznych, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, agresywnych, nawołujących do nienawiści lub w inny sposób niewłaściwych.
Prawa Własności Intelektualnej są niniejszym definiowane jako wszelkie prawa własności intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnej części świata, które obejmują między innymi prawa w odniesieniu do lub w związku z (i) znakami towarowymi, znakami usługowymi i innymi znakami, (ii) patentami i wnioskami patentowymi, (iii) projektami, (iv) prawami autorskimi i prawami analogicznymi do praw autorskich, (v) nazwami handlowymi, biznesowymi i domenami, (vi) wynalazkami, odkryciami, ulepszeniami, projektami i technikami, (vii) poufnymi procesami i informacjami oraz know-how, a także (viii) prawami do wizerunku i/lub reklamy.

Koszty i płatności

Użytkownik wykorzysta swój limit subskrypcji lub kredyty w celu pobrania Materiału wyjściowego zgodnie z cenami i warunkami podanymi na odpowiedniej stronie z cennikiem w momencie pobrania lub w inny sposób uzgodniony przez nas na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do cennika w dowolnym momencie.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą pierwszego skorzystania przez użytkownika z Usług i pozostaje w mocy do momentu jego wypowiedzenia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, zaprzestając korzystania z Usług i Produktu. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do zablokowania, ograniczenia, zawieszenia i/lub zakończenia dostępu użytkownika do Usług lub dowolnej ich części w dowolnym czasie i bez powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. Po rozwiązaniu umowy użytkownik zaprzestanie korzystania z Usług i niezwłocznie usunie wszystkie Dane wyjściowe.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych gwarancji, że użytkownik będzie w stanie zarejestrować znak towarowy lub rościć sobie prawa autorskie do Produktu lub Treści, ani że jakiekolwiek zgłoszenie znaku towarowego lub roszczenie dotyczące praw autorskich nie naruszy jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku chęci zastrzeżenia znaku towarowego lub praw autorskich do Produktu należy skonsultować się z prawnikiem w sprawie odpowiednich przepisów prawa.

Ze względu na charakter uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dane wyjściowe generowane przez nasze Usługi mogą nie być unikalne dla różnych użytkowników, a Usługi mogą generować takie same lub podobne dane wyjściowe dla innych osób trzecich.

Ponadto dane wyjściowe generowane przez nasze Usługi mogą nie być dokładne. W związku z tym stale pracujemy nad ulepszaniem naszych Usług, aby były one bardziej dokładne, niezawodne, bezpieczne i korzystne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę dokładności dowolnych danych wyjściowych w sposób odpowiedni dla swojego użytku, w tym za pomocą weryfikacji danych wyjściowych przez człowieka.

Wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne produkty stron trzecich, z których użytkownik korzysta w związku z Usługami, podlegają ich własnym warunkom, a my nie ponosimy odpowiedzialności za produkty stron trzecich.

Zwolnienie z odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone i nasz personel przed wszelkimi roszczeniami, stratami i wydatkami (w tym honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez użytkownika z Usług, w tym z danymi wejściowymi, danymi wyjściowymi, produktami lub usługami, które opracowujemy lub oferujemy w związku z Usługami, oraz z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub naruszeniem obowiązującego prawa.

WAŻNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SĄ", Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRZEZ PRAWO, MY I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY (JEŚLI ISTNIEJĄ) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH) W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW I PRAWA DO NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, DOKŁADNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK USŁUGI BĘDĄ BEZPIECZNE LUB NIE ZOSTANĄ UTRACONE LUB ZMIENIONE.

Użytkownik zgadza się, że ani my, ani nasze odpowiednie podmioty stowarzyszone, ani żaden z odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, właścicieli, agentów, przedstawicieli i licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, ogólne, karne, szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody lub utratę zysków lub jakiekolwiek inne szkody, koszty lub straty wynikające z korzystania lub niekorzystania z Usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani lub powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu Singapuru, bez względu na normy kolizyjne.

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z wykonywaniem naszych Usług lub niniejszych Warunków będą rozstrzygane w drodze przyjaznych negocjacji. Jeśli strony nie będą w stanie rozstrzygnąć takiego sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia negocjacji, strony uzgadniają, że spór zostanie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu w Singapurze w ramach Singapurskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego ("SIAC"). Liczba arbitrów będzie wynosić jeden (1), a językiem arbitrażu będzie język angielski. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla obu stron.

Użytkownik w pełni zgadza się również z postanowieniami dotyczącymi zrzeczenia się pozwów zbiorowych, a wszelkie spory muszą być wnoszone wyłącznie indywidualnie.

Przeniesienie praw

Użytkownik nie może przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie. Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia niniejszych Warunków w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą całości lub zasadniczo całości Usług, na rzecz dowolnego podmiotu stowarzyszonego lub w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa.

Modyfikacje

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszy Regulamin, publikując jego zmienioną wersję na stronie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany.

Zrzeczenie się i środki prawne

Jeśli użytkownik nie zastosuje się do niniejszych Warunków, a my nie podejmiemy działań od razu, nie oznacza to, że rezygnujemy z naszych praw. Użytkownik zgadza się, że naruszenie przez niego któregokolwiek z niniejszych Warunków może wyrządzić nam nieodwracalną szkodę, a my będziemy mieć prawo do wystąpienia przeciwko niemu o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego, niezależnie od innych środków prawnych.

Język

Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim z tłumaczeniem na inny język (w razie potrzeby). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji lub wykładni niniejszych Warunków, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

123RF Packs License

123RF PACKS LICENSE AGREEMENT

 1. ESSENTIAL INFORMATION

  This 123RF PACKS License Agreement ("Agreement") is between Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites"). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.

  You understand that the Content is copyrighted and may be owned by a third party, partner/contributor or supplier, and any unauthorised use by You may be an infringement of such copyright. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued download of Content from the Sites will constitute your unconditional acceptance of the Update.

  You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted this Agreement, Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency between the Terms of Use and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

  If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by this Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim.

 2. 123RF REPRESENTATION
  1. 123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority to license the Content under this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which is found to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective contributors/suppliers. However, such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which does not carry the corresponding model/property release in relation to the Content which prevents the Content from the intended use.
  2. 123RF and the Content are made available to You "AS IS", "AS AVAILABLE", and "WITH ALL FAULTS". 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire the Content, You do so at Your own risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to Your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.
   1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the Sites has made any representation or warranty that Your use of the Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition; and
   2. You understand that You should seek competent counsel before using the Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.
 3. GRANT

  Subject to the terms herein, 123RF grants You a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, non-transferable and non-sublicensable license to use, reproduce, modify, publish and display downloaded Content according to the terms and conditions of this Agreement.

  For the avoidance of doubt and clarity, in the event, if the Content is to be used by multiple users within your organization then You shall purchase the Content based on how many users shall be using it. For example, if there are five (5) designers within your organization who wish to use the Content then You will be required to purchase five (5) of those Content thus obtaining five (5) individual licenses for the use of the Content by your respective designers.

 4. SINGLE USER ACCOUNT ONLY

  This Agreement only allows the creation and registration of a Single User Account only. You may not allow anyone else to use Your username and password.

 5. DEFINITIONS
  1. Content” means craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.
  2. Licensed Work means the genuine end-product or end derivative work that has been created by or on behalf of You or Your client, using independent skill and effort and that incorporates the Content and other material, and which the Content shall be inseparable (to the extent commercially and reasonably possible) from the Licensed Work to be Standalone Content.
  3. Reproduce(d)” means any form of copying or publication of the whole or a part of any Content by whatever means (which includes distortion, alteration, cropping, editing, incorporation or manipulation of any part of the Content to create a finished derivative product (the Licensed Work).
  4. Standalone Content” means the unaltered and unmodified Content in the original form downloaded from the Sites, including the same Content at a different resolution.
 6. PERMITTED USAGE

  You may, subject to the terms and conditions set out in this Agreement, use the Content for personal or commercial use, subject to the following permitted usage.

  Content Permitted Usage
  Fonts
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Fonts can be printed on physical products (such as t-shirts, mugs and shoes) with unlimited print runs. Under commercial use, such physical products can be sold.
  • Fonts can be converted into graphics for resale, provided only flattened un-editable graphics are included. Secondly entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) should not be converted. Only quotes or expressions are allowed for conversion.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Fonts on a standalone basis or include Fonts in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Fonts shall only be used as a design element of a Licensed Work. Fonts shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our fonts into an application that allows You to select our Fonts to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • You may digitize Fonts for embroidery purpose provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted and only Fonts used in the form of quotes or expressions can be digitized.
  • Fonts can be used for any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted.
  Graphics
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Graphics are referred to as non-cut or craft related files. E.g. a pack of 100 floral elements or a collection of cute animal illustrations.
  • Graphics used to create Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Graphic used. The original Graphic file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Graphics file.
  • Graphics cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Graphics on a standalone basis or include Graphics in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Graphics shall only be used as a design element of a Licensed Work. Graphics shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Graphics into an application that allows You to select our Graphics to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • Graphics can be uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) as long as it has been combined with other elements to create a significantly new design as a flattened end product.
  Patterns
  • Patterns are allowed to be printed directly onto physical products without alteration.
  • Patterns used to create digital Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Pattern used. The original Pattern file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Pattern file.
  • Patterns cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Patterns on a standalone basis or include Patterns in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Patterns shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Patterns into an application that allows You to select our Patterns to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  Craft/Cut Files
  • 10 different types of Licensed Works for each Craft/Cut File with unlimited prints. E.g. when the same Content is incorporated on a water bottle and a phone casing, we consider such usage as 2 distinct Licensed Works.
  • Further customisation for Your clients (i.e. personalize a birthday board, adding initials to a monogram frame) is not allowed.
  • Craft/Cut Files are created purely for the end customer. Craft/Cut Files are not for designers to use as a design element to create a new Licensed Work in digital form for sale.
  • Craft/Cut Files used for Licensed Works must be individually handmade and may not be used for mass production of the Licensed Works for large-scale commercial gain.
  • Craft / cut files are not allowed to be used or uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.).
  • Craft/Cut Files cannot be converted into other formats (e.g. SVG, EPS, CSD, PES, JEF, XXX etc.) and subsequently sold and/or distributed.
  Mock-ups & Templates
  • Mock-ups & Templates used to create the Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Mock-ups & Templates used. The original Mock-ups & Templates used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Mock-ups & Templates file.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Mock-ups & Templates on a standalone basis or include Mock-ups & Templates in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Mock-ups & Templates shall only be used as a design element of a Licensed Work. Mock-ups & Templates shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Mock-ups & Templates into an application that allows You to select our Mock-ups & Templates to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
 7. ADDITIONAL RIGHTS

  To facilitate Your use of the Content to Reproduce Licensed Works, You may also:

  1. Client Work: utilize Content to produce Licensed Works on behalf of clients (e.g., advertisements by a graphic designer).
  2. Procurement: obtain the License to the Content on behalf of the client, provided the client is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  3. Representative: obtain the License on behalf of Your employer, company, group or affiliate, provided such other party is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  4. Subcontract: transfer Content obtained from the Sites to Your subcontractors or employees temporarily to produce Licensed Works strictly on Your behalf, provided such other party abides by the restrictions in this License.
 8. RESTRICTIONS

  Other than as specifically permitted in Sections 6 and 7 herein, You may NOT:

  Restrictions Meaning
  Sublicense, sell or transfer any rights
  • The rights are personal to You.
  • You may not transfer any rights in this Agreement to third parties without 123RF’s consent.
  Sell, share, license, assign or distribute the Content
  • Conveyance of the Content to third parties must always be where the Content has been incorporated into a Licensed Work.
  • You must ensure that adequate technological measures are put in place in order that the Content may not be extracted/copied from Licensed Works by third parties.
  • You must ensure that the Content is not included in an electronic form which can be reproduced by third parties on electronic or printed products.
  • You must not share the Content across a network or service, on a CD or DVD or any media, on mobile devices, in peer-to-peer file sharing site or applications or in any other way that enables Content to be accessed by any third party
  Infringe 123RF’s intellectual property rights
  • In connection with the Content/Licensed Work, You may not infringe or misappropriate the intellectual property rights (e.g., copyright, design right or trademark) of any party.
  • You must not remove any copyright notice, watermark, author attributions, legal notices, proprietary designations or other intellectual property information in any Content.
  • You must not use the Content in any logo or as part of any trademark.
  • You must not falsely represent, expressly or impliedly, that the Licensee is the original creator of a work that is either a standalone pictorial, graphic, motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.
  Extract Content illegally
  • You must not use methods other than those provided by 123RF such as automated or programmatic means or methods to download Content from the Sites.
  Use Content illegally or in a way that would bring 123RF into disrepute
  • You may not use the Content in any way that violates any law, regulation or statute in any applicable jurisdiction.
  • The Content and Licensed Work may not be used in any way (by itself or with other content/context) that is pornographic, offensive, politically endorsing, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, adult entertainment services or venues, tobacco products, medical products for treating health issues related to sex, mental condition or terminal illness, dating site or apps, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation.
  Use Content to derogate persons/property
  • You may not use the Content in connection with a subject that would be unflattering or unduly controversial to a reasonable person unless You accompany each use with a statement that clearly indicates that (i) the Content is being used for illustrative purposes only and (ii) any person depicted in the Content, if any, is a model.
  • You may not imply that the creator of the Content endorses any political, immoral or offensive inclinations.
  Resell Licensed Works
  • Licensed Works and/or Content may not be used as a part of a physical item or template that is to be resold.
 9. TERMINATION

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by:

  1. deleting and destroying all the Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/ accompanying materials thereof; and
  2. ceasing to use the Content for any purpose.

  123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of this Agreement. Upon such termination, You must immediately carry out Sections 9(a) and (b) above with or without further notice by 123RF and confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.

 10. LICENSEE INDEMNITY

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, You agree to fully defend, indemnify and hold 123RF and its officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors, and anyone else associated with 123RF and each of their successors, (sub)licensees (other than You), and assigns free and harmless from any and all claims (including, without limitation, third party claims), liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and the Sites or any breach or alleged breach of any representation, warranty, or other promise/obligation made by You in this Agreement.

 11. 123RF INDEMNITY

  Provided that You have not breached the terms of this Agreement, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of the warranties and representations in this Agreement, arising out of or directly connected to any valid actual or threatened third party lawsuit, claim, or legal proceeding alleging the possession, distribution, or use of unaltered Content downloaded from the Sites. This indemnification is on the condition that You give 123RF:

  1. no later than five (5) business days written notice from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim, where such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel;
  2. full information, assistance and cooperation for the defense or settlement thereof; and
  3. at 123RF's option, sole control of any defense, settlement or action related thereto.

  123RF shall not be responsible for any claim settled without 123RF's consent or any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.

 12. LIABILITY CAP

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) under Section 11 shall be limited to Twenty Five Thousand United States Dollars (US$25,000.00) or the total amount of the license fees paid by You for the Content, whichever the lower ("Liability Cap").

 13. RATES

  You shall be entitled to license the Content at the rates and/or the pricing as per check out. The rates and/or the pricing may be reviewed and amended by 123RF from time to time, in its sole discretion.

 14. UNAUTHORIZED USE

  The representations and the warranties made by 123RF in this Agreement apply only to the Content as delivered by 123RF and will be invalid if the Content is used by You in any manner not specifically authorized in this Agreement or if You are otherwise in breach of this Agreement.

 15. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
  1. This Agreement shall be governed by the laws of Singapore, without regard to the conflict of laws principles.
  2. All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") administered SIAC Arbitration Rules in force when the notice of arbitration is submitted in accordance with these rules. The number of arbitrators shall be one (1). The language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.
  3. You acknowledge and agree that any breach of any covenant, representations and warranties contained in this Agreement would cause irreparable injury to 123RF such that damages and remedies under Singapore Law for any breach of any such covenant would be inadequate. You further acknowledge and agree that the arbitral tribunal may order any interim measure it deems necessary or proper in accordance with the applicable laws of Singapore, including without limitation, any injunctive or enjoining procedural orders or interlocutory awards.
 16. ASSIGNMENT

  Neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation or plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or substantially all of the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.

 17. NO THIRD PARTY RIGHTS

  Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person is named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 18. ENTIRE AGREEMENT

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and 123RF. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to give effect most closely to the parties' intention. Failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision.

 19. LANGUAGE

  This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

 20. ELECTRONIC AGREEMENT

  You have agreed and reaffirm Your agreement to this Agreement electronically by downloading the Content.

Public Domain CC0

Oświadczenie o Intencji

Ustawodawstwo obowiązujące w większości systemów prawnych automatycznie przyznaje wyłączne Prawa Autorskie i Pokrewne (zdefiniowane poniżej) twórcy i kolejnym uprawnionym (zwanym dalej, łącznie lub osobno, „uprawnionym") oryginalnego utworu i/lub bazy danych (zwanego dalej „Utworem").

Niektórzy uprawnieni chcą zrezygnować na zawsze z praw do danego Utworu, aby w ten sposób wnieść swój wkład do wspólnego zasobu dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych („Wspólny Zasób"), który to zasób ogół społeczeństwa może, z poczuciem zaufania i bez obaw o późniejsze roszczenia, rozbudowywać, modyfikować, włączać do innych utworów, ponownie wykorzystywać lub rozpowszechniać w maksymalnie swobodny sposób, w jakiejkolwiek formie i do jakichkolwiek celów, w tym m.in. do celów komercyjnych. Tacy uprawnieni mogą wnosić swoje utwory do Wspólnego Zasobu w celu rozpowszechniania idei wolnej kultury i wspierania działalności twórczej owocującej powstawaniem dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych, bądź w celu zyskania sławy lub szerszej znajomości ich Utworów, częściowo dzięki wykorzystywaniu tych Utworów przez inne osoby lub dzięki wysiłkom innych osób.

Kierując się powyższymi i/lub innymi celami i motywami, a nie oczekując żadnego dodatkowego świadczenia bądź wynagrodzenia, osoba opatrująca określony Utwór oznaczeniem CC0 („Składający Oświadczenie"), w zakresie, w jakim ta osoba jest uprawnionym z tytułu Praw Autorskich i Praw Pokrewnych do Utworu, dobrowolnie decyduje się zastosować CC0 do ww. Utworu i rozpowszechnić go publicznie zgodnie z warunkami CC0, mając świadomość posiadanych Praw Autorskich i Pokrewnych do Utworu, jak i znaczenia i skutku prawnego, który CC0 wywrze na te prawa.

 • Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne. Utwór udostępniany zgodnie z CC0 może podlegać ochronie przez prawa autorskie jak i prawa pokrewne („Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne"). Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne obejmują m.in.:

  • prawo do zwielokrotniania, tworzenia opracowań, rozpowszechniania, wykonywania, wystawiania, przekazywania,i tłumaczenia Utworu;

  • prawa osobiste przysługujące autorowi lub autorom i/lub wykonawcy bądź wykonawcom;

  • prawa do ochrony wizerunku i prywatności odnoszące się do obrazu lub podobizny danej osoby, przedstawionej w Utworze;

  • prawa chroniące przed nieuczciwą konkurencją w zakresie Utworu z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w paragrafie 4(a) poniżej;

  • prawa chroniące pobieranie danych z Utworu oraz ich rozpowszechnianie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie;

  • prawa do baz danych (np. prawa wynikające z dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, lub z krajowych aktów prawnych stanowiących implementację tej dyrektywy, włącznie ze znowelizowanymi lub kolejnymi wersjami tej dyrektywy); i

  • inne podobne bądź równoważne prawa lub prawa wyżej wymienionym prawom odpowiadające, obowiązujące na całym świecie, a oparte o stosowne przepisy lub traktaty i wszelkie implementacje tychże do prawa krajowego.


 • Zrzeczenie się Praw. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe a jednocześnie go nienaruszającym, Składający Oświadczenie niniejszym otwarcie, całkowicie, definitywnie, nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się, rezygnuje z, i oddaje wszystkie swoje Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne oraz zrzeka się i rezygnuje ze związanych z tymi prawami roszczeń i podstaw powództwa, aktualnie znanych bądź jeszcze nieznanych (włącznie z istniejącymi oraz przyszłymi roszczeniami i podstawami powództwa), do Utworu (i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny czas trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego czasu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, i (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Zrzeczenie się Praw"). Składający Oświadczenie dokonuje Zrzeczenia się Praw na rzecz każdej poszczególnej osoby wchodzącej w skład ogółu użytkowników, a z uszczerbkiem dla spadkobierców i następców prawnych Składającego Oświadczenie, w pełni podtrzymując wolę, aby niniejsze Zrzeczenie się Praw nie podlegało uchyleniu, unieważnieniu, anulowaniu, cofnięciu lub jakiemukolwiek innemu działaniu na gruncie prawa lub zasad słuszności, mającemu na celu przerwanie niezakłóconego korzystania z Utworu przez ogół społeczeństwa zgodnie z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.


 • Awaryjna Licencja Publiczna. Jeżeli którakolwiek część powyższego artykułu o Zrzeczeniu się Praw zostanie uznana w świetle prawa właściwego za nieważną lub nieskuteczną, to pozostałe postanowienia oświadczenia o Zrzeczeniu się Praw będą nadal obowiązywać w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo przy uwzględnieniu treści jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie. Ponadto, w takim zakresie, w jakim oświadczenie Zrzeczenia się Praw zostanie uznane za nieważne, Składający Oświadczenie udzieli każdej osobie dotkniętej przez nieważność części tego oświadczenia bezpłatnej, niezbywalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i bezwarunkowej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z Praw Autorskich i Praw Pokrewnych Składającego Oświadczenie do Utworu i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny okres trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego okresu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, oraz (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Licencja"). Licencję uważa się za udzieloną w dniu, w którym Składający Oświadczenie zastosuje postanowienia CC0 do Utworu. Jeżeli którakolwiek część Licencji zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana w świetle obowiązującego prawa za nieważną lub nieskuteczną, to taki stan częściowej nieważności lub nieskuteczności nie będzie unieważniać pozostałych postanowień Licencji, a na wypadek wystąpienia takiej okoliczności Składający Oświadczenie niniejszym potwierdza, że (i) nie będzie korzystać z żadnego pozostałego mu Prawa Autorskiego lub Prawa Pokrewnego do Utworu ani (ii) nie będzie występować z żadnym powiązanym roszczeniem lub podstawą powództwa w odniesieniu do Utworu, co w obu przypadkach stałoby w sprzeczności z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.


 • Ograniczenia i Wyłączenia.

  • Niniejszy dokument nie wywołuje wobec jakichkolwiek praw do znaków towarowych lub patentów przysługujących Składającemu Oświadczenie skutku polegającego na zrzeczeniu się tych praw, rezygnacji z nich, bądź ich oddaniu, udzieleniu na nie licencji lub na innym działaniu mającym na nie wpływ.

  • Składający Oświadczenie udostępnia Utwór w stanie, w jakim on się aktualnie znajduje i, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez wszelkie stosowne przepisy, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych jawnych lub dorozumianych gwarancji czy rękojmi bądź innych zapewnień, w tym m.in. nie udziela gwarancji co do braku wad prawnych, wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub gwarancji braku wad ukrytych bądź innych, gwarancji dokładności, obecności bądź nieobecności wad prawnych bądź ukrytych.

  • Składający Oświadczenie niniejszym wyłącza odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogą być związane z Utworem lub jakimkolwiek jego użyciem w tym, m.in. z Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi do Utworu przysługującymi jakiejkolwiek osobie. Składający Oświadczenie nie ponosi ponadto odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich koniecznych deklaracji zgody, pozwoleń lub innych uprawnień niezbędnych do jakiejkolwiek formy wykorzystania Utworu.

  • Składający Oświadczenie rozumie i akceptuje fakt, że organizacja Creative Commons nie jest stroną niniejszego dokumentu i nie ponosi w związku z tym żadnych obowiązków czy zobowiązań.