License Agreement

Standard License

Licencja 123RF ("zwana dalej jako: Licencja")

 1. Umowa.

  Niniejsza licencja stanowi umowę pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd ("zwaną dalej: 123RF") oraz licencjobiorcą ("zwanym dalej: Licencjobiorca") który pobiera zdjęcia / ilustracje / wektory / materiały filmowe ("Treści") ze strony 123RF.com bez konieczności płacenia tantiemów. Pobierając jakiekolwiek Treści, Licencjobiorca potwierdza, że zna i akceptuje warunki Licencji.


 2. Oświadczenie 123RF.

  Firma 123RF oświadcza, że posiada pełnię praw do Zasobów i/lub wszystkie wymagane uprawnienia, w tym prawa autorskie, i jest uprawniona do udzielania licencji do korzystania z Treści w ramach udzielonej Licencji. Oryginalne Treści w niezmienionej postaci udostępniane Licencjobiorcy w ramach licencji nie naruszają bądź łamią własności intelektualnej, praw do wizerunku ani polityki prywatności żadnej strony trzeciej. Prawa autorskie do Treści należą do 123RF i/lub stron dostarczających Treści firmie 123RF. Jednakże niniejsze oświadczenie nie będzie dotyczyć Treści bez zgody modela / właściciela obiektu na publikację, co uniemożliwia zamierzone korzystanie z Treści.


 3. Oświadczenie Licencjobiorcy:
  1. Mam przynajmniej 18 lat i jestem uprawniony do korzystania z licencji.

  2. Nie będę korzystał z Treści w sposób niedozwolony przez Licencję.

  3. Wszystkie informacje, jakie przekazuję firmie 123RF są dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie informację związane z płatnościami oraz rozliczeniami

  4. O ile inne zapisy niniejszej Licencji nie stanowią inaczej, każde konto/konta użytkownika utworzone lub prowadzone przez Licencjobiorcę na Stronach jest/są dostępne tylko dla Licencjobiorcy i można z niego/nich korzystać do celów i na zasadach określonych w niniejszej Licencji

 4. Grant:

  Przedmiot licencji: Na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie, firma 123RF niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej sublicencji do korzystania, powielania, modyfikowania, publikowania oraz prezentowania pobranych Treści (innych niż te zastrzeżone w punkcie 10).


 5. Indywidualne Konto Użytkownika.

  Niniejsza Umowa umożliwia utworzenie i rejestrację Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjobiorca nie może nikomu udostępnić nazwy swojego konta i/lub hasła. Jeżeli Licencjobiorca chce utworzyć wiele stanowisk, aby móc jednocześnie i/lub osobno korzystać ze swojego Konta, może to zrobić jedynie za pomocą konta biznesowego „Corporate+” (https://pl.123rf.com/partnersite.php)


 6. Definicje.
  1. "Utwór objęty licencją" oznacza autentyczny produkt końcowy lub utwór pochodny, który był powielony lub stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta dzięki własnym umiejętnościom i wysiłkowi oraz który zawiera Treści i inny materiał. Treści są nierozerwalnie powiązane (w rozsądnym, komercyjnym wymiarze) z Utworem objętym licencją i tworzą razem Oryginalne Treści. 

  2. "Powielanie" oznacza zniekształcenie, zmianę, przycinanie, edycję, włączenie do Treści innych materiałów lub manipulację którąkolwiek z części Treści tak, aby utworzyć gotowy utwór pochodny (Utwór objęty licencją), przy czym użytkownik końcowy ani żadna strona trzecia nie może oddzielić powielonych Treści od Utworu objętego licencją tak, aby ponownie uzyskać Oryginalne Treści.

  3. "Oryginalne Treści"oznaczają niezmienione Treści w oryginalnej postaci pobranej ze Stron, w tym te same Treści o innej rozdzielczości.

  4. "Znacząca Rola" oznacza, że Treści stanowią integralną lub kluczową część Utworu objętego licencją i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości Utworu objętego licencją

 7. Dozwolone użycie.

  Przykłady dozwolonego użycia to min. wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie i/lub prezentowanie Treści (zawsze bezprawa do odsprzedaży) dotyczące następujących Utworów objętych licencją:

  UŻYCIA PRZYKŁADY UTWORÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ
  Reklama / marketing / promowanie (cele biznesowe i komercyjne)
  • Reklamy sporządzone przez grafików / agencje przeznaczone do magazynów, czasopism, gazet, raportów i innych tradycyjnych mediów papierowych

  • Drukowane reklamy, mailing, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, opakowania lub materiały promocyjne, które NIE OBEJMUJĄ opakowań handlowych (tj. opakowań, które stanowią część produktu, np. opakowanie/pojemnik na zabawkę) oraz opakowań będących produktem (np. papier pakowy będący towarem)
  Druk / Publikacje / Edukacja
  • Nadruki na okładkach książek (przednich i tylnych), łącznie do 500 000 nadruków dla każdej Treści

  • Wizytówki, papier firmowy, katalogi i broszury
  Prezentacje
  • Można wykorzystać Treści w prezentacjach multimedialnych (np. prezentacje w programie Powerpoint) provided pod warunkiem, że obok pliku umieszczona jest następująca informacja o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"
  "Editorial Use Only" Treści „tylko do użytku redakcyjnego” w kontekście redakcyjnym
  • Ważne – Treści opatrzone informacją"„Tylko do użytku redakcyjnego”" mogą być wykorzystywane jedynie do celów redakcyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  • Treści wykorzystywane do celów redakcyjnych (takich jak magazyny, gazety, podręczniki, książki, książki elektroniczne (eBooki), katalogi udostępniane w Internecie lub płyty CD) muszą być opatrzone następującą informacją o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"

  • Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie Treści (w tym Treści nieopatrzone podpisem „tylko do użytku redakcyjnego”) mogą być również wykorzystywane w kontekście redakcyjnym niezależnie od tego, czy są to formy tradycyjne czy cyfrowe, strony internetowe, blogi, telewizja, materiały filmowe w Internecie pod warunkiem, że powyższa informacja o prawie autorskim znajduje się obok danego pliku.

  • Publikacje redakcyjne łącznie do 500 000 wydruków dla każdej Treści
  Sztuka i grafika
  • Utwór na stronie internetowej, grze komputerowej, nośniku danych lub w programach komputerowych przeznaczonych do dystrybucji lub użytkowania przez inne osoby (ALE nie w połączeniu z szablonem strony internetowej lub oprogramowania przeznaczonym do dystrybucji, odsprzedaży lub wykorzystania przez inne osoby)

  • Treści służące za tło lub ekran w oprogramowaniu lub mobilnych aplikacjach pod warunkiem, że Treści te nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją.

  • Powielanie jako materiał ilustracyjny

  • W materiale video, filmach, transmisji telewizyjnej oraz internetowej dla home video, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych lub dla komercyjnego zastosowania pod warunkiem, że następująca informacja jest umieszona obok pliku: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com" oraz że Treści nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją. Wyraźne opatrzenie odpowiednimi informacjami może przybrać formę np. napisów czołowych lub końcowych w przypadku programu lub transmisji telewizyjnej lub informacji umieszonej w rozsądnie małej odległości od Treści lub wyraźnie w załączniku albo adnotacji. 
  Internetowe media społecznościowe i aplikacje
  • Udostępnianie w postaci postów i / lub wysyłanie Treści na strony mediów społecznościowych i aplikacji (takich jak Facebook, Instagram i Twitter), pod warunkiem, że (1) media te i aplikacje nie roszczą i nie uzyskują praw własności lub innych praw (w tym praw autorskich) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją), chyba że w ramach niniejszej Licencji Licencjobiorca Treści wyrazi zgodę na prezentację lub użytkowanie danych Treści i/lub Utworu objętego licencją; oraz pod warunkiem, że (2) Licencjobiorca umieści swoje logo o minimalnym rozmiarze 125 pikseli długości lub szerokości w którymkolwiek z rogów Treści i / lub Treści muszą być częścią Utworu objętego licencją.
  Użytek osobisty
  • Domowa dekoracja, murale ścienne / sztuka, albumy, wydruki, własność i użytek osobisty, materiały DIY (zrób to sam) oraz inne prywatne materiały drukowane

  • Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją)

  • Dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznego

 8. Dodatkowe prawa.

  Aby ułatwić korzystanie z prawa Licencjobiorcy do powielania Utworów objętych licencją, można również skorzystać następujących praw:

  1. Praca dla klienta: wykorzystanie Treści w celu stworzenia Utworu objętego licencją na rzecz klienta (np. reklamy przez grafika).

  2. Zamówienia: uzyskanie Licencji do Treści na rzecz klienta, pod warunkiem, że klient jest w pełni związany z i podlega warunkom Licencji.

  3. Reprezentacja: uzyskanie Licencji na rzecz pracodawcy, firmy, grupy lub podmiotu powiązanego z Licencjobiorcą pod warunkiem, że strona ta jest w pełni związana z i podlega warunkom Licencji.

  4. Podwykonawstwo: tymczasowe przekazanie plików z Treściami / utworami pochodnymi podwykonawcom lub pracownikom, aby ci mogli stworzyć Utwory objęte licencją na rzecz Licencjobiorcy pod warunkiem, że strona ta będzie stosować się do ograniczeń nałożonych przez niniejszą licencję.

 9. Rozszerzony zakres użytkowania (Licencja rozszerzona).

  Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z poszerzonych praw do użytkowania Treści oprócz dozwolonych użyć określonych przez punkty 7 i 8, Licencjobiorca może przystąpić do którejkolwiek z następujących Licencji Rozszerzonych odpowiadających jego zamiarom:

  1. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO DRUK

   • Drukowanie w zakresie dozwolonym przez Licencję Podstawową bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków

   • Drukowanie (niedo celów dystrybucji elektronicznej) wszelkich materiałów lub towarów do osobistego użytku lub odsprzedaży (np. kalendarze, podkoszulki, plakaty i kubki) oraz opakowań produktów do 10 000 kopii łącznie dla jednej licencji. Wydrukowanie kolejnych 10 000 kopii w ramach tego podpunktu wymaga nowej licencji.

  2. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO POSTAĆ ELEKTRONICZNA

   • W zakresie dozwolonym w ramach Licencji Podstawowej bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków;

   • Elementy graficzne w materiale video, filmach lub transmisji telewizyjnej do celów odsprzedaży

   • oraz wszelka dystrybucja w postaci elektronicznej (nie w formie oryginalnej, lecz ostatecznej) lub Treści przeznaczone do użytku i celów prywatnych, w tym elementy graficzne książek elektronicznych (eBooków), oprogramowania licencjonowanego, szablonów stron internetowych, szablonów flash oraz dokumentów pod warunkiem, że użytkowanie nie zezwala na redystrybucję lub ponowne użytkowanie Treści przez strony trzecie

  3. PEŁNA LICENCJA

   • W wymiarze dozwolonym przez Licencję Podstawową, Licencję Rozszerzoną – Tylko Drukowanie oraz Licencję Rozszerzoną – Tylko Postać Elektroniczna bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków.

 10. Ograniczenia.

  Other than as specifically permitted in paragraphs 7 and 8 herein, You may NIE MOŻE :

  OGRANICZENIE WYJAŚNIENIE
  udzielać sublicencji, sprzedawać lub przenosić jakichkolwiek praw ustanowionych przez Licencję
  • Prawa w ramach licencji przysługują Licencjobiorcy

  • Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw objętych Licencją na strony trzecie bez zgody 123 RF
  sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji, przyznawać lub rozpowszechniać Treści Oryginalnych
  • Przekazanie Treści stronom trzecim zawsze odbywa się w postaci powielonego Utworu objętego licencją i nigdy w postaci Oryginalnych treści

  • Licencjobiorca musi zabezpieczyć Oryginalne Treści odpowiednimi środkami technologicznymi przed odłączeniem / skopiowaniem z Utworu objętego licencją przez strony trzecie
  naruszać praw własności intelektualnej
  • W odniesieniu do Treści / Utworu objętego licencją, Licencjobiorca nie może naruszać lub przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw do wizerunku lub znaku towarowego) żadnej strony

  • Licencjobiorca nie może usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków wodnych, informacji o autorze, informacji prawnych ani żadnych innych informacji o własności intelektualnej dotyczących którychkolwiek Treści
  "Treści"„tylko do użytku redakcyjnego”
  • Treści opatrzone informacją „tylko do użytku redakcyjnego” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  nielegalnie wyodrębniać Treści
  • Licencjobiorca nie może pobierać Treści ze Stron metodami innymi niż te udostępnione przez 123RF

  wykorzystywać Treści w logo / znakach towarowych / znakach usługowych
  • Treści nie mogą być wykorzystywane w lub włączane do logo / znaków towarowych / znaków usługowych

  używać Treści w nielegalny sposób
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób, który narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub statut w odpowiedniej jurysdykcji

  wykorzystywać Treści do niemoralnych, obscenicznych, nielegalnych, oszczerczych celów
  • "Treści i Utwory objęte licencją (zawierające Treści) nie mogą być wykorzystywane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami / w kontekście) do celów o charakterze pornograficznym, obraźliwym, (np. sugerującym komukolwiek zaburzenia umysłowe lub emocjonalne), politycznego wsparcia, rasistowskim, etnicznie lub kulturowo obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym, jednoznacznie seksualnym, niemoralnym, oszczerczym, naruszającym prywatność lub nielegalnym; ani wykorzystywać w sposób, który namawia do przemocy lub aktów terroryzmu, jest związany z 2017-10-24_LicenseAgreement_123RF-PL.csv,usługami i miejscami rozrywki dla dorosłych, produktami tytoniowymi, produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia zaburzeń seksualnych, zdrowia psychicznego lub chorób śmiertelnych, portalami lub aplikacjami randkowymi, dyskryminuje ludzi pod względem rasy, płci, religii, wiary, lub orientacji seksualnej"

  wykorzystywać Treści w sposób umniejszający osobom / obiektom budowlanym
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny, chyba że każde użycie zostanie opatrzone oświadczeniem wyraźnie wskazującym, że (i) Treści są wykorzystywana wyłącznie do celów ilustracyjnych i (ii) osoba przedstawiona na zdjęciu jest modelem

  • Licencjobiorca nie może wskazywać, że twórca Treści przekazuje polityczne, niemoralne lub obraźliwe wiadomości

  odsprzedawać powielone Utwory objęte licencją
  • Zgodnie z punktem 9 (Licencja Rozszerzona) nie można odsprzedawać Utworów objętych licencją


 11. Rozwiązanie Licencji.

  Licencja jest ważna aż do jej rozwiązania. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez:

  1. usunięcie i zniszczenie wszelkich Treści pobranych i posiadanych przez Licencjobiorcę oraz wszelkich Utworów objętych licencją i kopii / dodatkowych materiałów

  2. całkowitego zaprzestania używania Treści.

  123RF może rozwiązać niniejszą Umowę bez powiadomienia Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Licencjobiorca musi niezwłocznie zastosować się do powyższych zapisów 11(a) oraz (b) po lub bez otrzymania odpowiedniego wezwania od 123 RF.


 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Licencjobiorca potwierdza, że ani firma 123RF, ani podmioty z nią powiązane, ani ich pracownicy, dyrektorzy, właściciele, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dawcy sublicencji (inni niż sam Licencjobiorca) nie są odpowiedzialni za żadne ogólne, karalne, specjalne, nieumyślne oraz następcze zniszczenia i straty zysków lub wszelkie inne szkody, koszty lub straty wynikające z jakiegokolwiek użytkowania lub nieużytkowania Treści, nawet jeśli wspomniane strony zostały poinformowane o wystąpieniu lub o możliwości wystąpienia takich strat.

  TREŚCI ORAZ STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI” ORAZ Z WYŁĄCZENIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, KTÓRE JEDNOZNACZNIE STWIERDZAJĄ INACZEJ, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, JASNO WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


 13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Licencji, w stosunku do 123RF i jej pracowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i wszystkich osób związanych z 123RF i każdego ich następców prawnych, dawców sublicencji (innych niż sam Licencjobiorca) oraz cesjonariuszy, Licencjobiorca zgadza się całkowicie bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności w obliczu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń stron trzecich), zobowiązań, kosztów, strat, zniszczeń, odszkodowań lub wydatków, w tym wydatków na pomoc prawną i powiązane wydatki, wynikające ze sposobu, w jaki Licencjobiorca wykorzystuje Treści lub z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich oświadczeń, zapewnień lub innych obietnic / zobowiązań zawartych przez Licencjobiorcę w niniejszej Licencji


 14. Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności.

  Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności. Pod warunkiem, że Licencjobiorca nie złamał warunków niniejszej Licencji, 123RF zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności Licencjobiorcę do górnej granicy odpowiedzialności (zdefiniowanej poniżej). Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy jedynie roszczeń za starty bezpośrednio spowodowane przez firmę 123RF a wynikające z naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszej Umowie, a także dotyczy wydatków (w tym na pomoc prawną) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzasadnionych rzeczywistych lub zapowiadanych procesów lub postępowań sądowych lub roszczeń stron trzecich utrzymujących, że posiadanie, dystrybucja lub użytkowanie niezmienionych Treści pobranych i wykorzystywanych przez Licencjodawcę zgodnie z niniejszą Umową naruszają oświadczenia i zapewnienia firmy 123RF zawartych w tym dokumencie. Niniejsze zabezpieczenie i wyłączenie z odpowiedzialności jest ważne pod warunkiem, że Licencjobiorca przekaże firmie 123RF:

  1. pisemną informację nie później niż pięć (5) dni roboczych licząc od dnia, w którym Licencjobiorca wie lub w miarę możliwości powinien wiedzieć o roszczeniu lub groźbie roszczenia, przy czym takie powiadomienie powinno zawierać wszelkie szczegóły roszczenia znane wówczas Licencjobiorcy i powinno ono również być wysłane pocztą elektroniczną na adres legal@123rf.com, adresat: radca prawny;

  2. wszystkie informacje, udzieli pomocy i będzie współpracował na rzecz obrony lub ugody

  3. oraz na wniosek firmy 123RF, pełną kontrolę nad procesem obrony, ugody lub czynnościami z tym związanymi.

  Firma 123RF nie będzie odpowiedzialna za roszczenia rozpatrzone bez zgody firmy 123RF ani za żadne opłaty i/lub inne poniesione koszty bez pełnego powiadomienia o roszczeniu dostarczonego w sposób opisany w niniejszym dokumencie.


 15. Górny próg odpowiedzialności.

 16. Maksymalna łączna odpowiedzialność i zobowiązania firmy 123RF w stosunku do Licencjobiorcy za wszystkie roszczenia (rozpatrywane łącznie) z uwzględnieniem punktu 14. wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy dolarów amerykańskich (25 000 USD) lub całkowitą kwotę opłaty licencyjnej pokrywanej przez Licencjobiorcę za Treści, przy czym będzie to większa kwota z dwóch opisanych (" Górna granica odpowiedzialności ").


 17. Nieupoważnione użytkowanie.

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści są wykorzystywane przez Licencjobiorcę a sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.


 18. Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.

  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.

  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 19. Przeniesienie praw.

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.


 20. Brak praw stron trzecich.

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień. 


 21. Kompletność Umowy.

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia. 


 22. Język.

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.


 23. Zgoda wyrażona elektronicznie.

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.


Ostatnio zaktualizowany: 1 listopada 2020 r

123RF PLUS License

UMOWA LICENCYJNA 123RF PLUS
 • PODSTAWOWE INFORMACJE

  Niniejsza umowa licencyjna 123RF Plus ("Umowa") zawierana jest pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), prowadzącą działalność lub transakcje za pośrednictwem oraz jako 123RF.COM i użytkownika ("Ty"), który pobiera treści (określone poniżej) z dowolnej strony internetowej ("Strony"). Zabronione jest udostępnianie Twojego loginu lub hasła osobom trzecim. Dla celów niniejszej umowy "Treść" jest zdefiniowana jako każde zdjęcie oznaczone jako "Plus" i będące własnością 123RF lub jej autoryzowanych współpracowników i zostało udostępnione do pobrania na Stronach.

  Zgodziłeś się być związany tą umową i przez pobranie jakiejkolwiek treści z 123RF, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś tę umowę, Warunki użytkowania, Politykę prywatności i Politykę plików cookie, które są włączone tutaj przez odniesienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami użytkowania a niniejszą umową, warunki niniejszej umowy mają pierwszeństwo.

 • ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

  Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 3, 123RF udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na używanie, reprodukcję, modyfikację, publikację, wyświetlanie i dystrybucję treści zgodnie z niniejszą umową.

  Możesz, z zastrzeżeniem niniejszej umowy i następujących warunków, uzyskać dostęp i nabyć treść za pośrednictwem 123RF, i używać nabytej treści do tworzenia oryginalnego produktu końcowego lub końcowego dzieła pochodnego tylko do użytku cyfrowego ("Licencjonowane dzieło"), pod warunkiem, że nie naruszasz praw osób trzecich.

 • OGRANICZENIA

  Użytkownik NIE może:

  • przekazywać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, wynajmować lub w inny sposób przenosić Treści lub jakichkolwiek praw do Treści i/lub niniejszej Umowy na osoby trzecie;
  • tworzyć Utworu licencjonowanego, w którym Treść stanowi integralną część lub zasadniczy składnik Utworu licencjonowanego lub znacząco zwiększa wartość Utworu licencjonowanego;
  • udostępniać Treści do bezpłatnego pobrania na udostępnionym dysku, serwisie, oprogramowaniu, stronie internetowej lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej;
  • naruszać praw własności intelektualnej 123RF w związku z Treścią i / lub Dziełem Licencjonowanym poprzez przywłaszczanie jakichkolwiek praw, usuwanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znaku wodnego lub innych informacji w jakiejkolwiek Treści, wykorzystywanie Treści w jakimkolwiek logo lub znaku towarowym, lub fałszywe przedstawianie się jako oryginalny twórca dzieła, które czerpie znaczną część swoich elementów artystycznych z Treści;
  • pozyskiwać Treści nielegalnie, za pomocą innych metod niż dostarczone przez 123RF;
  • wykorzystywać Treści w sposób naruszający jakiekolwiek prawo, przepisy lub statuty w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji;
  • wykorzystywać Treści w jakikolwiek sposób, który jest pornograficzny, obraźliwy, popierający politykę, rasistowski, obraźliwy pod względem etnicznym, jednoznaczny pod względem seksualnym, niemoralny, zniesławiający, naruszający prywatność lub nielegalny; lub w sposób, który popiera przemoc lub akty terroryzmu, usługi lub miejsca rozrywki dla dorosłych, produkty tytoniowe, produkty medyczne służące do leczenia problemów zdrowotnych związanych z płcią, stanem psychicznym lub chorobą terminalną, strony lub aplikacje randkowe, jest dyskryminujący ze względu na rasę, płeć, religię lub wiarę;
  • wykorzystywać Treści do obrażania osób i/lub własności; oraz
  • odsprzedawać Utworu licencjonowanego.


 • OŚWIADCZENIE 123RF

  123RF oraz treści są udostępniane na zasadach „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚC” oraz „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI”. 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, i każdy inny związany z 123RF zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub że korzystanie z 123RF będzie nieprzerwane, wolne od błędów wirusów komputerowych lub innych szkodliwych materiałów. Po uzyskaniu dostępu i nabyciu zawartości, użytkownik robi to na własne ryzyko. 123RF, jego pracownicy i urzędnicy, i każdy inny działający w imieniu 123RF również zrzeka się wszelkich obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego, w tym bez ograniczeń obowiązków rozsądnej staranności i wysiłku. 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, a także osoby działające w imieniu 123RF nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do prawa do korzystania z imienia i nazwiska osoby, podobizny i/lub wizerunku pojawiającego się w treści bez uprzedniego uzyskania odpowiednich praw od takiej osoby.

  Użytkownik rozumie i potwierdza, że ani 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, ani nikt działający w imieniu strony internetowej 123RF lub witryn nie złożył żadnego oświadczenia ani gwarancji, że korzystanie z Treści nie naruszy lub nie pogwałci praw do znaków towarowych osób trzecich, lub nie będzie stanowiło fałszywego oznaczenia pochodzenia lub jakiejkolwiek innej formy nieuczciwej konkurencji, i użytkownik rozumie, że powinien zasięgnąć porady przed użyciem Treści na lub w związku z jakimikolwiek towarami lub usługami lub w innych celach komercyjnych.

  W żadnym wypadku 123RF, jego pracownicy, dyrektorzy i urzędnicy, lub ktokolwiek inny związany z 123RF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, ekonomiczne lub wtórne szkody, w tym, ale nie ograniczone do utraty przychodów lub zysków, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z treści, nawet jeśli 123RF został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność 123RF, jej pracowników lub podmiotów powiązanych nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp lub korzystanie z 123RF oraz za dostęp, nabywanie i/lub korzystanie z Treści z 123RF. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

 • ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik zgadza się w pełni bronić i zabezpieczyć 123RF, jego pracowników, dyrektorów i urzędników, i każdego innego związanego z 123RF, i każdego z ich następców, licencjobiorców i cesjonariuszy od wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, strat, szkód lub wydatków, w tym honorariów adwokackich i wydatków, powstałych w związku z korzystaniem z treści i tej strony lub z jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia lub nieprawdziwości, niedokładności lub błędnego przedstawienia jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub innej obietnicy złożonej przez użytkownika w niniejszej umowie.

 • OPŁATY

  Użytkownik jest uprawniony do licencjonowania treści i / lub treści audio w stawkach i / lub cenach, podanych w cenniku. Stawki i / lub ceny mogą być weryfikowane i zmieniane przez 123RF od czasu do czasu, według własnego uznania.

 • NIEUPOWAŻNIONE UŻYTKOWANIE

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści i / lub treści audio w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści i / lub treści audio są wykorzystywane przez Licencjobiorcę w sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.

 • PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  • Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.
  • Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Singapurze, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu SIAC obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.
  • Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 • PRZENIESIENIE PRAW

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.

 • BRAK PRAW STRON TRZECICH

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień.

 • KOMPLETNOŚĆ UMOWY

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia.

 • JĘZYK

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

 • ZGODA WYRAŻONA ELEKTRONICZNIE

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2022


123RF FREE Image License

123RF Free Image License Agreement ("Agreement")

123RF End User Licensing Agreement, which can be found at https://www.123rf.com/license.php?type=standard is hereby incorporated into this Agreement. In the event of any inconsistency between 123RF End User Licensing Agreement and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

What is Permitted?
 • All content labeled as “Free Image” can be downloaded and used for free.
 • Can be used for commercial and non-commercial purposes:
 • No permission is needed.
 • Attribution is required.
 • NOTE For Commercial Use:
  • 123RF does not grant any right or make any warranties with regards to the use of names, people, trademarks, logos, brands, copyrighted designs, works of art or architecture depicted or contained in the photos.
  • You acknowledge that no releases were obtained for those photos, and;
  • You shall be solely responsible for securing the permission from the brand owner, individual, or copyright owners for your proposed use of the photos.

What is NOT Permitted?
 • All content cannot be sold without significant modification.
 • Compiling photos from 123RF to replicate a similar or competing service.
 • Use the photos in any logo or part of any trademark.
 • Use the photos in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials, endorsement of product(s), sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.


123RF AI Generator License

123RF AI Generator License ("License")

This License applies when you use the services of the 123RF AI Generator and/or the AI Variations service ("Services") to generate Content (as defined below). By accessing or using our Services, you agree to be bound by this License, our General Terms of Use, Privacy Policy and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency, this License shall prevail.

Access to the Services

You must be sixteen (16) years old or older to use or access the Services. If you are under sixteen (16) years old, your use of the Services must be directly supervised by your parent or guardian who agrees to be bound by this License. Any use or access to the Services by anyone under sixteen (16) years old who is not directly supervised by an adult is strictly prohibited and in violation of this License.

If you use the Services on behalf of your entity, you must have the authority to accept this License on their behalf.

Usage Requirements

You may provide input such as prompts consisting of text, keywords and/or input images to the Services (where applicable) ("Input") and receive output generated by the Services based on the Input consisting of AI-generated content and/or variations of images powered by AI ("Output"). For clarification purposes, Input and Output are collectively known as "Content".

We own all rights, title and interest in and to the Services and we hereby grant you a non-exclusive right to use the Services in accordance with this License.

Subject to this License and the extent permitted by applicable law and Fees and Payments below, you can use the Content for any purpose, including but not limited to personal and commercial purposes. For the avoidance of doubt, you are solely responsible for the Content, including that it does not violate any applicable law or infringe any rights, including but without limitation to Intellectual Property Rights (defined below).

When you use the Services, you are giving us and our successors a perpetual, worldwide, non-exclusive, sublicensable, royalty-free, and irrevocable right to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, resell, sublicense and distribute the Input you have provided and the Output produced by the Services at our discretion with no further payment to you. This License will survive the termination of this Agreement, for any reason.

Restrictions

You shall NOT:
 • use the Services in a way that infringes, misappropriates or violates any third party's rights, including but without limitation to Intellectual Property Rights (defined below);
 • reverse assemble, reverse compile, decompile, translate or otherwise attempt to discover the source code or underlying components of models, algorithms, and systems of the Services;
 • use the Output (as defined below) from the Services to develop models that compete with us;
 • represent that the Output from the Services are human-generated when it is not;
 • use the Services or Output to defame, harass, threaten, menace or offend any person; and
 • use the Services or Output for unlawful, abusive, pornographic, deceptive, obscene, slanderous, defamatory, offensive, violent, hate speech or otherwise inappropriate purposes.
"Intellectual Property Rights" is hereby defined as all intellectual property rights whether or not registered or registrable in any part of the world which includes, but without limitation to, rights in respect of or in connection with (i) trademarks, service and other marks, (ii) patents and patent applications, (iii) designs, (iv) copyrights and rights analogous to copyright, (v) trade, business and domain names, (vi) inventions, discoveries, improvements, designs and techniques, (vii) confidential processes and information and know-how, and (viii) image and/or publicity rights.

Fees and Payments

You shall use your subscription quota or download credit(s) to download and license the Output according to the prices and terms on the applicable pricing page upon download, or as otherwise agreed between us in writing. We reserve the right to make amendments to the pricing at any time.

Term and Termination

This License takes effect when you first use our Services and remains in effect until terminated. You may terminate this License at any time for any reason by discontinuing the use of our Services and Content. We also may terminate this License at any time without notice if you materially breach this License or if there is any change in relationship with third party technology providers beyond our control or to comply with the law. Upon termination, you will stop using our Services and you will promptly destroy all the Content.

Disclaimers

We provide no warranties that you will be able to trademark or copyright the Output, and that such Output will not infringe on any third-party Intellectual Property Rights. Please consult your attorney on the respective laws if you wish to trademark or copyright the Output.

Due to the nature of machine learning and artificial intelligence learning, the Output generated by our Services may not be unique across users and the Services may generate the same or similar Output for other third parties.

Also, the Output generated by our Services may not be accurate. As such, we are constantly working to improve our Services to make them more accurate, reliable, safe and beneficial. You shall have the responsibility to evaluate the accuracy of any Output as appropriate for your use, including using human review of the Output.

Any third-party software, services, or other products you use in connection with the Services are subject to their own terms, and we are not responsible for third-party products

Indemnification and Limitation of Liability

You will defend, indemnify, and hold harmless us, our affiliates, and our personnel, from and against any claims, losses, and expenses (including attorneys' fees) arising from or relating to your use of the Services, including your Input, Output, Content, products or services you develop or offer in connection with the Services, and your breach of this License or violation of any applicable law.

IMPORTANT DISCLAIMER: THE SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, WE AND OUR AFFILIATES AND LICENSORS (IF ANY) MAKE NO WARRANTIES (EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE) WITH RESPECT TO THE SERVICES, AND DISCLAIM ALL WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, NON-INFRINGEMENT, AND QUIET ENJOYMENT, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR TRADE USAGE. WE DO NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, ACCURATE OR ERROR FREE, OR THAT ANY CONTENT WILL BE SECURE OR NOT LOST OR ALTERED.

Provided that you have not breached the terms of this License, we agree to defend, indemnify, and hold you harmless up to the liability cap of Twenty Five Thousand United States Dollar (US$25,000) or the total amount of the license fees paid by you for the Output, whichever the lower. For the avoidance of doubt, 123RF's indemnity to You, as stated herein, shall not be applicable to You if You are downloading and licensing the Content via the Plus Plan.

Governing Law and Dispute Resolution

This License shall be governed by the laws of Singapore, without regard to the conflict of laws principles.

All disputes arising out of or in connection with the performance of our Services or this License shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"). The number of arbitrators shall be one (1) and the language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.

You also fully agree to the class action waiver provisions and all disputes must be brought on an individual basis only.

Assignment

You may not assign any rights or obligations under this License to any third party. We shall be entitled to assign this License in connection with a merger, acquisition or sale of all or substantially all of our Services, to any affiliate or as part of a corporate reorganization.

Modifications

We may amend this License from time to time by posting a revised version on the website. All changes will be effective immediately. Your continued use of the Services after any change means you agree to such change.

Waiver and Remedies

If you do not comply with this License, and we do not take action right away, this does not mean we are giving up any of our rights. You agree that if you violate any of this License, it may cause irreparable harm to us and we shall have the right to seek injunctive relief against you in addition to any other legal remedies.

123RF Packs License

123RF PACKS LICENSE AGREEMENT

 1. ESSENTIAL INFORMATION

  This 123RF PACKS License Agreement ("Agreement") is between Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites"). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.

  You understand that the Content is copyrighted and may be owned by a third party, partner/contributor or supplier, and any unauthorised use by You may be an infringement of such copyright. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued download of Content from the Sites will constitute your unconditional acceptance of the Update.

  You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted this Agreement, Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency between the Terms of Use and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

  If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by this Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim.

 2. 123RF REPRESENTATION
  1. 123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority to license the Content under this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which is found to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective contributors/suppliers. However, such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which does not carry the corresponding model/property release in relation to the Content which prevents the Content from the intended use.
  2. 123RF and the Content are made available to You "AS IS", "AS AVAILABLE", and "WITH ALL FAULTS". 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire the Content, You do so at Your own risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to Your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.
   1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the Sites has made any representation or warranty that Your use of the Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition; and
   2. You understand that You should seek competent counsel before using the Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.
 3. GRANT

  Subject to the terms herein, 123RF grants You a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, non-transferable and non-sublicensable license to use, reproduce, modify, publish and display downloaded Content according to the terms and conditions of this Agreement.

  For the avoidance of doubt and clarity, in the event, if the Content is to be used by multiple users within your organization then You shall purchase the Content based on how many users shall be using it. For example, if there are five (5) designers within your organization who wish to use the Content then You will be required to purchase five (5) of those Content thus obtaining five (5) individual licenses for the use of the Content by your respective designers.

 4. SINGLE USER ACCOUNT ONLY

  This Agreement only allows the creation and registration of a Single User Account only. You may not allow anyone else to use Your username and password.

 5. DEFINITIONS
  1. Content” means craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.
  2. Licensed Work means the genuine end-product or end derivative work that has been created by or on behalf of You or Your client, using independent skill and effort and that incorporates the Content and other material, and which the Content shall be inseparable (to the extent commercially and reasonably possible) from the Licensed Work to be Standalone Content.
  3. Reproduce(d)” means any form of copying or publication of the whole or a part of any Content by whatever means (which includes distortion, alteration, cropping, editing, incorporation or manipulation of any part of the Content to create a finished derivative product (the Licensed Work).
  4. Standalone Content” means the unaltered and unmodified Content in the original form downloaded from the Sites, including the same Content at a different resolution.
 6. PERMITTED USAGE

  You may, subject to the terms and conditions set out in this Agreement, use the Content for personal or commercial use, subject to the following permitted usage.

  Content Permitted Usage
  Fonts
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Fonts can be printed on physical products (such as t-shirts, mugs and shoes) with unlimited print runs. Under commercial use, such physical products can be sold.
  • Fonts can be converted into graphics for resale, provided only flattened un-editable graphics are included. Secondly entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) should not be converted. Only quotes or expressions are allowed for conversion.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Fonts on a standalone basis or include Fonts in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Fonts shall only be used as a design element of a Licensed Work. Fonts shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our fonts into an application that allows You to select our Fonts to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • You may digitize Fonts for embroidery purpose provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted and only Fonts used in the form of quotes or expressions can be digitized.
  • Fonts can be used for any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted.
  Graphics
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Graphics are referred to as non-cut or craft related files. E.g. a pack of 100 floral elements or a collection of cute animal illustrations.
  • Graphics used to create Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Graphic used. The original Graphic file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Graphics file.
  • Graphics cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Graphics on a standalone basis or include Graphics in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Graphics shall only be used as a design element of a Licensed Work. Graphics shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Graphics into an application that allows You to select our Graphics to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • Graphics can be uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) as long as it has been combined with other elements to create a significantly new design as a flattened end product.
  Patterns
  • Patterns are allowed to be printed directly onto physical products without alteration.
  • Patterns used to create digital Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Pattern used. The original Pattern file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Pattern file.
  • Patterns cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Patterns on a standalone basis or include Patterns in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Patterns shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Patterns into an application that allows You to select our Patterns to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  Craft/Cut Files
  • 10 different types of Licensed Works for each Craft/Cut File with unlimited prints. E.g. when the same Content is incorporated on a water bottle and a phone casing, we consider such usage as 2 distinct Licensed Works.
  • Further customisation for Your clients (i.e. personalize a birthday board, adding initials to a monogram frame) is not allowed.
  • Craft/Cut Files are created purely for the end customer. Craft/Cut Files are not for designers to use as a design element to create a new Licensed Work in digital form for sale.
  • Craft/Cut Files used for Licensed Works must be individually handmade and may not be used for mass production of the Licensed Works for large-scale commercial gain.
  • Craft / cut files are not allowed to be used or uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.).
  • Craft/Cut Files cannot be converted into other formats (e.g. SVG, EPS, CSD, PES, JEF, XXX etc.) and subsequently sold and/or distributed.
  Mock-ups & Templates
  • Mock-ups & Templates used to create the Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Mock-ups & Templates used. The original Mock-ups & Templates used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Mock-ups & Templates file.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Mock-ups & Templates on a standalone basis or include Mock-ups & Templates in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Mock-ups & Templates shall only be used as a design element of a Licensed Work. Mock-ups & Templates shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Mock-ups & Templates into an application that allows You to select our Mock-ups & Templates to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
 7. ADDITIONAL RIGHTS

  To facilitate Your use of the Content to Reproduce Licensed Works, You may also:

  1. Client Work: utilize Content to produce Licensed Works on behalf of clients (e.g., advertisements by a graphic designer).
  2. Procurement: obtain the License to the Content on behalf of the client, provided the client is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  3. Representative: obtain the License on behalf of Your employer, company, group or affiliate, provided such other party is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  4. Subcontract: transfer Content obtained from the Sites to Your subcontractors or employees temporarily to produce Licensed Works strictly on Your behalf, provided such other party abides by the restrictions in this License.
 8. RESTRICTIONS

  Other than as specifically permitted in Sections 6 and 7 herein, You may NOT:

  Restrictions Meaning
  Sublicense, sell or transfer any rights
  • The rights are personal to You.
  • You may not transfer any rights in this Agreement to third parties without 123RF’s consent.
  Sell, share, license, assign or distribute the Content
  • Conveyance of the Content to third parties must always be where the Content has been incorporated into a Licensed Work.
  • You must ensure that adequate technological measures are put in place in order that the Content may not be extracted/copied from Licensed Works by third parties.
  • You must ensure that the Content is not included in an electronic form which can be reproduced by third parties on electronic or printed products.
  • You must not share the Content across a network or service, on a CD or DVD or any media, on mobile devices, in peer-to-peer file sharing site or applications or in any other way that enables Content to be accessed by any third party
  Infringe 123RF’s intellectual property rights
  • In connection with the Content/Licensed Work, You may not infringe or misappropriate the intellectual property rights (e.g., copyright, design right or trademark) of any party.
  • You must not remove any copyright notice, watermark, author attributions, legal notices, proprietary designations or other intellectual property information in any Content.
  • You must not use the Content in any logo or as part of any trademark.
  • You must not falsely represent, expressly or impliedly, that the Licensee is the original creator of a work that is either a standalone pictorial, graphic, motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.
  Extract Content illegally
  • You must not use methods other than those provided by 123RF such as automated or programmatic means or methods to download Content from the Sites.
  Use Content illegally or in a way that would bring 123RF into disrepute
  • You may not use the Content in any way that violates any law, regulation or statute in any applicable jurisdiction.
  • The Content and Licensed Work may not be used in any way (by itself or with other content/context) that is pornographic, offensive, politically endorsing, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, adult entertainment services or venues, tobacco products, medical products for treating health issues related to sex, mental condition or terminal illness, dating site or apps, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation.
  Use Content to derogate persons/property
  • You may not use the Content in connection with a subject that would be unflattering or unduly controversial to a reasonable person unless You accompany each use with a statement that clearly indicates that (i) the Content is being used for illustrative purposes only and (ii) any person depicted in the Content, if any, is a model.
  • You may not imply that the creator of the Content endorses any political, immoral or offensive inclinations.
  Resell Licensed Works
  • Licensed Works and/or Content may not be used as a part of a physical item or template that is to be resold.
 9. TERMINATION

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by:

  1. deleting and destroying all the Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/ accompanying materials thereof; and
  2. ceasing to use the Content for any purpose.

  123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of this Agreement. Upon such termination, You must immediately carry out Sections 9(a) and (b) above with or without further notice by 123RF and confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.

 10. LICENSEE INDEMNITY

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, You agree to fully defend, indemnify and hold 123RF and its officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors, and anyone else associated with 123RF and each of their successors, (sub)licensees (other than You), and assigns free and harmless from any and all claims (including, without limitation, third party claims), liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and the Sites or any breach or alleged breach of any representation, warranty, or other promise/obligation made by You in this Agreement.

 11. 123RF INDEMNITY

  Provided that You have not breached the terms of this Agreement, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of the warranties and representations in this Agreement, arising out of or directly connected to any valid actual or threatened third party lawsuit, claim, or legal proceeding alleging the possession, distribution, or use of unaltered Content downloaded from the Sites. This indemnification is on the condition that You give 123RF:

  1. no later than five (5) business days written notice from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim, where such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel;
  2. full information, assistance and cooperation for the defense or settlement thereof; and
  3. at 123RF's option, sole control of any defense, settlement or action related thereto.

  123RF shall not be responsible for any claim settled without 123RF's consent or any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.

 12. LIABILITY CAP

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) under Section 11 shall be limited to Twenty Five Thousand United States Dollars (US$25,000.00) or the total amount of the license fees paid by You for the Content, whichever the lower ("Liability Cap").

 13. RATES

  You shall be entitled to license the Content at the rates and/or the pricing as per check out. The rates and/or the pricing may be reviewed and amended by 123RF from time to time, in its sole discretion.

 14. UNAUTHORIZED USE

  The representations and the warranties made by 123RF in this Agreement apply only to the Content as delivered by 123RF and will be invalid if the Content is used by You in any manner not specifically authorized in this Agreement or if You are otherwise in breach of this Agreement.

 15. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
  1. This Agreement shall be governed by the laws of Singapore, without regard to the conflict of laws principles.
  2. All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") administered SIAC Arbitration Rules in force when the notice of arbitration is submitted in accordance with these rules. The number of arbitrators shall be one (1). The language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.
  3. You acknowledge and agree that any breach of any covenant, representations and warranties contained in this Agreement would cause irreparable injury to 123RF such that damages and remedies under Singapore Law for any breach of any such covenant would be inadequate. You further acknowledge and agree that the arbitral tribunal may order any interim measure it deems necessary or proper in accordance with the applicable laws of Singapore, including without limitation, any injunctive or enjoining procedural orders or interlocutory awards.
 16. ASSIGNMENT

  Neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation or plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or substantially all of the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.

 17. NO THIRD PARTY RIGHTS

  Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person is named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 18. ENTIRE AGREEMENT

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and 123RF. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to give effect most closely to the parties' intention. Failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision.

 19. LANGUAGE

  This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

 20. ELECTRONIC AGREEMENT

  You have agreed and reaffirm Your agreement to this Agreement electronically by downloading the Content.

Public Domain CC0

Oświadczenie o Intencji

Ustawodawstwo obowiązujące w większości systemów prawnych automatycznie przyznaje wyłączne Prawa Autorskie i Pokrewne (zdefiniowane poniżej) twórcy i kolejnym uprawnionym (zwanym dalej, łącznie lub osobno, „uprawnionym") oryginalnego utworu i/lub bazy danych (zwanego dalej „Utworem").

Niektórzy uprawnieni chcą zrezygnować na zawsze z praw do danego Utworu, aby w ten sposób wnieść swój wkład do wspólnego zasobu dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych („Wspólny Zasób"), który to zasób ogół społeczeństwa może, z poczuciem zaufania i bez obaw o późniejsze roszczenia, rozbudowywać, modyfikować, włączać do innych utworów, ponownie wykorzystywać lub rozpowszechniać w maksymalnie swobodny sposób, w jakiejkolwiek formie i do jakichkolwiek celów, w tym m.in. do celów komercyjnych. Tacy uprawnieni mogą wnosić swoje utwory do Wspólnego Zasobu w celu rozpowszechniania idei wolnej kultury i wspierania działalności twórczej owocującej powstawaniem dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych, bądź w celu zyskania sławy lub szerszej znajomości ich Utworów, częściowo dzięki wykorzystywaniu tych Utworów przez inne osoby lub dzięki wysiłkom innych osób.

Kierując się powyższymi i/lub innymi celami i motywami, a nie oczekując żadnego dodatkowego świadczenia bądź wynagrodzenia, osoba opatrująca określony Utwór oznaczeniem CC0 („Składający Oświadczenie"), w zakresie, w jakim ta osoba jest uprawnionym z tytułu Praw Autorskich i Praw Pokrewnych do Utworu, dobrowolnie decyduje się zastosować CC0 do ww. Utworu i rozpowszechnić go publicznie zgodnie z warunkami CC0, mając świadomość posiadanych Praw Autorskich i Pokrewnych do Utworu, jak i znaczenia i skutku prawnego, który CC0 wywrze na te prawa.

 • Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne. Utwór udostępniany zgodnie z CC0 może podlegać ochronie przez prawa autorskie jak i prawa pokrewne („Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne"). Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne obejmują m.in.:

  • prawo do zwielokrotniania, tworzenia opracowań, rozpowszechniania, wykonywania, wystawiania, przekazywania,i tłumaczenia Utworu;

  • prawa osobiste przysługujące autorowi lub autorom i/lub wykonawcy bądź wykonawcom;

  • prawa do ochrony wizerunku i prywatności odnoszące się do obrazu lub podobizny danej osoby, przedstawionej w Utworze;

  • prawa chroniące przed nieuczciwą konkurencją w zakresie Utworu z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w paragrafie 4(a) poniżej;

  • prawa chroniące pobieranie danych z Utworu oraz ich rozpowszechnianie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie;

  • prawa do baz danych (np. prawa wynikające z dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, lub z krajowych aktów prawnych stanowiących implementację tej dyrektywy, włącznie ze znowelizowanymi lub kolejnymi wersjami tej dyrektywy); i

  • inne podobne bądź równoważne prawa lub prawa wyżej wymienionym prawom odpowiadające, obowiązujące na całym świecie, a oparte o stosowne przepisy lub traktaty i wszelkie implementacje tychże do prawa krajowego.


 • Zrzeczenie się Praw. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe a jednocześnie go nienaruszającym, Składający Oświadczenie niniejszym otwarcie, całkowicie, definitywnie, nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się, rezygnuje z, i oddaje wszystkie swoje Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne oraz zrzeka się i rezygnuje ze związanych z tymi prawami roszczeń i podstaw powództwa, aktualnie znanych bądź jeszcze nieznanych (włącznie z istniejącymi oraz przyszłymi roszczeniami i podstawami powództwa), do Utworu (i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny czas trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego czasu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, i (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Zrzeczenie się Praw"). Składający Oświadczenie dokonuje Zrzeczenia się Praw na rzecz każdej poszczególnej osoby wchodzącej w skład ogółu użytkowników, a z uszczerbkiem dla spadkobierców i następców prawnych Składającego Oświadczenie, w pełni podtrzymując wolę, aby niniejsze Zrzeczenie się Praw nie podlegało uchyleniu, unieważnieniu, anulowaniu, cofnięciu lub jakiemukolwiek innemu działaniu na gruncie prawa lub zasad słuszności, mającemu na celu przerwanie niezakłóconego korzystania z Utworu przez ogół społeczeństwa zgodnie z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.


 • Awaryjna Licencja Publiczna. Jeżeli którakolwiek część powyższego artykułu o Zrzeczeniu się Praw zostanie uznana w świetle prawa właściwego za nieważną lub nieskuteczną, to pozostałe postanowienia oświadczenia o Zrzeczeniu się Praw będą nadal obowiązywać w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo przy uwzględnieniu treści jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie. Ponadto, w takim zakresie, w jakim oświadczenie Zrzeczenia się Praw zostanie uznane za nieważne, Składający Oświadczenie udzieli każdej osobie dotkniętej przez nieważność części tego oświadczenia bezpłatnej, niezbywalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i bezwarunkowej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z Praw Autorskich i Praw Pokrewnych Składającego Oświadczenie do Utworu i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny okres trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego okresu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, oraz (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Licencja"). Licencję uważa się za udzieloną w dniu, w którym Składający Oświadczenie zastosuje postanowienia CC0 do Utworu. Jeżeli którakolwiek część Licencji zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana w świetle obowiązującego prawa za nieważną lub nieskuteczną, to taki stan częściowej nieważności lub nieskuteczności nie będzie unieważniać pozostałych postanowień Licencji, a na wypadek wystąpienia takiej okoliczności Składający Oświadczenie niniejszym potwierdza, że (i) nie będzie korzystać z żadnego pozostałego mu Prawa Autorskiego lub Prawa Pokrewnego do Utworu ani (ii) nie będzie występować z żadnym powiązanym roszczeniem lub podstawą powództwa w odniesieniu do Utworu, co w obu przypadkach stałoby w sprzeczności z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.


 • Ograniczenia i Wyłączenia.

  • Niniejszy dokument nie wywołuje wobec jakichkolwiek praw do znaków towarowych lub patentów przysługujących Składającemu Oświadczenie skutku polegającego na zrzeczeniu się tych praw, rezygnacji z nich, bądź ich oddaniu, udzieleniu na nie licencji lub na innym działaniu mającym na nie wpływ.

  • Składający Oświadczenie udostępnia Utwór w stanie, w jakim on się aktualnie znajduje i, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez wszelkie stosowne przepisy, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych jawnych lub dorozumianych gwarancji czy rękojmi bądź innych zapewnień, w tym m.in. nie udziela gwarancji co do braku wad prawnych, wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub gwarancji braku wad ukrytych bądź innych, gwarancji dokładności, obecności bądź nieobecności wad prawnych bądź ukrytych.

  • Składający Oświadczenie niniejszym wyłącza odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogą być związane z Utworem lub jakimkolwiek jego użyciem w tym, m.in. z Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi do Utworu przysługującymi jakiejkolwiek osobie. Składający Oświadczenie nie ponosi ponadto odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich koniecznych deklaracji zgody, pozwoleń lub innych uprawnień niezbędnych do jakiejkolwiek formy wykorzystania Utworu.

  • Składający Oświadczenie rozumie i akceptuje fakt, że organizacja Creative Commons nie jest stroną niniejszego dokumentu i nie ponosi w związku z tym żadnych obowiązków czy zobowiązań.

Print Only Extended License

Licencja 123RF ("zwana dalej jako: Licencja")

 1. Umowa.

  Niniejsza licencja stanowi umowę pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd ("zwaną dalej: 123RF") oraz licencjobiorcą ("zwanym dalej: Licencjobiorca") który pobiera zdjęcia / ilustracje / wektory / materiały filmowe ("Treści") ze strony 123RF.com bez konieczności płacenia tantiemów. Pobierając jakiekolwiek Treści, Licencjobiorca potwierdza, że zna i akceptuje warunki Licencji.


 2. Oświadczenie 123RF.

  Firma 123RF oświadcza, że posiada pełnię praw do Zasobów i/lub wszystkie wymagane uprawnienia, w tym prawa autorskie, i jest uprawniona do udzielania licencji do korzystania z Treści w ramach udzielonej Licencji. Oryginalne Treści w niezmienionej postaci udostępniane Licencjobiorcy w ramach licencji nie naruszają bądź łamią własności intelektualnej, praw do wizerunku ani polityki prywatności żadnej strony trzeciej. Prawa autorskie do Treści należą do 123RF i/lub stron dostarczających Treści firmie 123RF. Jednakże niniejsze oświadczenie nie będzie dotyczyć Treści bez zgody modela / właściciela obiektu na publikację, co uniemożliwia zamierzone korzystanie z Treści.


 3. Oświadczenie Licencjobiorcy:
  1. Mam przynajmniej 18 lat i jestem uprawniony do korzystania z licencji.

  2. Nie będę korzystał z Treści w sposób niedozwolony przez Licencję.

  3. Wszystkie informacje, jakie przekazuję firmie 123RF są dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie informację związane z płatnościami oraz rozliczeniami

  4. O ile inne zapisy niniejszej Licencji nie stanowią inaczej, każde konto/konta użytkownika utworzone lub prowadzone przez Licencjobiorcę na Stronach jest/są dostępne tylko dla Licencjobiorcy i można z niego/nich korzystać do celów i na zasadach określonych w niniejszej Licencji

 4. Grant:

  Przedmiot licencji: Na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie, firma 123RF niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej sublicencji do korzystania, powielania, modyfikowania, publikowania oraz prezentowania pobranych Treści (innych niż te zastrzeżone w punkcie 10).


 5. Indywidualne Konto Użytkownika.

  Niniejsza Umowa umożliwia utworzenie i rejestrację Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjobiorca nie może nikomu udostępnić nazwy swojego konta i/lub hasła. Jeżeli Licencjobiorca chce utworzyć wiele stanowisk, aby móc jednocześnie i/lub osobno korzystać ze swojego Konta, może to zrobić jedynie za pomocą konta biznesowego „Corporate+” (https://pl.123rf.com/partnersite.php)


 6. Definicje.
  1. "Utwór objęty licencją" oznacza autentyczny produkt końcowy lub utwór pochodny, który był powielony lub stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta dzięki własnym umiejętnościom i wysiłkowi oraz który zawiera Treści i inny materiał. Treści są nierozerwalnie powiązane (w rozsądnym, komercyjnym wymiarze) z Utworem objętym licencją i tworzą razem Oryginalne Treści. 

  2. "Powielanie" oznacza zniekształcenie, zmianę, przycinanie, edycję, włączenie do Treści innych materiałów lub manipulację którąkolwiek z części Treści tak, aby utworzyć gotowy utwór pochodny (Utwór objęty licencją), przy czym użytkownik końcowy ani żadna strona trzecia nie może oddzielić powielonych Treści od Utworu objętego licencją tak, aby ponownie uzyskać Oryginalne Treści.

  3. "Oryginalne Treści"oznaczają niezmienione Treści w oryginalnej postaci pobranej ze Stron, w tym te same Treści o innej rozdzielczości.

  4. "Znacząca Rola" oznacza, że Treści stanowią integralną lub kluczową część Utworu objętego licencją i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości Utworu objętego licencją

 7. Dozwolone użycie.

  Przykłady dozwolonego użycia to min. wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie i/lub prezentowanie Treści (zawsze bezprawa do odsprzedaży) dotyczące następujących Utworów objętych licencją:

  UŻYCIA PRZYKŁADY UTWORÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ
  Reklama / marketing / promowanie (cele biznesowe i komercyjne)
  • Reklamy sporządzone przez grafików / agencje przeznaczone do magazynów, czasopism, gazet, raportów i innych tradycyjnych mediów papierowych

  • Drukowane reklamy, mailing, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, opakowania lub materiały promocyjne, które NIE OBEJMUJĄ opakowań handlowych (tj. opakowań, które stanowią część produktu, np. opakowanie/pojemnik na zabawkę) oraz opakowań będących produktem (np. papier pakowy będący towarem)
  Druk / Publikacje / Edukacja
  • Nadruki na okładkach książek (przednich i tylnych), łącznie do 500 000 nadruków dla każdej Treści

  • Wizytówki, papier firmowy, katalogi i broszury
  Prezentacje
  • Można wykorzystać Treści w prezentacjach multimedialnych (np. prezentacje w programie Powerpoint) provided pod warunkiem, że obok pliku umieszczona jest następująca informacja o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"
  "Editorial Use Only" Treści „tylko do użytku redakcyjnego” w kontekście redakcyjnym
  • Ważne – Treści opatrzone informacją"„Tylko do użytku redakcyjnego”" mogą być wykorzystywane jedynie do celów redakcyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  • Treści wykorzystywane do celów redakcyjnych (takich jak magazyny, gazety, podręczniki, książki, książki elektroniczne (eBooki), katalogi udostępniane w Internecie lub płyty CD) muszą być opatrzone następującą informacją o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"

  • Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie Treści (w tym Treści nieopatrzone podpisem „tylko do użytku redakcyjnego”) mogą być również wykorzystywane w kontekście redakcyjnym niezależnie od tego, czy są to formy tradycyjne czy cyfrowe, strony internetowe, blogi, telewizja, materiały filmowe w Internecie pod warunkiem, że powyższa informacja o prawie autorskim znajduje się obok danego pliku.

  • Publikacje redakcyjne łącznie do 500 000 wydruków dla każdej Treści
  Sztuka i grafika
  • Utwór na stronie internetowej, grze komputerowej, nośniku danych lub w programach komputerowych przeznaczonych do dystrybucji lub użytkowania przez inne osoby (ALE nie w połączeniu z szablonem strony internetowej lub oprogramowania przeznaczonym do dystrybucji, odsprzedaży lub wykorzystania przez inne osoby)

  • Treści służące za tło lub ekran w oprogramowaniu lub mobilnych aplikacjach pod warunkiem, że Treści te nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją.

  • Powielanie jako materiał ilustracyjny

  • W materiale video, filmach, transmisji telewizyjnej oraz internetowej dla home video, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych lub dla komercyjnego zastosowania pod warunkiem, że następująca informacja jest umieszona obok pliku: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com" oraz że Treści nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją. Wyraźne opatrzenie odpowiednimi informacjami może przybrać formę np. napisów czołowych lub końcowych w przypadku programu lub transmisji telewizyjnej lub informacji umieszonej w rozsądnie małej odległości od Treści lub wyraźnie w załączniku albo adnotacji. 
  Internetowe media społecznościowe i aplikacje
  • Udostępnianie w postaci postów i / lub wysyłanie Treści na strony mediów społecznościowych i aplikacji (takich jak Facebook, Instagram i Twitter), pod warunkiem, że (1) media te i aplikacje nie roszczą i nie uzyskują praw własności lub innych praw (w tym praw autorskich) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją), chyba że w ramach niniejszej Licencji Licencjobiorca Treści wyrazi zgodę na prezentację lub użytkowanie danych Treści i/lub Utworu objętego licencją; oraz pod warunkiem, że (2) Licencjobiorca umieści swoje logo o minimalnym rozmiarze 125 pikseli długości lub szerokości w którymkolwiek z rogów Treści i / lub Treści muszą być częścią Utworu objętego licencją.
  Użytek osobisty
  • Domowa dekoracja, murale ścienne / sztuka, albumy, wydruki, własność i użytek osobisty, materiały DIY (zrób to sam) oraz inne prywatne materiały drukowane

  • Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją)

  • Dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznego

 8. Dodatkowe prawa.

  Aby ułatwić korzystanie z prawa Licencjobiorcy do powielania Utworów objętych licencją, można również skorzystać następujących praw:

  1. Praca dla klienta: wykorzystanie Treści w celu stworzenia Utworu objętego licencją na rzecz klienta (np. reklamy przez grafika).

  2. Zamówienia: uzyskanie Licencji do Treści na rzecz klienta, pod warunkiem, że klient jest w pełni związany z i podlega warunkom Licencji.

  3. Reprezentacja: uzyskanie Licencji na rzecz pracodawcy, firmy, grupy lub podmiotu powiązanego z Licencjobiorcą pod warunkiem, że strona ta jest w pełni związana z i podlega warunkom Licencji.

  4. Podwykonawstwo: tymczasowe przekazanie plików z Treściami / utworami pochodnymi podwykonawcom lub pracownikom, aby ci mogli stworzyć Utwory objęte licencją na rzecz Licencjobiorcy pod warunkiem, że strona ta będzie stosować się do ograniczeń nałożonych przez niniejszą licencję.

 9. Rozszerzony zakres użytkowania (Licencja rozszerzona).

  Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z poszerzonych praw do użytkowania Treści oprócz dozwolonych użyć określonych przez punkty 7 i 8, Licencjobiorca może przystąpić do którejkolwiek z następujących Licencji Rozszerzonych odpowiadających jego zamiarom:

  1. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO DRUK

   • Drukowanie w zakresie dozwolonym przez Licencję Podstawową bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków

   • Drukowanie (niedo celów dystrybucji elektronicznej) wszelkich materiałów lub towarów do osobistego użytku lub odsprzedaży (np. kalendarze, podkoszulki, plakaty i kubki) oraz opakowań produktów do 10 000 kopii łącznie dla jednej licencji. Wydrukowanie kolejnych 10 000 kopii w ramach tego podpunktu wymaga nowej licencji.

  2. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO POSTAĆ ELEKTRONICZNA

   • W zakresie dozwolonym w ramach Licencji Podstawowej bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków;

   • Elementy graficzne w materiale video, filmach lub transmisji telewizyjnej do celów odsprzedaży

   • oraz wszelka dystrybucja w postaci elektronicznej (nie w formie oryginalnej, lecz ostatecznej) lub Treści przeznaczone do użytku i celów prywatnych, w tym elementy graficzne książek elektronicznych (eBooków), oprogramowania licencjonowanego, szablonów stron internetowych, szablonów flash oraz dokumentów pod warunkiem, że użytkowanie nie zezwala na redystrybucję lub ponowne użytkowanie Treści przez strony trzecie

  3. PEŁNA LICENCJA

   • W wymiarze dozwolonym przez Licencję Podstawową, Licencję Rozszerzoną – Tylko Drukowanie oraz Licencję Rozszerzoną – Tylko Postać Elektroniczna bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków.

 10. Ograniczenia.

  Other than as specifically permitted in paragraphs 7 and 8 herein, You may NIE MOŻE :

  OGRANICZENIE WYJAŚNIENIE
  udzielać sublicencji, sprzedawać lub przenosić jakichkolwiek praw ustanowionych przez Licencję
  • Prawa w ramach licencji przysługują Licencjobiorcy

  • Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw objętych Licencją na strony trzecie bez zgody 123 RF
  sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji, przyznawać lub rozpowszechniać Treści Oryginalnych
  • Przekazanie Treści stronom trzecim zawsze odbywa się w postaci powielonego Utworu objętego licencją i nigdy w postaci Oryginalnych treści

  • Licencjobiorca musi zabezpieczyć Oryginalne Treści odpowiednimi środkami technologicznymi przed odłączeniem / skopiowaniem z Utworu objętego licencją przez strony trzecie
  naruszać praw własności intelektualnej
  • W odniesieniu do Treści / Utworu objętego licencją, Licencjobiorca nie może naruszać lub przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw do wizerunku lub znaku towarowego) żadnej strony

  • Licencjobiorca nie może usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków wodnych, informacji o autorze, informacji prawnych ani żadnych innych informacji o własności intelektualnej dotyczących którychkolwiek Treści
  "Treści"„tylko do użytku redakcyjnego”
  • Treści opatrzone informacją „tylko do użytku redakcyjnego” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  nielegalnie wyodrębniać Treści
  • Licencjobiorca nie może pobierać Treści ze Stron metodami innymi niż te udostępnione przez 123RF

  wykorzystywać Treści w logo / znakach towarowych / znakach usługowych
  • Treści nie mogą być wykorzystywane w lub włączane do logo / znaków towarowych / znaków usługowych

  używać Treści w nielegalny sposób
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób, który narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub statut w odpowiedniej jurysdykcji

  wykorzystywać Treści do niemoralnych, obscenicznych, nielegalnych, oszczerczych celów
  • "Treści i Utwory objęte licencją (zawierające Treści) nie mogą być wykorzystywane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami / w kontekście) do celów o charakterze pornograficznym, obraźliwym, (np. sugerującym komukolwiek zaburzenia umysłowe lub emocjonalne), politycznego wsparcia, rasistowskim, etnicznie lub kulturowo obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym, jednoznacznie seksualnym, niemoralnym, oszczerczym, naruszającym prywatność lub nielegalnym; ani wykorzystywać w sposób, który namawia do przemocy lub aktów terroryzmu, jest związany z 2017-10-24_LicenseAgreement_123RF-PL.csv,usługami i miejscami rozrywki dla dorosłych, produktami tytoniowymi, produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia zaburzeń seksualnych, zdrowia psychicznego lub chorób śmiertelnych, portalami lub aplikacjami randkowymi, dyskryminuje ludzi pod względem rasy, płci, religii, wiary, lub orientacji seksualnej"

  wykorzystywać Treści w sposób umniejszający osobom / obiektom budowlanym
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny, chyba że każde użycie zostanie opatrzone oświadczeniem wyraźnie wskazującym, że (i) Treści są wykorzystywana wyłącznie do celów ilustracyjnych i (ii) osoba przedstawiona na zdjęciu jest modelem

  • Licencjobiorca nie może wskazywać, że twórca Treści przekazuje polityczne, niemoralne lub obraźliwe wiadomości

  odsprzedawać powielone Utwory objęte licencją
  • Zgodnie z punktem 9 (Licencja Rozszerzona) nie można odsprzedawać Utworów objętych licencją


 11. Rozwiązanie Licencji.

  Licencja jest ważna aż do jej rozwiązania. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez:

  1. usunięcie i zniszczenie wszelkich Treści pobranych i posiadanych przez Licencjobiorcę oraz wszelkich Utworów objętych licencją i kopii / dodatkowych materiałów

  2. całkowitego zaprzestania używania Treści.

  123RF może rozwiązać niniejszą Umowę bez powiadomienia Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Licencjobiorca musi niezwłocznie zastosować się do powyższych zapisów 11(a) oraz (b) po lub bez otrzymania odpowiedniego wezwania od 123 RF.


 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Licencjobiorca potwierdza, że ani firma 123RF, ani podmioty z nią powiązane, ani ich pracownicy, dyrektorzy, właściciele, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dawcy sublicencji (inni niż sam Licencjobiorca) nie są odpowiedzialni za żadne ogólne, karalne, specjalne, nieumyślne oraz następcze zniszczenia i straty zysków lub wszelkie inne szkody, koszty lub straty wynikające z jakiegokolwiek użytkowania lub nieużytkowania Treści, nawet jeśli wspomniane strony zostały poinformowane o wystąpieniu lub o możliwości wystąpienia takich strat.

  TREŚCI ORAZ STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI” ORAZ Z WYŁĄCZENIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, KTÓRE JEDNOZNACZNIE STWIERDZAJĄ INACZEJ, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, JASNO WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


 13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Licencji, w stosunku do 123RF i jej pracowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i wszystkich osób związanych z 123RF i każdego ich następców prawnych, dawców sublicencji (innych niż sam Licencjobiorca) oraz cesjonariuszy, Licencjobiorca zgadza się całkowicie bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności w obliczu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń stron trzecich), zobowiązań, kosztów, strat, zniszczeń, odszkodowań lub wydatków, w tym wydatków na pomoc prawną i powiązane wydatki, wynikające ze sposobu, w jaki Licencjobiorca wykorzystuje Treści lub z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich oświadczeń, zapewnień lub innych obietnic / zobowiązań zawartych przez Licencjobiorcę w niniejszej Licencji


 14. Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności.

  Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności. Pod warunkiem, że Licencjobiorca nie złamał warunków niniejszej Licencji, 123RF zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności Licencjobiorcę do górnej granicy odpowiedzialności (zdefiniowanej poniżej). Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy jedynie roszczeń za starty bezpośrednio spowodowane przez firmę 123RF a wynikające z naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszej Umowie, a także dotyczy wydatków (w tym na pomoc prawną) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzasadnionych rzeczywistych lub zapowiadanych procesów lub postępowań sądowych lub roszczeń stron trzecich utrzymujących, że posiadanie, dystrybucja lub użytkowanie niezmienionych Treści pobranych i wykorzystywanych przez Licencjodawcę zgodnie z niniejszą Umową naruszają oświadczenia i zapewnienia firmy 123RF zawartych w tym dokumencie. Niniejsze zabezpieczenie i wyłączenie z odpowiedzialności jest ważne pod warunkiem, że Licencjobiorca przekaże firmie 123RF:

  1. pisemną informację nie później niż pięć (5) dni roboczych licząc od dnia, w którym Licencjobiorca wie lub w miarę możliwości powinien wiedzieć o roszczeniu lub groźbie roszczenia, przy czym takie powiadomienie powinno zawierać wszelkie szczegóły roszczenia znane wówczas Licencjobiorcy i powinno ono również być wysłane pocztą elektroniczną na adres legal@123rf.com, adresat: radca prawny;

  2. wszystkie informacje, udzieli pomocy i będzie współpracował na rzecz obrony lub ugody

  3. oraz na wniosek firmy 123RF, pełną kontrolę nad procesem obrony, ugody lub czynnościami z tym związanymi.

  Firma 123RF nie będzie odpowiedzialna za roszczenia rozpatrzone bez zgody firmy 123RF ani za żadne opłaty i/lub inne poniesione koszty bez pełnego powiadomienia o roszczeniu dostarczonego w sposób opisany w niniejszym dokumencie.


 15. Górny próg odpowiedzialności.

 16. Maksymalna łączna odpowiedzialność i zobowiązania firmy 123RF w stosunku do Licencjobiorcy za wszystkie roszczenia (rozpatrywane łącznie) z uwzględnieniem punktu 14. wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy dolarów amerykańskich (25 000 USD) lub całkowitą kwotę opłaty licencyjnej pokrywanej przez Licencjobiorcę za Treści, przy czym będzie to większa kwota z dwóch opisanych (" Górna granica odpowiedzialności ").


 17. Nieupoważnione użytkowanie.

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści są wykorzystywane przez Licencjobiorcę a sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.


 18. Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.

  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.

  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 19. Przeniesienie praw.

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.


 20. Brak praw stron trzecich.

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień. 


 21. Kompletność Umowy.

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia. 


 22. Język.

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.


 23. Zgoda wyrażona elektronicznie.

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.


Ostatnio zaktualizowany: 1 listopada 2020 r

Electronic Only Extended License

Licencja 123RF ("zwana dalej jako: Licencja")

 1. Umowa.

  Niniejsza licencja stanowi umowę pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd ("zwaną dalej: 123RF") oraz licencjobiorcą ("zwanym dalej: Licencjobiorca") który pobiera zdjęcia / ilustracje / wektory / materiały filmowe ("Treści") ze strony 123RF.com bez konieczności płacenia tantiemów. Pobierając jakiekolwiek Treści, Licencjobiorca potwierdza, że zna i akceptuje warunki Licencji.


 2. Oświadczenie 123RF.

  Firma 123RF oświadcza, że posiada pełnię praw do Zasobów i/lub wszystkie wymagane uprawnienia, w tym prawa autorskie, i jest uprawniona do udzielania licencji do korzystania z Treści w ramach udzielonej Licencji. Oryginalne Treści w niezmienionej postaci udostępniane Licencjobiorcy w ramach licencji nie naruszają bądź łamią własności intelektualnej, praw do wizerunku ani polityki prywatności żadnej strony trzeciej. Prawa autorskie do Treści należą do 123RF i/lub stron dostarczających Treści firmie 123RF. Jednakże niniejsze oświadczenie nie będzie dotyczyć Treści bez zgody modela / właściciela obiektu na publikację, co uniemożliwia zamierzone korzystanie z Treści.


 3. Oświadczenie Licencjobiorcy:
  1. Mam przynajmniej 18 lat i jestem uprawniony do korzystania z licencji.

  2. Nie będę korzystał z Treści w sposób niedozwolony przez Licencję.

  3. Wszystkie informacje, jakie przekazuję firmie 123RF są dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie informację związane z płatnościami oraz rozliczeniami

  4. O ile inne zapisy niniejszej Licencji nie stanowią inaczej, każde konto/konta użytkownika utworzone lub prowadzone przez Licencjobiorcę na Stronach jest/są dostępne tylko dla Licencjobiorcy i można z niego/nich korzystać do celów i na zasadach określonych w niniejszej Licencji

 4. Grant:

  Przedmiot licencji: Na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie, firma 123RF niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej sublicencji do korzystania, powielania, modyfikowania, publikowania oraz prezentowania pobranych Treści (innych niż te zastrzeżone w punkcie 10).


 5. Indywidualne Konto Użytkownika.

  Niniejsza Umowa umożliwia utworzenie i rejestrację Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjobiorca nie może nikomu udostępnić nazwy swojego konta i/lub hasła. Jeżeli Licencjobiorca chce utworzyć wiele stanowisk, aby móc jednocześnie i/lub osobno korzystać ze swojego Konta, może to zrobić jedynie za pomocą konta biznesowego „Corporate+” (https://pl.123rf.com/partnersite.php)


 6. Definicje.
  1. "Utwór objęty licencją" oznacza autentyczny produkt końcowy lub utwór pochodny, który był powielony lub stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta dzięki własnym umiejętnościom i wysiłkowi oraz który zawiera Treści i inny materiał. Treści są nierozerwalnie powiązane (w rozsądnym, komercyjnym wymiarze) z Utworem objętym licencją i tworzą razem Oryginalne Treści. 

  2. "Powielanie" oznacza zniekształcenie, zmianę, przycinanie, edycję, włączenie do Treści innych materiałów lub manipulację którąkolwiek z części Treści tak, aby utworzyć gotowy utwór pochodny (Utwór objęty licencją), przy czym użytkownik końcowy ani żadna strona trzecia nie może oddzielić powielonych Treści od Utworu objętego licencją tak, aby ponownie uzyskać Oryginalne Treści.

  3. "Oryginalne Treści"oznaczają niezmienione Treści w oryginalnej postaci pobranej ze Stron, w tym te same Treści o innej rozdzielczości.

  4. "Znacząca Rola" oznacza, że Treści stanowią integralną lub kluczową część Utworu objętego licencją i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości Utworu objętego licencją

 7. Dozwolone użycie.

  Przykłady dozwolonego użycia to min. wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie i/lub prezentowanie Treści (zawsze bezprawa do odsprzedaży) dotyczące następujących Utworów objętych licencją:

  UŻYCIA PRZYKŁADY UTWORÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ
  Reklama / marketing / promowanie (cele biznesowe i komercyjne)
  • Reklamy sporządzone przez grafików / agencje przeznaczone do magazynów, czasopism, gazet, raportów i innych tradycyjnych mediów papierowych

  • Drukowane reklamy, mailing, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, opakowania lub materiały promocyjne, które NIE OBEJMUJĄ opakowań handlowych (tj. opakowań, które stanowią część produktu, np. opakowanie/pojemnik na zabawkę) oraz opakowań będących produktem (np. papier pakowy będący towarem)
  Druk / Publikacje / Edukacja
  • Nadruki na okładkach książek (przednich i tylnych), łącznie do 500 000 nadruków dla każdej Treści

  • Wizytówki, papier firmowy, katalogi i broszury
  Prezentacje
  • Można wykorzystać Treści w prezentacjach multimedialnych (np. prezentacje w programie Powerpoint) provided pod warunkiem, że obok pliku umieszczona jest następująca informacja o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"
  "Editorial Use Only" Treści „tylko do użytku redakcyjnego” w kontekście redakcyjnym
  • Ważne – Treści opatrzone informacją"„Tylko do użytku redakcyjnego”" mogą być wykorzystywane jedynie do celów redakcyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  • Treści wykorzystywane do celów redakcyjnych (takich jak magazyny, gazety, podręczniki, książki, książki elektroniczne (eBooki), katalogi udostępniane w Internecie lub płyty CD) muszą być opatrzone następującą informacją o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"

  • Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie Treści (w tym Treści nieopatrzone podpisem „tylko do użytku redakcyjnego”) mogą być również wykorzystywane w kontekście redakcyjnym niezależnie od tego, czy są to formy tradycyjne czy cyfrowe, strony internetowe, blogi, telewizja, materiały filmowe w Internecie pod warunkiem, że powyższa informacja o prawie autorskim znajduje się obok danego pliku.

  • Publikacje redakcyjne łącznie do 500 000 wydruków dla każdej Treści
  Sztuka i grafika
  • Utwór na stronie internetowej, grze komputerowej, nośniku danych lub w programach komputerowych przeznaczonych do dystrybucji lub użytkowania przez inne osoby (ALE nie w połączeniu z szablonem strony internetowej lub oprogramowania przeznaczonym do dystrybucji, odsprzedaży lub wykorzystania przez inne osoby)

  • Treści służące za tło lub ekran w oprogramowaniu lub mobilnych aplikacjach pod warunkiem, że Treści te nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją.

  • Powielanie jako materiał ilustracyjny

  • W materiale video, filmach, transmisji telewizyjnej oraz internetowej dla home video, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych lub dla komercyjnego zastosowania pod warunkiem, że następująca informacja jest umieszona obok pliku: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com" oraz że Treści nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją. Wyraźne opatrzenie odpowiednimi informacjami może przybrać formę np. napisów czołowych lub końcowych w przypadku programu lub transmisji telewizyjnej lub informacji umieszonej w rozsądnie małej odległości od Treści lub wyraźnie w załączniku albo adnotacji. 
  Internetowe media społecznościowe i aplikacje
  • Udostępnianie w postaci postów i / lub wysyłanie Treści na strony mediów społecznościowych i aplikacji (takich jak Facebook, Instagram i Twitter), pod warunkiem, że (1) media te i aplikacje nie roszczą i nie uzyskują praw własności lub innych praw (w tym praw autorskich) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją), chyba że w ramach niniejszej Licencji Licencjobiorca Treści wyrazi zgodę na prezentację lub użytkowanie danych Treści i/lub Utworu objętego licencją; oraz pod warunkiem, że (2) Licencjobiorca umieści swoje logo o minimalnym rozmiarze 125 pikseli długości lub szerokości w którymkolwiek z rogów Treści i / lub Treści muszą być częścią Utworu objętego licencją.
  Użytek osobisty
  • Domowa dekoracja, murale ścienne / sztuka, albumy, wydruki, własność i użytek osobisty, materiały DIY (zrób to sam) oraz inne prywatne materiały drukowane

  • Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją)

  • Dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznego

 8. Dodatkowe prawa.

  Aby ułatwić korzystanie z prawa Licencjobiorcy do powielania Utworów objętych licencją, można również skorzystać następujących praw:

  1. Praca dla klienta: wykorzystanie Treści w celu stworzenia Utworu objętego licencją na rzecz klienta (np. reklamy przez grafika).

  2. Zamówienia: uzyskanie Licencji do Treści na rzecz klienta, pod warunkiem, że klient jest w pełni związany z i podlega warunkom Licencji.

  3. Reprezentacja: uzyskanie Licencji na rzecz pracodawcy, firmy, grupy lub podmiotu powiązanego z Licencjobiorcą pod warunkiem, że strona ta jest w pełni związana z i podlega warunkom Licencji.

  4. Podwykonawstwo: tymczasowe przekazanie plików z Treściami / utworami pochodnymi podwykonawcom lub pracownikom, aby ci mogli stworzyć Utwory objęte licencją na rzecz Licencjobiorcy pod warunkiem, że strona ta będzie stosować się do ograniczeń nałożonych przez niniejszą licencję.

 9. Rozszerzony zakres użytkowania (Licencja rozszerzona).

  Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z poszerzonych praw do użytkowania Treści oprócz dozwolonych użyć określonych przez punkty 7 i 8, Licencjobiorca może przystąpić do którejkolwiek z następujących Licencji Rozszerzonych odpowiadających jego zamiarom:

  1. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO DRUK

   • Drukowanie w zakresie dozwolonym przez Licencję Podstawową bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków

   • Drukowanie (niedo celów dystrybucji elektronicznej) wszelkich materiałów lub towarów do osobistego użytku lub odsprzedaży (np. kalendarze, podkoszulki, plakaty i kubki) oraz opakowań produktów do 10 000 kopii łącznie dla jednej licencji. Wydrukowanie kolejnych 10 000 kopii w ramach tego podpunktu wymaga nowej licencji.

  2. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO POSTAĆ ELEKTRONICZNA

   • W zakresie dozwolonym w ramach Licencji Podstawowej bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków;

   • Elementy graficzne w materiale video, filmach lub transmisji telewizyjnej do celów odsprzedaży

   • oraz wszelka dystrybucja w postaci elektronicznej (nie w formie oryginalnej, lecz ostatecznej) lub Treści przeznaczone do użytku i celów prywatnych, w tym elementy graficzne książek elektronicznych (eBooków), oprogramowania licencjonowanego, szablonów stron internetowych, szablonów flash oraz dokumentów pod warunkiem, że użytkowanie nie zezwala na redystrybucję lub ponowne użytkowanie Treści przez strony trzecie

  3. PEŁNA LICENCJA

   • W wymiarze dozwolonym przez Licencję Podstawową, Licencję Rozszerzoną – Tylko Drukowanie oraz Licencję Rozszerzoną – Tylko Postać Elektroniczna bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków.

 10. Ograniczenia.

  Other than as specifically permitted in paragraphs 7 and 8 herein, You may NIE MOŻE :

  OGRANICZENIE WYJAŚNIENIE
  udzielać sublicencji, sprzedawać lub przenosić jakichkolwiek praw ustanowionych przez Licencję
  • Prawa w ramach licencji przysługują Licencjobiorcy

  • Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw objętych Licencją na strony trzecie bez zgody 123 RF
  sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji, przyznawać lub rozpowszechniać Treści Oryginalnych
  • Przekazanie Treści stronom trzecim zawsze odbywa się w postaci powielonego Utworu objętego licencją i nigdy w postaci Oryginalnych treści

  • Licencjobiorca musi zabezpieczyć Oryginalne Treści odpowiednimi środkami technologicznymi przed odłączeniem / skopiowaniem z Utworu objętego licencją przez strony trzecie
  naruszać praw własności intelektualnej
  • W odniesieniu do Treści / Utworu objętego licencją, Licencjobiorca nie może naruszać lub przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw do wizerunku lub znaku towarowego) żadnej strony

  • Licencjobiorca nie może usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków wodnych, informacji o autorze, informacji prawnych ani żadnych innych informacji o własności intelektualnej dotyczących którychkolwiek Treści
  "Treści"„tylko do użytku redakcyjnego”
  • Treści opatrzone informacją „tylko do użytku redakcyjnego” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  nielegalnie wyodrębniać Treści
  • Licencjobiorca nie może pobierać Treści ze Stron metodami innymi niż te udostępnione przez 123RF

  wykorzystywać Treści w logo / znakach towarowych / znakach usługowych
  • Treści nie mogą być wykorzystywane w lub włączane do logo / znaków towarowych / znaków usługowych

  używać Treści w nielegalny sposób
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób, który narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub statut w odpowiedniej jurysdykcji

  wykorzystywać Treści do niemoralnych, obscenicznych, nielegalnych, oszczerczych celów
  • "Treści i Utwory objęte licencją (zawierające Treści) nie mogą być wykorzystywane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami / w kontekście) do celów o charakterze pornograficznym, obraźliwym, (np. sugerującym komukolwiek zaburzenia umysłowe lub emocjonalne), politycznego wsparcia, rasistowskim, etnicznie lub kulturowo obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym, jednoznacznie seksualnym, niemoralnym, oszczerczym, naruszającym prywatność lub nielegalnym; ani wykorzystywać w sposób, który namawia do przemocy lub aktów terroryzmu, jest związany z 2017-10-24_LicenseAgreement_123RF-PL.csv,usługami i miejscami rozrywki dla dorosłych, produktami tytoniowymi, produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia zaburzeń seksualnych, zdrowia psychicznego lub chorób śmiertelnych, portalami lub aplikacjami randkowymi, dyskryminuje ludzi pod względem rasy, płci, religii, wiary, lub orientacji seksualnej"

  wykorzystywać Treści w sposób umniejszający osobom / obiektom budowlanym
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny, chyba że każde użycie zostanie opatrzone oświadczeniem wyraźnie wskazującym, że (i) Treści są wykorzystywana wyłącznie do celów ilustracyjnych i (ii) osoba przedstawiona na zdjęciu jest modelem

  • Licencjobiorca nie może wskazywać, że twórca Treści przekazuje polityczne, niemoralne lub obraźliwe wiadomości

  odsprzedawać powielone Utwory objęte licencją
  • Zgodnie z punktem 9 (Licencja Rozszerzona) nie można odsprzedawać Utworów objętych licencją


 11. Rozwiązanie Licencji.

  Licencja jest ważna aż do jej rozwiązania. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez:

  1. usunięcie i zniszczenie wszelkich Treści pobranych i posiadanych przez Licencjobiorcę oraz wszelkich Utworów objętych licencją i kopii / dodatkowych materiałów

  2. całkowitego zaprzestania używania Treści.

  123RF może rozwiązać niniejszą Umowę bez powiadomienia Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Licencjobiorca musi niezwłocznie zastosować się do powyższych zapisów 11(a) oraz (b) po lub bez otrzymania odpowiedniego wezwania od 123 RF.


 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Licencjobiorca potwierdza, że ani firma 123RF, ani podmioty z nią powiązane, ani ich pracownicy, dyrektorzy, właściciele, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dawcy sublicencji (inni niż sam Licencjobiorca) nie są odpowiedzialni za żadne ogólne, karalne, specjalne, nieumyślne oraz następcze zniszczenia i straty zysków lub wszelkie inne szkody, koszty lub straty wynikające z jakiegokolwiek użytkowania lub nieużytkowania Treści, nawet jeśli wspomniane strony zostały poinformowane o wystąpieniu lub o możliwości wystąpienia takich strat.

  TREŚCI ORAZ STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI” ORAZ Z WYŁĄCZENIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, KTÓRE JEDNOZNACZNIE STWIERDZAJĄ INACZEJ, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, JASNO WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


 13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Licencji, w stosunku do 123RF i jej pracowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i wszystkich osób związanych z 123RF i każdego ich następców prawnych, dawców sublicencji (innych niż sam Licencjobiorca) oraz cesjonariuszy, Licencjobiorca zgadza się całkowicie bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności w obliczu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń stron trzecich), zobowiązań, kosztów, strat, zniszczeń, odszkodowań lub wydatków, w tym wydatków na pomoc prawną i powiązane wydatki, wynikające ze sposobu, w jaki Licencjobiorca wykorzystuje Treści lub z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich oświadczeń, zapewnień lub innych obietnic / zobowiązań zawartych przez Licencjobiorcę w niniejszej Licencji


 14. Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności.

  Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności. Pod warunkiem, że Licencjobiorca nie złamał warunków niniejszej Licencji, 123RF zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności Licencjobiorcę do górnej granicy odpowiedzialności (zdefiniowanej poniżej). Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy jedynie roszczeń za starty bezpośrednio spowodowane przez firmę 123RF a wynikające z naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszej Umowie, a także dotyczy wydatków (w tym na pomoc prawną) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzasadnionych rzeczywistych lub zapowiadanych procesów lub postępowań sądowych lub roszczeń stron trzecich utrzymujących, że posiadanie, dystrybucja lub użytkowanie niezmienionych Treści pobranych i wykorzystywanych przez Licencjodawcę zgodnie z niniejszą Umową naruszają oświadczenia i zapewnienia firmy 123RF zawartych w tym dokumencie. Niniejsze zabezpieczenie i wyłączenie z odpowiedzialności jest ważne pod warunkiem, że Licencjobiorca przekaże firmie 123RF:

  1. pisemną informację nie później niż pięć (5) dni roboczych licząc od dnia, w którym Licencjobiorca wie lub w miarę możliwości powinien wiedzieć o roszczeniu lub groźbie roszczenia, przy czym takie powiadomienie powinno zawierać wszelkie szczegóły roszczenia znane wówczas Licencjobiorcy i powinno ono również być wysłane pocztą elektroniczną na adres legal@123rf.com, adresat: radca prawny;

  2. wszystkie informacje, udzieli pomocy i będzie współpracował na rzecz obrony lub ugody

  3. oraz na wniosek firmy 123RF, pełną kontrolę nad procesem obrony, ugody lub czynnościami z tym związanymi.

  Firma 123RF nie będzie odpowiedzialna za roszczenia rozpatrzone bez zgody firmy 123RF ani za żadne opłaty i/lub inne poniesione koszty bez pełnego powiadomienia o roszczeniu dostarczonego w sposób opisany w niniejszym dokumencie.


 15. Górny próg odpowiedzialności.

 16. Maksymalna łączna odpowiedzialność i zobowiązania firmy 123RF w stosunku do Licencjobiorcy za wszystkie roszczenia (rozpatrywane łącznie) z uwzględnieniem punktu 14. wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy dolarów amerykańskich (25 000 USD) lub całkowitą kwotę opłaty licencyjnej pokrywanej przez Licencjobiorcę za Treści, przy czym będzie to większa kwota z dwóch opisanych (" Górna granica odpowiedzialności ").


 17. Nieupoważnione użytkowanie.

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści są wykorzystywane przez Licencjobiorcę a sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.


 18. Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.

  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.

  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 19. Przeniesienie praw.

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.


 20. Brak praw stron trzecich.

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień. 


 21. Kompletność Umowy.

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia. 


 22. Język.

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.


 23. Zgoda wyrażona elektronicznie.

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.


Ostatnio zaktualizowany: 1 listopada 2020 r

Comprehensive Extended License

Licencja 123RF ("zwana dalej jako: Licencja")

 1. Umowa.

  Niniejsza licencja stanowi umowę pomiędzy Inmagine Lab Pte. Ltd ("zwaną dalej: 123RF") oraz licencjobiorcą ("zwanym dalej: Licencjobiorca") który pobiera zdjęcia / ilustracje / wektory / materiały filmowe ("Treści") ze strony 123RF.com bez konieczności płacenia tantiemów. Pobierając jakiekolwiek Treści, Licencjobiorca potwierdza, że zna i akceptuje warunki Licencji.


 2. Oświadczenie 123RF.

  Firma 123RF oświadcza, że posiada pełnię praw do Zasobów i/lub wszystkie wymagane uprawnienia, w tym prawa autorskie, i jest uprawniona do udzielania licencji do korzystania z Treści w ramach udzielonej Licencji. Oryginalne Treści w niezmienionej postaci udostępniane Licencjobiorcy w ramach licencji nie naruszają bądź łamią własności intelektualnej, praw do wizerunku ani polityki prywatności żadnej strony trzeciej. Prawa autorskie do Treści należą do 123RF i/lub stron dostarczających Treści firmie 123RF. Jednakże niniejsze oświadczenie nie będzie dotyczyć Treści bez zgody modela / właściciela obiektu na publikację, co uniemożliwia zamierzone korzystanie z Treści.


 3. Oświadczenie Licencjobiorcy:
  1. Mam przynajmniej 18 lat i jestem uprawniony do korzystania z licencji.

  2. Nie będę korzystał z Treści w sposób niedozwolony przez Licencję.

  3. Wszystkie informacje, jakie przekazuję firmie 123RF są dokładne i prawdziwe, w tym wszystkie informację związane z płatnościami oraz rozliczeniami

  4. O ile inne zapisy niniejszej Licencji nie stanowią inaczej, każde konto/konta użytkownika utworzone lub prowadzone przez Licencjobiorcę na Stronach jest/są dostępne tylko dla Licencjobiorcy i można z niego/nich korzystać do celów i na zasadach określonych w niniejszej Licencji

 4. Grant:

  Przedmiot licencji: Na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie, firma 123RF niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej sublicencji do korzystania, powielania, modyfikowania, publikowania oraz prezentowania pobranych Treści (innych niż te zastrzeżone w punkcie 10).


 5. Indywidualne Konto Użytkownika.

  Niniejsza Umowa umożliwia utworzenie i rejestrację Indywidualnego Konta Użytkownika. Licencjobiorca nie może nikomu udostępnić nazwy swojego konta i/lub hasła. Jeżeli Licencjobiorca chce utworzyć wiele stanowisk, aby móc jednocześnie i/lub osobno korzystać ze swojego Konta, może to zrobić jedynie za pomocą konta biznesowego „Corporate+” (https://pl.123rf.com/partnersite.php)


 6. Definicje.
  1. "Utwór objęty licencją" oznacza autentyczny produkt końcowy lub utwór pochodny, który był powielony lub stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta dzięki własnym umiejętnościom i wysiłkowi oraz który zawiera Treści i inny materiał. Treści są nierozerwalnie powiązane (w rozsądnym, komercyjnym wymiarze) z Utworem objętym licencją i tworzą razem Oryginalne Treści. 

  2. "Powielanie" oznacza zniekształcenie, zmianę, przycinanie, edycję, włączenie do Treści innych materiałów lub manipulację którąkolwiek z części Treści tak, aby utworzyć gotowy utwór pochodny (Utwór objęty licencją), przy czym użytkownik końcowy ani żadna strona trzecia nie może oddzielić powielonych Treści od Utworu objętego licencją tak, aby ponownie uzyskać Oryginalne Treści.

  3. "Oryginalne Treści"oznaczają niezmienione Treści w oryginalnej postaci pobranej ze Stron, w tym te same Treści o innej rozdzielczości.

  4. "Znacząca Rola" oznacza, że Treści stanowią integralną lub kluczową część Utworu objętego licencją i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości Utworu objętego licencją

 7. Dozwolone użycie.

  Przykłady dozwolonego użycia to min. wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie i/lub prezentowanie Treści (zawsze bezprawa do odsprzedaży) dotyczące następujących Utworów objętych licencją:

  UŻYCIA PRZYKŁADY UTWORÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ
  Reklama / marketing / promowanie (cele biznesowe i komercyjne)
  • Reklamy sporządzone przez grafików / agencje przeznaczone do magazynów, czasopism, gazet, raportów i innych tradycyjnych mediów papierowych

  • Drukowane reklamy, mailing, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, opakowania lub materiały promocyjne, które NIE OBEJMUJĄ opakowań handlowych (tj. opakowań, które stanowią część produktu, np. opakowanie/pojemnik na zabawkę) oraz opakowań będących produktem (np. papier pakowy będący towarem)
  Druk / Publikacje / Edukacja
  • Nadruki na okładkach książek (przednich i tylnych), łącznie do 500 000 nadruków dla każdej Treści

  • Wizytówki, papier firmowy, katalogi i broszury
  Prezentacje
  • Można wykorzystać Treści w prezentacjach multimedialnych (np. prezentacje w programie Powerpoint) provided pod warunkiem, że obok pliku umieszczona jest następująca informacja o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"
  "Editorial Use Only" Treści „tylko do użytku redakcyjnego” w kontekście redakcyjnym
  • Ważne – Treści opatrzone informacją"„Tylko do użytku redakcyjnego”" mogą być wykorzystywane jedynie do celów redakcyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  • Treści wykorzystywane do celów redakcyjnych (takich jak magazyny, gazety, podręczniki, książki, książki elektroniczne (eBooki), katalogi udostępniane w Internecie lub płyty CD) muszą być opatrzone następującą informacją o prawie autorskim: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com"

  • Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie Treści (w tym Treści nieopatrzone podpisem „tylko do użytku redakcyjnego”) mogą być również wykorzystywane w kontekście redakcyjnym niezależnie od tego, czy są to formy tradycyjne czy cyfrowe, strony internetowe, blogi, telewizja, materiały filmowe w Internecie pod warunkiem, że powyższa informacja o prawie autorskim znajduje się obok danego pliku.

  • Publikacje redakcyjne łącznie do 500 000 wydruków dla każdej Treści
  Sztuka i grafika
  • Utwór na stronie internetowej, grze komputerowej, nośniku danych lub w programach komputerowych przeznaczonych do dystrybucji lub użytkowania przez inne osoby (ALE nie w połączeniu z szablonem strony internetowej lub oprogramowania przeznaczonym do dystrybucji, odsprzedaży lub wykorzystania przez inne osoby)

  • Treści służące za tło lub ekran w oprogramowaniu lub mobilnych aplikacjach pod warunkiem, że Treści te nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją.

  • Powielanie jako materiał ilustracyjny

  • W materiale video, filmach, transmisji telewizyjnej oraz internetowej dla home video, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych lub dla komercyjnego zastosowania pod warunkiem, że następująca informacja jest umieszona obok pliku: "[nazwisko fotografa] © 123RF.com" oraz że Treści nie odgrywają Istotnej Roli w Utworze objętym licencją. Wyraźne opatrzenie odpowiednimi informacjami może przybrać formę np. napisów czołowych lub końcowych w przypadku programu lub transmisji telewizyjnej lub informacji umieszonej w rozsądnie małej odległości od Treści lub wyraźnie w załączniku albo adnotacji. 
  Internetowe media społecznościowe i aplikacje
  • Udostępnianie w postaci postów i / lub wysyłanie Treści na strony mediów społecznościowych i aplikacji (takich jak Facebook, Instagram i Twitter), pod warunkiem, że (1) media te i aplikacje nie roszczą i nie uzyskują praw własności lub innych praw (w tym praw autorskich) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją), chyba że w ramach niniejszej Licencji Licencjobiorca Treści wyrazi zgodę na prezentację lub użytkowanie danych Treści i/lub Utworu objętego licencją; oraz pod warunkiem, że (2) Licencjobiorca umieści swoje logo o minimalnym rozmiarze 125 pikseli długości lub szerokości w którymkolwiek z rogów Treści i / lub Treści muszą być częścią Utworu objętego licencją.
  Użytek osobisty
  • Domowa dekoracja, murale ścienne / sztuka, albumy, wydruki, własność i użytek osobisty, materiały DIY (zrób to sam) oraz inne prywatne materiały drukowane

  • Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści (niezależnie od tego, czy jest to Oryginalny Obraz, forma pochodna, czy Utwór objęty licencją)

  • Dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznego

 8. Dodatkowe prawa.

  Aby ułatwić korzystanie z prawa Licencjobiorcy do powielania Utworów objętych licencją, można również skorzystać następujących praw:

  1. Praca dla klienta: wykorzystanie Treści w celu stworzenia Utworu objętego licencją na rzecz klienta (np. reklamy przez grafika).

  2. Zamówienia: uzyskanie Licencji do Treści na rzecz klienta, pod warunkiem, że klient jest w pełni związany z i podlega warunkom Licencji.

  3. Reprezentacja: uzyskanie Licencji na rzecz pracodawcy, firmy, grupy lub podmiotu powiązanego z Licencjobiorcą pod warunkiem, że strona ta jest w pełni związana z i podlega warunkom Licencji.

  4. Podwykonawstwo: tymczasowe przekazanie plików z Treściami / utworami pochodnymi podwykonawcom lub pracownikom, aby ci mogli stworzyć Utwory objęte licencją na rzecz Licencjobiorcy pod warunkiem, że strona ta będzie stosować się do ograniczeń nałożonych przez niniejszą licencję.

 9. Rozszerzony zakres użytkowania (Licencja rozszerzona).

  Jeżeli Licencjobiorca chce korzystać z poszerzonych praw do użytkowania Treści oprócz dozwolonych użyć określonych przez punkty 7 i 8, Licencjobiorca może przystąpić do którejkolwiek z następujących Licencji Rozszerzonych odpowiadających jego zamiarom:

  1. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO DRUK

   • Drukowanie w zakresie dozwolonym przez Licencję Podstawową bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków

   • Drukowanie (niedo celów dystrybucji elektronicznej) wszelkich materiałów lub towarów do osobistego użytku lub odsprzedaży (np. kalendarze, podkoszulki, plakaty i kubki) oraz opakowań produktów do 10 000 kopii łącznie dla jednej licencji. Wydrukowanie kolejnych 10 000 kopii w ramach tego podpunktu wymaga nowej licencji.

  2. LICENCJA ROZSZERZONA – TYLKO POSTAĆ ELEKTRONICZNA

   • W zakresie dozwolonym w ramach Licencji Podstawowej bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków;

   • Elementy graficzne w materiale video, filmach lub transmisji telewizyjnej do celów odsprzedaży

   • oraz wszelka dystrybucja w postaci elektronicznej (nie w formie oryginalnej, lecz ostatecznej) lub Treści przeznaczone do użytku i celów prywatnych, w tym elementy graficzne książek elektronicznych (eBooków), oprogramowania licencjonowanego, szablonów stron internetowych, szablonów flash oraz dokumentów pod warunkiem, że użytkowanie nie zezwala na redystrybucję lub ponowne użytkowanie Treści przez strony trzecie

  3. PEŁNA LICENCJA

   • W wymiarze dozwolonym przez Licencję Podstawową, Licencję Rozszerzoną – Tylko Drukowanie oraz Licencję Rozszerzoną – Tylko Postać Elektroniczna bez ograniczeń dotyczących ilości wydruków.

 10. Ograniczenia.

  Other than as specifically permitted in paragraphs 7 and 8 herein, You may NIE MOŻE :

  OGRANICZENIE WYJAŚNIENIE
  udzielać sublicencji, sprzedawać lub przenosić jakichkolwiek praw ustanowionych przez Licencję
  • Prawa w ramach licencji przysługują Licencjobiorcy

  • Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw objętych Licencją na strony trzecie bez zgody 123 RF
  sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji, przyznawać lub rozpowszechniać Treści Oryginalnych
  • Przekazanie Treści stronom trzecim zawsze odbywa się w postaci powielonego Utworu objętego licencją i nigdy w postaci Oryginalnych treści

  • Licencjobiorca musi zabezpieczyć Oryginalne Treści odpowiednimi środkami technologicznymi przed odłączeniem / skopiowaniem z Utworu objętego licencją przez strony trzecie
  naruszać praw własności intelektualnej
  • W odniesieniu do Treści / Utworu objętego licencją, Licencjobiorca nie może naruszać lub przywłaszczać sobie praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw do wizerunku lub znaku towarowego) żadnej strony

  • Licencjobiorca nie może usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków wodnych, informacji o autorze, informacji prawnych ani żadnych innych informacji o własności intelektualnej dotyczących którychkolwiek Treści
  "Treści"„tylko do użytku redakcyjnego”
  • Treści opatrzone informacją „tylko do użytku redakcyjnego” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych / reklamowych / promocyjnych.

  nielegalnie wyodrębniać Treści
  • Licencjobiorca nie może pobierać Treści ze Stron metodami innymi niż te udostępnione przez 123RF

  wykorzystywać Treści w logo / znakach towarowych / znakach usługowych
  • Treści nie mogą być wykorzystywane w lub włączane do logo / znaków towarowych / znaków usługowych

  używać Treści w nielegalny sposób
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób, który narusza jakiekolwiek prawo, regulację lub statut w odpowiedniej jurysdykcji

  wykorzystywać Treści do niemoralnych, obscenicznych, nielegalnych, oszczerczych celów
  • "Treści i Utwory objęte licencją (zawierające Treści) nie mogą być wykorzystywane (samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami / w kontekście) do celów o charakterze pornograficznym, obraźliwym, (np. sugerującym komukolwiek zaburzenia umysłowe lub emocjonalne), politycznego wsparcia, rasistowskim, etnicznie lub kulturowo obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym, jednoznacznie seksualnym, niemoralnym, oszczerczym, naruszającym prywatność lub nielegalnym; ani wykorzystywać w sposób, który namawia do przemocy lub aktów terroryzmu, jest związany z 2017-10-24_LicenseAgreement_123RF-PL.csv,usługami i miejscami rozrywki dla dorosłych, produktami tytoniowymi, produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia zaburzeń seksualnych, zdrowia psychicznego lub chorób śmiertelnych, portalami lub aplikacjami randkowymi, dyskryminuje ludzi pod względem rasy, płci, religii, wiary, lub orientacji seksualnej"

  wykorzystywać Treści w sposób umniejszający osobom / obiektom budowlanym
  • Licencjobiorca nie może użytkować Treści w sposób niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny, chyba że każde użycie zostanie opatrzone oświadczeniem wyraźnie wskazującym, że (i) Treści są wykorzystywana wyłącznie do celów ilustracyjnych i (ii) osoba przedstawiona na zdjęciu jest modelem

  • Licencjobiorca nie może wskazywać, że twórca Treści przekazuje polityczne, niemoralne lub obraźliwe wiadomości

  odsprzedawać powielone Utwory objęte licencją
  • Zgodnie z punktem 9 (Licencja Rozszerzona) nie można odsprzedawać Utworów objętych licencją


 11. Rozwiązanie Licencji.

  Licencja jest ważna aż do jej rozwiązania. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez:

  1. usunięcie i zniszczenie wszelkich Treści pobranych i posiadanych przez Licencjobiorcę oraz wszelkich Utworów objętych licencją i kopii / dodatkowych materiałów

  2. całkowitego zaprzestania używania Treści.

  123RF może rozwiązać niniejszą Umowę bez powiadomienia Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Licencjobiorca musi niezwłocznie zastosować się do powyższych zapisów 11(a) oraz (b) po lub bez otrzymania odpowiedniego wezwania od 123 RF.


 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Licencjobiorca potwierdza, że ani firma 123RF, ani podmioty z nią powiązane, ani ich pracownicy, dyrektorzy, właściciele, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dawcy sublicencji (inni niż sam Licencjobiorca) nie są odpowiedzialni za żadne ogólne, karalne, specjalne, nieumyślne oraz następcze zniszczenia i straty zysków lub wszelkie inne szkody, koszty lub straty wynikające z jakiegokolwiek użytkowania lub nieużytkowania Treści, nawet jeśli wspomniane strony zostały poinformowane o wystąpieniu lub o możliwości wystąpienia takich strat.

  TREŚCI ORAZ STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „W DANEJ FORMIE”, „NA MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI BŁĘDAMI” ORAZ Z WYŁĄCZENIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, KTÓRE JEDNOZNACZNIE STWIERDZAJĄ INACZEJ, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, JASNO WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


 13. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Licencji, w stosunku do 123RF i jej pracowników, dyrektorów, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i wszystkich osób związanych z 123RF i każdego ich następców prawnych, dawców sublicencji (innych niż sam Licencjobiorca) oraz cesjonariuszy, Licencjobiorca zgadza się całkowicie bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności w obliczu wszelkich roszczeń (w tym roszczeń stron trzecich), zobowiązań, kosztów, strat, zniszczeń, odszkodowań lub wydatków, w tym wydatków na pomoc prawną i powiązane wydatki, wynikające ze sposobu, w jaki Licencjobiorca wykorzystuje Treści lub z naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich oświadczeń, zapewnień lub innych obietnic / zobowiązań zawartych przez Licencjobiorcę w niniejszej Licencji


 14. Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności.

  Wyłączenie 123RF z odpowiedzialności. Pod warunkiem, że Licencjobiorca nie złamał warunków niniejszej Licencji, 123RF zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności Licencjobiorcę do górnej granicy odpowiedzialności (zdefiniowanej poniżej). Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy jedynie roszczeń za starty bezpośrednio spowodowane przez firmę 123RF a wynikające z naruszenia oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszej Umowie, a także dotyczy wydatków (w tym na pomoc prawną) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzasadnionych rzeczywistych lub zapowiadanych procesów lub postępowań sądowych lub roszczeń stron trzecich utrzymujących, że posiadanie, dystrybucja lub użytkowanie niezmienionych Treści pobranych i wykorzystywanych przez Licencjodawcę zgodnie z niniejszą Umową naruszają oświadczenia i zapewnienia firmy 123RF zawartych w tym dokumencie. Niniejsze zabezpieczenie i wyłączenie z odpowiedzialności jest ważne pod warunkiem, że Licencjobiorca przekaże firmie 123RF:

  1. pisemną informację nie później niż pięć (5) dni roboczych licząc od dnia, w którym Licencjobiorca wie lub w miarę możliwości powinien wiedzieć o roszczeniu lub groźbie roszczenia, przy czym takie powiadomienie powinno zawierać wszelkie szczegóły roszczenia znane wówczas Licencjobiorcy i powinno ono również być wysłane pocztą elektroniczną na adres legal@123rf.com, adresat: radca prawny;

  2. wszystkie informacje, udzieli pomocy i będzie współpracował na rzecz obrony lub ugody

  3. oraz na wniosek firmy 123RF, pełną kontrolę nad procesem obrony, ugody lub czynnościami z tym związanymi.

  Firma 123RF nie będzie odpowiedzialna za roszczenia rozpatrzone bez zgody firmy 123RF ani za żadne opłaty i/lub inne poniesione koszty bez pełnego powiadomienia o roszczeniu dostarczonego w sposób opisany w niniejszym dokumencie.


 15. Górny próg odpowiedzialności.

 16. Maksymalna łączna odpowiedzialność i zobowiązania firmy 123RF w stosunku do Licencjobiorcy za wszystkie roszczenia (rozpatrywane łącznie) z uwzględnieniem punktu 14. wynosić będzie dwadzieścia pięć tysięcy dolarów amerykańskich (25 000 USD) lub całkowitą kwotę opłaty licencyjnej pokrywanej przez Licencjobiorcę za Treści, przy czym będzie to większa kwota z dwóch opisanych (" Górna granica odpowiedzialności ").


 17. Nieupoważnione użytkowanie.

  Oświadczenia oraz zapewnienia złożone przez firmę 123RF w niniejszej Umowie dotyczą jedynie Treści w formie dostarczonej przez firmę 123RF i nie mają one zastosowania, jeżeli Treści są wykorzystywane przez Licencjobiorcę a sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez zapisy niniejszej Umowy lub jeśli Licencjobiorca narusza jej postanowienia w inny sposób.


 18. Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Singapur oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.

  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.

  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej Licencji skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Singapur i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Singapur, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.

 19. Przeniesienie praw.

  Żadna ze stron nie przenosi praw lub udziałów wynikających z niniejszej Umowy na strony trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony dla każdego przypadku przeniesienia praw; wyjątek stanowi sytuacja, w której strona może przenieść prawa, udziały lub zobowiązania zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolny podmiot odpowiedzialny finansowo w podobnym zakresie, który jest (i) podmiotem powiązanym ze stroną, (ii) podmiotem pozostałym po połączeniu, konsolidacji, wdrożeniu planu lub po reorganizacji, w której brał udział lub (iii) na kupca wszystkich lub znacznej większości wszystkich udziałów strony pod warunkiem, że taki podmiot wyrazi pisemną zgodę na przejęcie praw i obowiązków strony wynikających z niniejszej Umowy.


 20. Brak praw stron trzecich.

  Nikt kto nie jest stroną niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy taka osoba jest wskazana z imienia i nazwiska, treść dokumentu odnosi się do niej lub inaczej ją wymienia lub jeśli taka osoba należy do grupy ludzi wskazanych z imion i nazwisk, treść dokumentu wskazuje na nie lub inaczej je wymienia) nie ma prawa wykonywać niniejszej Umowy ani żadnego z jej postanowień. 


 21. Kompletność Umowy.

  Niniejsza Umowa stanowi całą umową zawartą pomiędzy Licencjobiorcą, a firmą 123RF. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważnym, to fakt ten nie wpłynie na żadne inne postanowienie, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana w taki sposób, aby jak najbliżej odpowiadać zamiarom obu stron. Niewykonanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do zrzeczenia się przyszłego wykonania tego samego lub którekolwiek postanowienia. 


 22. Język.

  Niniejsza Licencja jest sporządzona w języku angielskim i towarzyszą jej pomocnicze tłumaczenia na inne języki (w razie zaistnienia takiej konieczności). W przypadku wszelkich sporów interpretacyjnych postanowień niniejszej Umowy, jej wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.


 23. Zgoda wyrażona elektronicznie.

  Licencjobiorca wyraża zgodę i akceptację niniejszej Licencji elektronicznie poprzez pobranie Treści.


Ostatnio zaktualizowany: 1 listopada 2020 r

Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Editorial License)


ESSENTIAL INFORMATION
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS IS AN ABSOLUTE CONDITION OF YOUR USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED / 123RF.

The 123RF LIMITED/123RF End User License Agreement (EULA or the "Agreement")

This Agreement is between 123RF LIMITED (“123RF”), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites") or otherwise contributes towards the Content of 123RF on the terms of use as an image Contributor (as referred to or defined elsewhere on 123RF or the Sites). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any video footage, image or photo owned by 123RF or its authorized contributors and have been made available for download on these websites.

You have agreed to be bound by the Terms and Conditions of this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Terms and Conditions of this Agreement.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyrights, in and to the Content, or, is authorized to allow You to access, acquire, and use Content under the Terms and Conditions of this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to Content which proves to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective suppliers.

Terms and Conditions of Use

You agree to access, acquire, and use the Content under the following Terms and Conditions:
 1. These Terms and Conditions constitute a legal Agreement between You and 123RF.

 2. 123RF grants You a nonexclusive, nontransferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content up to 500,000 copies in aggregate (for quantities above this amount, you must purchase the Extended License version for the Content) according to the Terms and Conditions set forth in Section 3 hereof.

 3. You may NOT (For Content marked as "Editorial Use Only"):

  1. Unless additional rights are stipulated in the Section 2, or granted pursuant to a separate license agreement, Content may not be used for any commercial, promotional, advertising or merchandising use.

  2. Content may be cropped, provided that the editorial integrity of the Licensed Material is not compromised, but shall not, under any circumstances, otherwise be rotated, altered, changed or tampered with, either manually or electronically, without the express written permission from 123RF.

  3. Licensee may not use Content in any manner that violates the rights of individuals such as defamation, intrusion on privacy, misappropriation of likeness, or depiction in a false light.

  4. Licensee may not:

   1. sublicense, sell, assign, convey or transfer this Agreement or any of its rights under this Agreement.

   2. make the Content available (separate from the end product into which it is incorporated) in any medium accessible by persons other than authorized Users;

   3. sell, license or distribute any end product containing the Content in a way that is intended to allow or invite a third party to download, extract or access the Content as a standalone file;
   4. include the Content in an electronic template intended to be Reproduced by third parties on electronic or printed products;

   5. use or display the Content on websites or in any other medium designed to induce or involving the sale, license or other distribution of "on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters and other items;

   6. Licensee may not falsely represent, expressly or impliedly, that Licensee is the original creator of a work that is a standalone pictorial, graphic or sculptural work or motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content; and / or

   7. under any circumstances use Content in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials; endorsement of product(s); sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

 4. Photo Credit

  1. Content must include the following credit line adjacent to the Licensed Material:"©[Photographer's Name]/123RF.COM" or as otherwise notified by 123RF.

  2. Where technically feasible, a screen credit, equal in size and placement to like footage in the media, must be provided for any film or video footage Licensed Material used in a feature film, broadcast television or cable production and must read: "Footage supplied by [Photographer's Name]/123RF.COM"

 5. You understand that Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.

 6. You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion,

  1. monitor anything you download from or upload to the 123RF website, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement,

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers,

  3. track any abuse of your username and password in connection with the 123RF website or sites or in connection with this Agreement,

  4. terminate your account immediately if we detect you are using, or are trying to use any automated means to download content, and

  5. terminate your account, without notice, if it finds what 123RF believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of your username and password. If your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, you lose all rights to 123RF Content, must immediately delete all Content acquired from 123RF, and forfeit all fees paid.

 7. 123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website has made any representation or warranty that Your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and

  2. You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

 8. In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by you for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 9. You represent and warrant that:

  1. you are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. you will not use the Content in any way that is not permitted by this Agreement;

  3. your use of the Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information you provide to 123RF Sites is accurate and true, including, without limitation, all credit card information.

  5. the download, upload or use in any way of any content, Content or information which is uploaded by You onto 123RF (the "Uploads") does not infringe upon the copyright, trademark or any intellectual or proprietary property right of 123RF or third party other than 123RF and that You are the full owner of the Uploads and all rights vested in the Uploads without any encumbrance or fetter to such rights; and

  6. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use your account(s) or password(s) to such account(s).

 10. INDEMNITY. You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 11. This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intentions. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.

 12. This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

 13. Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 14. You have agreed and reaffirm your agreement to conduct this transaction electronically.

Extended Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Extended Editorial RF License)


ESSENTIAL INFORMATION
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS IS AN ABSOLUTE CONDITION OF YOUR USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED / 123RF.

The 123RF LIMITED/123RF End User License Agreement (EULA or the "Agreement")

This Agreement is between 123RF LIMITED ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites") or otherwise contributes towards the Content of 123RF on the terms of use as an image Contributor (as referred to or defined elsewhere on 123RF or the Sites). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any video footage, image or photo owned by 123RF or its authorized contributors and have been made available for download on these websites.

You have agreed to be bound by the Terms and Conditions of this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Terms and Conditions of this Agreement.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyrights, in and to the Content, or, is authorized to allow You to access, acquire, and use Content under the Terms and Conditions of this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to Content which proves to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective suppliers.

Terms and Conditions of Use

You agree to access, acquire, and use the Content under the following Terms and Conditions:
 1. These Terms and Conditions constitute a legal Agreement between You and 123RF.

 2. 123RF grants You a nonexclusive, nontransferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content according to the Terms and Conditions set forth in Section 3 hereof.

 3. You may NOT (For Content marked as "Editorial Use Only"):

  1. Unless additional rights are stipulated in the Section 2, or granted pursuant to a separate license agreement, Content may not be used for any commercial, promotional, advertising or merchandising use.

  2. Content may be cropped, provided that the editorial integrity of the Licensed Material is not compromised, but shall not, under any circumstances, otherwise be rotated, altered, changed or tampered with, either manually or electronically, without the express written permission from 123RF.

  3. Licensee may not use Content in any manner that violates the rights of individuals such as defamation, intrusion on privacy, misappropriation of likeness, or depiction in a false light.

  4. Licensee may not:

   1. sublicense, sell, assign, convey or transfer this Agreement or any of its rights under this Agreement.

   2. make the Content available (separate from the end product into which it is incorporated) in any medium accessible by persons other than authorized Users;

   3. sell, license or distribute any end product containing the Content in a way that is intended to allow or invite a third party to download, extract or access the Content as a standalone file;

   4. include the Content in an electronic template intended to be Reproduced by third parties on electronic or printed products; or

   5. use or display the Content on websites or in any other medium designed to induce or involving the sale, license or other distribution of "on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters and other items.

   6. Licensee may not falsely represent, expressly or impliedly, that Licensee is the original creator of a work that is a standalone pictorial, graphic or sculptural work or motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.

   7. under any circumstances use Content in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials; endorsement of product(s); sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

 4. Photo Credit

  1. Content must include the following credit line adjacent to the Licensed Material:"©[Photographer's Name]/123RF.COM" or as otherwise notified by 123RF.

  2. Where technically feasible, a screen credit, equal in size and placement to like footage in the media, must be provided for any film or video footage Licensed Material used in a feature film, broadcast television or cable production and must read: "Footage supplied by [Photographer's Name]/123RF.COM"

 5. You understand that Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.

 6. You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion,

  1. monitor anything you download from or upload to the 123RF website, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement,

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers,

  3. track any abuse of your username and password in connection with the 123RF website or sites or in connection with this Agreement,

  4. terminate your account immediately if we detect you are using, or are trying to use any automated means to download content, and

  5. terminate your account, without notice, if it finds what 123RF believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of your username and password. If your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, you lose all rights to 123RF Content, must immediately delete all Content acquired from 123RF, and forfeit all fees paid.

 7. 123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website has made any representation or warranty that Your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and

  2. You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

 8. In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by you for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 9. You represent and warrant that:

  1. you are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. you will not use the Content in any way that is not permitted by this Agreement;

  3. your use of the Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information you provide to 123RF Sites is accurate and true, including, without limitation, all credit card information.

  5. the download, upload or use in any way of any content, Content or information which is uploaded by You onto 123RF (the "Uploads") does not infringe upon the copyright, trademark or any intellectual or proprietary property right of 123RF or third party other than 123RF and that You are the full owner of the Uploads and all rights vested in the Uploads without any encumbrance or fetter to such rights; and

  6. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use your account(s) or password(s) to such account(s).

 10. INDEMNITY.You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 11. This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intentions. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.

 12. This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

 13. Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 14. You have agreed and reaffirm your agreement to conduct this transaction electronically.

Standard Audio License

123RF STANDARD AUDIO LICENSE AGREEMENT ("Agreement")


ESSENTIAL INFORMATION

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. YOUR ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT IS AN ABSOLUTE CONDITION OF THE USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED ("123RF").

This Agreement is entered into between 123RF, conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Audio Content (defined below) from any of the Sites (or through 123RF, its Distributors or its authorized affiliates).

You are solely responsible to ensure the confidentiality and security of Your registered account username and password and may not allow anyone else to use or access such username or password. Each use/activity/transaction originating from Your username/account will be attributed to and, be held responsible by You, regardless of whether such use/activity/transaction was known to or approved by You. You must not use any automated means to access, log-in or register accounts on the Sites.

You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any Audio Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Agreement entirely. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement (and other terms and conditions, guidelines or policies at the Sites) at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued (i) download of Audio Content from the Sites (or receipt of Audio Content from 123RF or its approved affiliates, upon request); or (ii) registration of user account, after two (2) weeks of such Update notification will constitute your unconditional acceptance of the Update.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyright, in and to the Audio Content, and is authorized to allow You to access, acquire, and use Audio Content under the terms and conditions of this Agreement. The copyright and all other rights of the Audio Content shall remain with 123RF and its respective suppliers/contributors.


Definitions (as used in this Agreement unless the context otherwise requires)

"123RF Parties" has the meaning ascribed to it in Section 12.

"Audio Content" means any sound/audio (including music, sound effects, musical compositions, musical arrangements, jingles, track compilations, sound and master recordings, non-musical audio recordings, voice and voice recordings and sound / audio clips), original audio digital files, or any copies thereof subject to this Agreement, offered for licensing by 123RF, or downloaded by or otherwise supplied to You by 123RF.

"Client" or "Customer" means the direct end-user clients / customers of Yours who use Audio Content only in the form of a Licensed Work Reproduced or produced by You.

"Collection Societies" means any performing, mechanical, or other similar rights society (e.g. ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, etc.) in any jurisdiction that collects and administers royalty payments on behalf of music publishers, writers and performers.

"Distributors" means third party licensed resellers of Audio Content by way of partners, API partners, marketing entities, distributors and other resellers, each of whom is authorized and approved by or, affiliated to, 123RF.

"Edit" means by using less than an entire Audio Content or using the Audio Content in an incomplete or altered form, including editing, looping, enhancing, adapting, distorting or modifying, provided that any change shall not alter the fundamental character of the Audio Content used, or entitle any ownership rights to be claimed from the Audio Content (in its original or Edited form), including copyright from the derived work or Licensed Work.

"Liability Cap" has the meaning ascribed to it in Section 20.

"Licensee" has the meaning ascribed to it in Section 2.

"Licensed Work" means the end-product or end derivative work that has been Reproduced, Synchronized, Edited or created by or on behalf of You using independent skill and effort and that incorporates Audio Content and other material, and which Audio Content shall be inseparable from the Licensed Work to be a standalone Audio Content.

"Reproduce" means any form of copying or publication of the whole or a part of any Audio Content (on a basis detached from the full Licensed Work), via any medium and by whatever means, the distortion, alteration, cropping or manipulation of the whole or any part of the Audio Content, and the creation of any Licensed Work or derived work from, or that incorporates, Audio Content, whereby such Audio Content shall not be capable of being disassociated or reverse engineered from the Licensed Work/derived work by the end user or any third party to be a standalone Audio Content.

"Standard Limit" has the meaning ascribed to it in Section 5(j).

"Synchronize" means to use Audio Content in timed relation to other elements.


Terms of Use

You agree to access, acquire, and use the Audio Content as follows:
 1. Terms and Conditions

  This Agreement and the terms and conditions herein constitutes a binding legal agreement between You and 123RF. 2. Grant

  123RF grants You a non-exclusive, non-transferable license to use Audio Content according to the terms and conditions of this Agreement. If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by the Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim. For the purposes of this Agreement, all terms and conditions of the Agreement as applicable to You shall apply equally to the Licensee (as the case may be). 3. Society Royalties

  123RF has used reasonable efforts to ascertain that the Audio Content do not originate from members of any Collection Societies and that no performing rights or other additional royalties are required to be paid to such organizations. However, in certain jurisdictions (e.g., France and Spain), You may be required to pay royalties to performing rights or other rights societies due to the exploitation of Audio Content (even if the contributor is not a member of any Collection Society in such jurisdiction(s)). You must determine if such requirements exist in the applicable jurisdiction and be solely responsible for any such applicable fees. 4. Seat Restrictions

  1. Only You are permitted to use, access, Reproduce or Edit Audio Content.

  2. Only You are permitted to transfer files of Your Licensed Work containing Audio Content to Your Clients / Customers where they shall have no further rights to use the Audio Content (in any form or manner separate from the Licensed Work) either to access, extract, disassociate, reverse engineer, modify, repurpose, aggregate, Edit or Reproduce such Audio Content from the Licensed Work that You provide.

  3. You can only use and install Audio Content in one location at a time. If You require Audio Content to be downloaded or installed in more than one location (for example, multiple computer workstations) or accessible by more than one person, You must re-license the Audio Content from the Sites (or directly with 123RF) for each such use, or purchase an Audio Content multiseat license or Corporate+ license from 123RF or the Sites (if available).

  4. You must not violate (directly or indirectly, including by circumvention) or, attempt to violate the integrity of, any data protection measures on the Sites.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.


 5. Audio Content Usage

  You may, subject to the terms and conditions of this Agreement, access and acquire Audio Content via the Sites (or from 123RF or its affiliates directly), and use the acquired Audio Content for the following purposes, provided You do not violate the rights of any third party as part of, in connection with or for use in the following Licensed Work:

  1. advertisements on television, radio, web/mobile (including podcasts), commercial theatre and DVDs, and infomercials or tags for products, services and organizations;

  2. promotional activities which include exhibitions or performances in commercial, retail, wholesale or other sales locations to promote products, services and organizations;

  3. website background music or sound or similar use for personal or commercial websites;

  4. television programs provided that the Audio Content is Synchronized with visual works (i.e., not as Audio Content on a standalone basis);

  5. radio programming provided that the Audio Content is Synchronized with other musical or audio works; e.g., You may not broadcast Audio Content as part of Your music programming but You can integrate and Synchronize it in a radio drama, radio documentary, radio production or other radio-centric Licensed Work;

  6. motion pictures intended for exhibition for the purpose of creating awareness provided that the Audio Content is Synchronized with visual works;

  7. products, services, presentations or exhibitions intended to market, promote or educate on goods, wares and/or services;

  8. ringtone, ring acoustic and other tonal systems for personal telecommunication devices (provided that there is no intention of re-sale or re-distribution);

  9. home videos for Your own personal use; and

  10. in relation to each Audio Content, up to a maximum of 2,000 items (in the aggregate) of the following Licensed Work products for re-sale, license or other re-distribution (the "Standard Limit"): toys, games, cards, and other similar entertainment products. Any Reproduction of items in excess of the Standard Limit will require You to purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites. You are required to notify 123RF of such excess Reproduction and 123RF reserves the right to impose any additional fees which apply in relation to such excess use.


 6. Audio Content Restrictions

  You may NOT (and may not permit any third party) under any circumstances to:

  1. use, access or download any Audio Content which is not intended for or licensed by You;

  2. use Audio Content as a part of a physical item, software, program or template that is to be resold. For this, You must purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites;

  3. distribute the Audio Content, electronically or in any storage medium (except as specifically authorized or for the purposes under Section 5 above);

  4. download, copy, capture or rip any Audio Content other than by the download means/methods/functions provided by the Sites;

  5. provide any Client/Customer/third party access to the 123RF's Audio Content library in any way;

  6. transfer or make conceivable for transfer (to any person or entity other than You) any derived work incorporating Audio Content other than Licensed Work;

  7. allow the use of Audio Content by any Client/Customer/third party to Reproduce or Edit any marketing material or product (end-product of otherwise);

  8. authorize any third party to use or access the Audio Content for any purpose or resell, sublicense, or otherwise make available the Audio Content for use or distribution separately or detached from a product, Licensed Work or Web page;

  9. use any Audio Content to compile, manufacture, distribute or sell records, CDs, DVDs, jukeboxes or any other "audio-only" (or substantially/primarily "audio-only") product comprising any Audio Content, in whole or in part, that is NOT meaningfully Synchronized or combined with other audio, media or musical Audio Content to create a genuine non "audio-only" Licensed Work. E.g., You cannot download and compile fifteen songs from the Audio Content (or from other sources together with Audio Content from the Sites) to create a CD / compilation to sell, distribute or relinquish to a third party (i.e., for other than purely personal usage);

  10. use Audio Content, in whole or in part, as a theme song for any motion picture, or television, radio or web program;

  11. sub-license, re-sell, rent, lend, assign, gift or otherwise transfer or distribute to third-parties Audio Content that is not Synchronized or combined with visual components or other audio or musical elements (other than as permitted in this Agreement);

  12. use, share or display Audio Content in any manner of publication, re-distribution or re-sale in any format, service or medium (such as peer-to-peer, file sharing network or arrangement, design template application, music download sites, music CDs, electronic greeting card web sites, web templates and or in any other way that enables Audio Content to be accessed by any third party) or make Audio Content available to be extracted or accessed or reproduced as an electronic file;

  13. copy or adapt the object code of the Sites, or reverse engineer, reverse assemble, decompile, modify or attempt to discover any source or object code of any part of the Sites or the Audio Content, or circumvent or attempt to circumvent or copy any copy protection mechanism or access any rights management information pertaining to the Audio Content;

  14. use any Audio Content in any manner that violates, plagiarizes, misappropriates or infringes the rights of third parties including, without limitation, copyright, trademark rights, rights of privacy or publicity, performance rights, confidential information or any other right;

  15. use Audio Content in connection with any pornographic, offensive, political, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal materials; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation, or which purports to endorse products or services carrying sensitive mental/health connotations;

  16. use automated or programmatic means or methods to download Audio Content;

  17. remove any notice in relation to any proprietary right that is embedded in the Audio Content or avoid, bypass, remove or impair any measure that effectively controls access to the Audio Content;

  18. delete any composer/author attributions, legal notices, or proprietary designations or labels in any Audio Content file that is downloaded;

  19. use Audio Content, in whole or in part, to create derivative work that may falsely express that You are the original creator of the work;

  20. reproduce Synchronized Audio Content (subject strictly to the restriction in Section 6(i)) in a tangible medium (like a CD or DVD), or an element of the Synchronized Audio Content in excess of 2,000 Reproductions for the purposes of re-sale (i.e., the Standard Limit), in which event You shall be required to purchase Audio Content through the Electronic Only Extended License available on the Sites. You are required to notify 123RF of such excess Reproduction and 123RF reserves the right to impose any additional fees which apply in relation to such excess use; and/or

  21. use Audio Content in any manner that is in breach of this Agreement.


 7. Credit Line

  When "Audio Content" is used in any production other than for personal home use, credits must be given to the Audio Contributor in the following form: "[Contributor's Name] © 123RF.com". 8. Third Party Copyright

  You understand that Audio Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright. 9. Unilateral Action.

  You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion:

  1. monitor anything you download from the Sites, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers / users;

  3. track any abuse of Your username and password in connection with the Sites or in connection with this Agreement;

  4. terminate Your account immediately if we detect You are using, or are trying to use any automated means to download Audio Content; and/or

  5. terminate Your account, without notice, if it finds what it believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of Your username and password. If Your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, You lose all rights to the Audio Content, must immediately delete all Audio Content acquired from 123RF, comply with Section 23 below on termination, and forfeit all fees paid.

 10. Disclaimer

  123RF, the Sites and the Audio Content are made available to You "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, officers, shareholders, advisors, Distributors, affiliated entities and anyone else associated with 123RF (the "123RF Parties") disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF or the Sites will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire Audio Content, You do so at Your risk. The 123RF Parties also disclaim any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 11. False Designation

  You understand and acknowledge that neither the 123RF Parties nor anyone acting on behalf of 123RF has made any representation or warranty that Your use of Audio Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition. 12. Independent advice

  You understand that You should seek competent and independent counsel before using Audio Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes. 13. Liability

  Save for the limited circumstance in Section 18, in no event will any of the 123RF Parties be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Audio Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. Save for the limited circumstance in Section 18 and the Liability Cap (as defined below), in no event will the liability of the 123RF Parties exceed the amount paid by You for accessing, acquiring, and/or using Audio Content from the Sites, 123RF or its approved affiliates ("Paid Fees"). However, as some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to You. 14. Representations.

  You represent and warrant that:

  1. You are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. You will not use Audio Content in any way that is not permitted by this Agreement and that all steps shall be taken to ensure that no unauthorized use or use beyond the terms of this Agreement of Audio Content by any person occurs;

  3. Your use of Audio Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information You provide to 123RF is accurate and true, including, without limitation, all credit card information; and

  5. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use Your account(s) or password(s) to such account(s).


 15. Indemnity

  You agree to fully defend and indemnify the 123RF Parties, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of Audio Content and the Sites or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement. 16. 123RF Indemnity

  Subject to the terms of this Agreement, and provided that You have not breached the terms of this or any other agreement with 123RF, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of its representations and warranties in this Agreement, together with the expenses (including reasonable attorneys' fees), arising out of or directly connected to any valid actual or threatened lawsuit, claim, or legal proceeding alleging that the possession, distribution, or use of Audio Content downloaded and used by You pursuant to the terms of this Agreement violate third party intellectual property rights as a direct result of Your substantial and material reliance upon 123RF's representations and warranties contained herein. This indemnification is conditioned upon You notifying 123RF, in writing, of any such claim or threatened claim, no later than five (5) business days from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim. Such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel. If required, 123RF shall have the right to assume the handling, settlement or defense of any claim or litigation to which this indemnification applies. You agree to cooperate with 123RF in the defense of any such claim and shall have the right to participate in any litigation at your own expense. 123RF shall not be liable for any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein. 17. No modification

  Notwithstanding anything to the contrary contained herein, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of Edits, Synchronizations, Reproductions, modifications or alterations made to the Audio Content or the context in which the Audio Content are used by You. 18. Liability Cap

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) arising under this Agreement shall be limited to Ten Thousand United States Dollars (US$10,000.00) or the Paid Fees, whichever the higher (the "Liability Cap"). 19. Entire Agreement and Governing Law

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter until superseded and substituted by any Update(s). Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intention. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws. 20. Termination

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by (i) deleting and destroying all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; and (ii) ceasing to use the Audio Content for any purpose. 123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of the Agreement. Upon such termination, you must immediately (i) delete and destroy all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; (ii) cease using the Audio Content for any purpose; and (iii) confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed. 21. Assignment

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation, restructuring plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or a majority of all the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement. 22. Prevailing Language

  This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence. 23. Right of Third Parties

  Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms. 24. You have agreed to enter into this Agreement and to conduct any transactions contemplated hereunder electronically.

Extended Audio License

123RF EXTENDED AUDIO LICENSE AGREEMENT ("Agreement")


ESSENTIAL INFORMATION

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. YOUR ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT IS AN ABSOLUTE CONDITION OF THE USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED ("123RF").

This Agreement is entered into between 123RF, conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Audio Content (defined below) from any of the Sites (or through 123RF, its Distributors or its authorized affiliates).

You are solely responsible to ensure the confidentiality and security of Your registered account username and password and may not allow anyone else to use or access such username or password. Each use/activity/transaction originating from Your username/account will be attributed to and, be held responsible by You, regardless of whether such use/activity/transaction was known to or approved by You. You must not use any automated means to access, log-in or register accounts on the Sites.

You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any Audio Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Agreement entirely. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement (and other terms and conditions, guidelines or policies at the Sites) at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Your continued (i) download of Audio Content from the Sites (or receipt of Audio Content from 123RF or its approved affiliates, upon request); or (ii) registration of user account, after two (2) weeks of such Update notification will constitute your unconditional acceptance of the Update.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyright in and to the Audio Content, and is authorized to allow You to access, acquire, and use the Audio Content under the terms and conditions of this Agreement. The copyright and all other rights of the Audio Content shall remain with 123RF and its respective suppliers/contributors.


Definitions (as used in this Agreement unless the context otherwise requires)

"123RF Parties" has the meaning ascribed to it in Section 12.

"Audio Content" means any sound/audio (including music, sound effects, musical compositions, musical arrangements, jingles, track compilations, sound and master recordings, non-musical audio recordings, voice and voice recordings and sound / audio clips), original audio digital files, or any copies thereof subject to this Agreement, offered for licensing by 123RF, or downloaded by or otherwise supplied to You by 123RF.

"Client" or "Customer" means the direct end-user clients / customers of Yours who use Audio Content only in the form of a Licensed Work Reproduced or produced by You.

"Collection Societies" means any performing, mechanical, or other similar rights society (e.g. ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, etc.) in any jurisdiction that collects and administers royalty payments on behalf of music publishers, writers and performers.

"Commercial Media and Products" has the meaning ascribed to it in Section 2.3(c).

"Distributors" means third party licensed resellers of Audio Content by way of partners, API partners, marketing entities, distributors and other resellers, each of whom is authorized and approved by or, affiliated to, 123RF.

"Edit" means by using less than an entire Audio Content or using the Audio Content in an incomplete or altered form, including editing, looping, enhancing, adapting, distorting or modifying, provided that any change shall not alter the fundamental character of the Audio Content used, or entitle any ownership rights to be claimed from the Audio Content (in its original or Edited form), including copyright from the derived work or Licensed Work.

"Liability Cap" has the meaning ascribed to it in Section 20.

"Licensee" has the meaning ascribed to it in Section 2.

"Licensed Work" means the end-product or end derivative work that has been Reproduced, Synchronized, Edited or created by or on behalf of You using independent skill and effort and that incorporates Audio Content and other material, and which Audio Content shall be inseparable from the Licensed Work to be a standalone Audio Content.

"Paid Fees" has the meaning ascribed to it in Section 15.

"Reproduce" means any form of copying or publication of the whole or a part of any Audio Content (on a basis detached from the full Licensed Work), via any medium and by whatever means, the distortion, alteration, cropping or manipulation of the whole or any part of the Audio Content, and the creation of any Licensed Work or derived work from, or that incorporates, Audio Content, whereby such Audio Content shall not be capable of being disassociated or reverse engineered from the Licensed Work/derived work by the end user or any third party to be a standalone Audio Content.

"Synchronize" means to use Audio Content in timed relation to other elements.


Terms of Use

You agree to access, acquire, and use the Audio Content as follows:
 1. Terms and Conditions

  This Agreement and the terms and conditions herein constitutes a binding legal agreement between You and 123RF.


 2. Grant

  123RF grants You a non-exclusive, non-transferable license to use Audio Content according to the terms and conditions of this Agreement. If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by the Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim. For the purposes of this Agreement, all terms and conditions of the Agreement as applicable to You shall apply equally to the Licensee (as the case may be).


 3. Society Royalties

  123RF has used reasonable efforts to ascertain that the Audio Content do not originate from members of any Collection Societies and that no performing rights or other additional royalties are required to be paid to such organizations. However, in certain jurisdictions (e.g., France and Spain), You may be required to pay royalties to performing rights or other rights societies due to the exploitation of Audio Content (even if the contributor is not a member of any Collection Society in such jurisdiction(s)). You must determine if such requirements exist in the applicable jurisdiction and be solely responsible for any such applicable fees.


 4. Seat Restrictions

  1. Only You are permitted to use, access, Reproduce or Edit Audio Content.

  2. Only You are permitted to transfer files of Your Licensed Work containing Audio Content to Your Clients / Customers where they shall have no further rights to use the Audio Content (in any form or manner separate from the Licensed Work) either to access, extract, disassociate, reverse engineer, modify, repurpose, aggregate, Edit or Reproduce such Audio Content from the Licensed Work that You provide.

  3. You can only use and install Audio Content in one location at a time. If You require Audio Content to be downloaded or installed in more than one location (for example, multiple computer workstations) or accessible by more than one person, You must re-license the Audio Content from the Sites (or directly with 123RF) for each such use, or purchase an Audio Content multiseat license or Corporate+ license from 123RF or the Sites (if available).

  4. You must not violate (directly or indirectly, including by circumvention) or, attempt to violate the integrity of, any data protection measures on the Sites.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.

 5. Audio Content Usage

  You may, subject to the terms and conditions of this Agreement, access and acquire Audio Content via the Sites (or from 123RF or its affiliates directly), and use the acquired Audio Content for the following purposes, provided You do not violate the rights of any third party as part of, in connection with or for use in the following Licensed Work:

  1. advertisements on television, radio, web/mobile (including podcasts), commercial theatre and DVDs, and infomercials or tags for products, services and organizations;

  2. promotional activities which include exhibitions or performances in commercial, retail, wholesale or other sales locations to promote products, services and organizations;

  3. website background music or sound or similar use for personal or commercial websites;

  4. television programs provided that the Audio Content is Synchronized with visual works (i.e., not as Audio Content on a standalone basis);

  5. radio programming provided that the Audio Content is Synchronized with other musical or audio works; e.g., You may not broadcast Audio Content as part of Your music programming but You can integrate and Synchronize it in a radio drama, radio documentary, radio production or other radio-centric Licensed Work;

  6. motion pictures intended for exhibition for the purpose of creating awareness provided that the Audio Content is Synchronized with visual works;

  7. as a theme song for any motion picture, or television, radio or web program;

  8. products, services, presentations or exhibitions intended to market, promote or educate on goods, wares and/or services;

  9. ringtone, ring acoustic and other tonal systems for personal telecommunication devices (provided that there is no intention of re-sale or re-distribution);

  10. home videos for Your own personal use;

  11. subject strictly to the restriction in Section 6(i), an unlimited number of Reproductions of Synchronized Audio Content in a tangible medium (like a CD or DVD), or an element of the Synchronized Audio Content for the purposes of re-sale; and/or

  12. in relation to each Audio Content, an unlimited number of items of Licensed Work products (provided that such Licensed Work is not prohibited by this Agreement) for re-sale, license or other re-distribution, e.g., toys, games, cards, and other similar entertainment products.

 6. Audio Content Restrictions.

  You may NOT (and may not permit any third party) under any circumstances to:

  1. use, access or download any Audio Content which is not intended for or licensed by You;

  2. use Audio Content as a part of a physical item, software, program or template that is to be resold. For this, You must purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites;

  3. distribute the Audio Content, electronically or in any storage medium (except as specifically authorized or for the purposes under Section 5 above);

  4. download, copy, capture or rip any Audio Content other than by the download means/methods/functions provided by the Sites;

  5. provide any Client/Customer/third party access to the 123RF's Audio Content library in any way;

  6. transfer or make conceivable for transfer (to any person or entity other than You) any derived work incorporating Audio Content other than Licensed Work;

  7. allow the use of Audio Content by any Client/Customer/third party to Reproduce or Edit any marketing material or product (end-product of otherwise);

  8. authorize any third party to use or access the Audio Content for any purpose or resell, sublicense, or otherwise make available the Audio Content for use or distribution separately or detached from a product, Licensed Work or Web page;

  9. use any Audio Content to compile, manufacture, distribute or sell records, CDs, DVDs, jukeboxes or any other "audio-only" (or substantially/primarily "audio-only") product comprising any Audio Content, in whole or in part, that is NOT meaningfully Synchronized or combined with other audio, media or musical Audio Content to create a genuine non "audio-only" Licensed Work. E.g., You cannot download and compile fifteen songs from the Audio Content (or from other sources together with Audio Content from the Sites) to create a CD / compilation to sell, distribute or relinquish to a third party (i.e., for other than purely personal usage);

  10. sub-license, re-sell, rent, lend, assign, gift or otherwise transfer or distribute to third-parties Audio Content that is not Synchronized or combined with visual components or other audio or musical elements (other than as permitted in this Agreement);

  11. use, share or display Audio Content in any manner of publication, re-distribution or re-sale in any format, service or medium (such as peer-to-peer, file sharing network or arrangement, design template application, music download sites, music CDs, electronic greeting card web sites, web templates and or in any other way that enables Audio Content to be accessed by any third party) or make Audio Content available to be extracted or accessed or reproduced as an electronic file;

  12. copy or adapt the object code of the Sites, or reverse engineer, reverse assemble, decompile, modify or attempt to discover any source or object code of any part of the Sites or the Audio Content, or circumvent or attempt to circumvent or copy any copy protection mechanism or access any rights management information pertaining to the Audio Content;

  13. use any Audio Content in any manner that violates, plagiarizes, misappropriates or infringes the rights of third parties including, without limitation, copyright, trademark rights, rights of privacy or publicity, performance rights, confidential information or any other right;

  14. use Audio Content in connection with any pornographic, offensive, political, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal materials; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation, or which purports to endorse products or services carrying sensitive mental/health connotations;

  15. use automated or programmatic means or methods to download Audio Content;

  16. remove any notice in relation to any proprietary right that is embedded in the Audio Content or avoid, bypass, remove or impair any measure that effectively controls access to the Audio Content;

  17. delete any composer/author attributions, legal notices, or proprietary designations or labels in any Audio Content file that is downloaded;

  18. use Audio Content, in whole or in part, to create derivative work that may falsely express that You are the original creator of the work; and/or

  19. use Audio Content in any manner that is in breach of this Agreement.

 7. Credit Line

  When "Audio Content" is used in any production other than for personal home use, credits must be given to the Audio Contributor in the following form: "[Contributor's Name] © 123RF.com".


 8. Third Party Copyright

  You understand that Audio Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.


 9. Unilateral Action

  You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion:

  1. monitor anything you download from the Sites, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement;

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers / users;

  3. track any abuse of Your username and password in connection with the Sites or in connection with this Agreement;

  4. terminate Your account immediately if we detect You are using, or are trying to use any automated means to download Audio Content; and/or

  5. terminate Your account, without notice, if it finds what it believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of Your username and password. If Your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, You lose all rights to the Audio Content, must immediately delete all Audio Content acquired from 123RF, comply with Section 23 below on termination, and forfeit all fees paid.

 10. Disclaimer

  123RF, the Sites and the Audio Content are made available to You "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, officers, shareholders, advisors, Distributors, affiliated entities and anyone else associated with 123RF (the "123RF Parties") disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF or the Sites will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire Audio Content, You do so at Your risk. The 123RF Parties also disclaim any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort.


 11. False Designation

  You understand and acknowledge that neither the 123RF Parties nor anyone acting on behalf of 123RF has made any representation or warranty that Your use of Audio Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition.


 12. Independent advice

  You understand that You should seek competent and independent counsel before using Audio Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.


 13. Liability

  Save for the limited circumstance in Section 18, in no event will any of the 123RF Parties be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Audio Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. Save for the limited circumstance in Section 18 and the Liability Cap (as defined below), in no event will the liability of the 123RF Parties exceed the amount paid by You for accessing, acquiring, and/or using Audio Content from the Sites, 123RF or its approved affiliates ("Paid Fees"). However, as some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to You.


 14. Representations.

  You represent and warrant that:

  1. You are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. You will not use Audio Content in any way that is not permitted by this Agreement and that all steps shall be taken to ensure that no unauthorized use or use beyond the terms of this Agreement of Audio Content by any person occurs;

  3. Your use of Audio Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information You provide to 123RF is accurate and true, including, without limitation, all credit card information; and

  5. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use Your account(s) or password(s) to such account(s).

 15. Indemnity

  You agree to fully defend and indemnify the 123RF Parties, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of Audio Content and the Sites or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.


 16. 123RF Indemnity

  Subject to the terms of this Agreement, and provided that You have not breached the terms of this or any other agreement with 123RF, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of its representations and warranties in this Agreement, together with the expenses (including reasonable attorneys' fees), arising out of or directly connected to any valid actual or threatened lawsuit, claim, or legal proceeding alleging that the possession, distribution, or use of Audio Content downloaded and used by You pursuant to the terms of this Agreement violate third party intellectual property rights as a direct result of Your substantial and material reliance upon 123RF's representations and warranties contained herein. This indemnification is conditioned upon You notifying 123RF, in writing, of any such claim or threatened claim, no later than five (5) business days from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim. Such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel. If required, 123RF shall have the right to assume the handling, settlement or defense of any claim or litigation to which this indemnification applies. You agree to cooperate with 123RF in the defense of any such claim and shall have the right to participate in any litigation at your own expense. 123RF shall not be liable for any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.


 17. No modification

  Notwithstanding anything to the contrary contained herein, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of Edits, Synchronizations, Reproductions, modifications or alterations made to the Audio Content or the context in which the Audio Content are used by You.


 18. Liability Cap

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) arising under this Agreement shall be limited to Twenty Thousand United States Dollars (US$20,000.00) or the Paid Fees, whichever the higher (the "Liability Cap").


 19. Entire Agreement and Governing Law

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter until superseded and substituted by any Update(s). Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intention. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.


 20. Termination

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by (i) deleting and destroying all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; and (ii) ceasing to use the Audio Content for any purpose. 123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of the Agreement. Upon such termination, you must immediately (i) delete and destroy all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; (ii) cease using the Audio Content for any purpose; and (iii) confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.


 21. Assignment

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation, restructuring plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or a majority of all the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.


 22. Prevailing Language

  This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.


 23. Right of Third Parties

  Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.


 24. You have agreed to enter into this Agreement and to conduct any transactions contemplated hereunder electronically.