PRIVACY POLICY – USERS AND VISITORS

Niniejszym informujemy o naszych aktualnych zasadach i praktykach mających zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych (,,Dane osobowe,,), gromadzonych przez Inmagine Group za pośrednictwem witryny internetowej https://www.123rf.com (,,witryna internetowa,,).

Podstawowe informacje
123RF (https://www.123rf.com/) jest jedną ze witryn internetowych obsługiwanych przez odpowiedni podmiot w ramach Grupy Inmagine, składającej się z różnych podmiotów prawnych na całym świecie.

Działania Inmagine Lab Pte. Ltd. jako administratora danych, służące przetwarzaniu danych osobowych, uzależnione będą, zależnie od sytuacji, od tego, jakie czynności Państwo podejmą w związku z witryną internetową, w której się znajdujecie lub od podmiotów powiązanych z Państwem. Odpowiednie podmioty prawne Inmagine Group w niniejszej Polityce Ochrony prywatności są określane jako ,,Inmagine Group,,, ,,Nasz,,, ,,My,, lub ,,Nas,,.

W przypadku jakichkolwiek ogólnych zapytań można skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: info@123rf.com lub za posrednictwem poczty, pod adresem 30, Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712. Jako obywatele UE mogą Państwo również skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE, RIVACY GmbH, poprzez adres e-mail: info@rivacy.eu lub za pośrednictwem poczty, pod adresem Mexikoring 33, 22297 Hamburg, Niemcy.

Można skontaktować się z naszym wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: dpo@123rf.com.

Czego dotyczy niniejsza Polityka Ochrony Prywatności?
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności przedstawia ogólny zarys między innymi danych osobowych, które możemy zbierać od Państwa, zasady przetwarzania tych danych osobowych oraz Państwa prawa z tym związane.

Informacje, jakie mogą być zbierane
Termin Dane Osobowe odnosi się do danych, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem witryny internetowej i może mieć różne znaczenia, zależnie od rodzaju stosunku łączącego Państwa z Nami. Dane osobowe obejmują:

Przeglądanie danych
Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi witryny internetowej pozyskują dane osobowe w ramach ich standardowego funkcjonowania. Przekazywanie takich danych jest nieodłączną cechą internetowych protokołów komunikacyjnych. Ta kategoria danych obejmuje m.in. adresy IP i/lub nazwy domen komputerów i urządzeń końcowych używanych przez dowolnego użytkownika, lokalizację urządzeń, adres URI/URL (Ujednolicony identyfikator zasobu/lokalizator) żądanych zasobów, czas takich wniosków, metodę za pomocą której dane żądanie przesłane jest do serwera, zwrócony rozmiar pliku, kod numeryczny odnoszący się do stanu odpowiedzi serwera (pomyślnie wykonany, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkowników.

Profil rejestracji
Jeżeli zdecydujecie się Państwo utworzyć konto nie internetowej, przesłanie formularza rejestracyjnego może wymagać podania Nam danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i adres do rozliczeń. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia.

Jeżeli zdecydują się Państwo utworzyć konto za pośrednictwem swojego istniejącego profilu w sieci społecznościowej (np. na Facebooku), możecie być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, takich jak informacje o Państwa profilu publicznym (w tym imię, nazwisko i wizerunek) oraz adres e-mail.

Informacje finansowe i szczegóły rozliczeń
Jeżeli kupują lub subskrybują Państwo którykolwiek z naszych produktów i/lub usług, będziecie również zobowiązani do podania nam danych osobowych koniecznych do dokonywania płatności i rozliczeń, w tym imienia, nazwiska, adresu, kodu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu rozliczeniowego, a także odpowiednio, danych karty kredytowej, konta PayPal lub danych bankowych. Nie przechowujemy danych karty kredytowej, konta PayPal ani danych bankowych. Po zakończeniu zakupu lub subskrypcji Państwa produktów i/lub usług, zbieramy szczegóły transakcji tylko od operatora systemów płatniczych.

Szczegóły sekcji "Kontakt"
Kiedy kontaktujecie się Państwo się z Nami za pośrednictwem strony internetowej, może być wymagane podanie Państwa danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail jak również, według Państwa uznania, innych informacji, jakie możemy zbierać od Państwa, jeżeli zdecydujecie się je Nam udostępnić.

Rekrutacja
Jeżeli dostarczone Nam zostaną Państwa informacje za pośrednictwem sekcji kariery na stronie internetowej lub złożycie Państwo wniosek o stanowisko, będziemy gromadzić i przetwarzać przesłane informacje, celem rozpatrzenia Państwa wniosku i we wszystkich innych celach rekrutacyjnych.

Pliki cookie
W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie i podobnych technologii lub narzędzi do zbierania informacji o aktywności użytkownika w witrynie internetowej, w tym do korzystania z funkcji lub usług mediów społecznościowych, które mogą umożliwiać Państwu nawiązanie połączenia ze stronami mediów społecznościowych lub udostępnianie wszelkich działań promocyjnych znajomym i sieciom społecznościowym. Szczegółowe informacje na temat używanych przez Nas plików cookie i cel, dla którego możemy korzystać z nich są określone w Naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane i dlaczego?
Państwa Dane Osobowe będą gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

Kategorie danych: Cele przetwarzania Podstawa prawna:
Przeglądanie danych Aby wyodrębniać informacje statystyczne na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzanych stron, odwiedzających według godziny/daty, obszarów geograficznych pochodzenia itp.) i sprawdzać funkcjonowanie usług. Zadaniem Grupy Inmagine jest analizowanie oraz ulepszanie świadczonych usług oraz zapobieganie przestępstwom i oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Analizujemy Państwa dane osobowe w celu ulepszenia naszych usług i Państwa doświadczeń z naszą witryną internetową (jeżeli Państwa zgoda nie jest wymagana, art. 6(1) (a) RODO).
Rejestracja/utworzenie profilu W celu utworzenia konta oraz profilu w witrynie internetowej i dostarczenia lub umożliwienia Państwu, dostępu do niektórych obszarów i funkcji (np. przetwarzania treści przesyłanych przez Państwa i wyświetlania ich zawartości w witrynie internetowej) oraz dla jej funkcjonowania. Konieczne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia kroków dotyczących tej umowy, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane osobowe, informacje finansowe i szczegóły dotyczące rozliczeń Aby zapewnić Państwu dostęp do zakupionych lub subskrybowanych produktów/lub usługi, a także by realizować Państwa transakcje i płatności z nimi związane. Konieczne do wykonywania umowy, której są Państwo stroną lub do podejmowania kroków mających na celu zawarcie umowy z Państwem, poprzedzających to zawarcie, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W celach administracyjnych związanych z utrzymywaniem stosunków handlowych z Użytkownikiem, przestrzeganiem przepisów prawa (np. przepisów o rachunkowości lub przepisów podatkowych) czy w celu spełniania wszelkich prawnie umocowanych żądań właściwych organów państwowych. Przestrzeganie obowiązujących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub, wobec braku takiego obowiązku prawnego, w przypadku, gdy jest to uzasadnione Naszym interesem, mając na względzie prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w związku z realizacją stosunków handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Udostępnianie danych osobowych innym spółkom grupy Inmagine w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dla wewnętrznych celów administracji i rachunkowości. Inmagine Group zobowiązana jest do przekazywania danych osobowych w ramach grupy w celu wykonywania wewnętrznych obowiązków administracyjnych, w tym przetwarzania danych osobowych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe i kontaktowe Aby skontaktować się z Państwem w celu przekazania informacji o mogących Państwa zainteresować aktualnych lub nowych produktach, możliwościach handlowych, promocjach, usługach lub wydarzeniach sponsorowanych przez nas, a także w celu weryfikacji zadowolenia klienta, przeprowadzania badań rynkowych, analiz i ankiet, także w celu umożliwienia Państwu udziału w konkursach, otrzymywania nagród, wynagrodzeń, wycieczek i/lub prezentów. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Celem wyjaśnienia Państwa wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na pytania oraz podawania wszelkich wymaganych informacji (np. informacji i sugestii dotyczących produktów) w sekcji ,,Skontaktuj się z nam,,. Uzasadnionym interesem Grupy Inmagine jest zapewnienie obsługi klienta i udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Każda odmowa udzielenia na nie zgody nie będzie miała innego skutku niż uniemożliwienie Nam dostarczenia Państwu produktów i/lub usług. W takiej sytuacji nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek powstałe straty, zobowiązania i szkody.
W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje, które możemy udostępniać i odbiorcy danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszych pracowników, a gdy jest to konieczne lub korzystne dla realizacji celów wskazanych powyżej, mogą być one przetwarzane przez osoby trzecie, wyznaczone Nas jako podmioty przetwarzające dane.

Kategorie odbiorców, którym mogą być ujawniane dane osobowe są następujące:
  1. strony trzecie, takie jak (i) dostawcy IT; ii) instytucje finansowe lub operatorowi systemów płatniczych, dla przetwarzania danych finansowych i płatniczych; (iii) agencje marketingowe prowadzące kampanie marketingowe, ankiety i promocje; (iv) prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi, konsultanci ds. zatrudnienia i inni specjaliści; (v) inne spółki grupy Inmagine w Ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz

  2. podmioty i organy publiczne, wyłącznie w celu wykonania zobowiązania wynikającego z przepisów prawa i obowiązku regulacyjnego.

W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom Grupy Inmagine lub podmiotom przetwarzającym dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) . W takich przypadkach gwarantujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym wiążących zasad korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia tym podmiotom danych z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony. Kontaktując się z nami w sprawie danych kontaktowych można uzyskać od nas kopię tych właściwych lub odpowiednich zabezpieczeń.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika
Dane są przechowywane będą tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej, do przestrzegania zobowiązań prawnych (w tym w celach audytu lub podatkowych), w celu przestrzegania przepisów, rozstrzygania sporów, zapewniania bezpieczeństwa i/lub zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Dane osobowe dotyczące Państwa profilu przechowywane będą tak długo, jak Państwa konto u Nas będzie aktywne. Jeżeli zdecydujecie się zamknąć je lub jeżeli Państwa konto zostanie zamknięte, usuniemy Państwa dane osobowe i powiązane z nim informacje w ciągu trzydziestu (30) dni. Pozostanie to bez uszczerbku dla Naszego prawa przechowywania informacji (takich jak nazwa użytkownika i szczegóły transakcji), w celu przestrzegania przepisów, zapobiegania oszustwom i ochrony interesów prawnych Grupy Inmagine.

Zabezpieczenia
Traktujemy bezpieczeństwo wszystkich przekazanych nam lub podanych przez Państwa informacji poważnie i ma ono dla nas znaczenie. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu ochrony lub zabezpieczenia tych danych, w tym danych osobowych użytkownika. W związku z tym możemy wymagać od naszych pracowników lub zewnętrznych usługodawców, aby pomagali nam wdrażać lub stosować odpowiednie środki dotyczące zabezpieczeń (takie jak zapory sieciowe, testy penetracyjne itp.). Zaleca się również, aby nie ujawniać i zabezpieczać własną nazwę użytkownika i hasła.

Państwa prawa
Mają Państwo prawo uzyskać od Nas w dowolnym momencie potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane, a w określonych okolicznościach, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wnosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także, w pewnych okolicznościach, prawo przenosić dane. W odniesieniu do przenoszenia danych, mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz żądać przekazania wyżej wymienionych danych.

W odniesieniu do prawa do sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie wynika z naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść przeciw niemu sprzeciw, a my zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że mamy uzasadniony powód, aby kontynuować takie przetwarzanie, lub gdy przetwarzanie jest potrzebne ze względów prawnych. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w takich okolicznościach, w których przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

Jeżeli subskrybujecie lub wyraziliście zgodę na otrzymywanie naszych przekazów marketingowych, mają Państwo prawo z nich zrezygnować w dowolnym momencie, bezpłatnie, prosząc, aby Państwa dane osobowe nie były wykorzystywane do celów marketingowych.

Użytkownik może korzystać z każdego z powyższych praw kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: info@123rf.com lub za pośrednictwem poczty, pod adresem 30, Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712. Jako obywatele UE mają Państwo prawo również kontaktować się z naszym przedstawicielem w UE, RIVACY GmbH, przy Mexikoring 33, 22297 Hamburg, Niemcy.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Linki do stron internetowych osób trzecich
Witryna internetowa lub wszelkie świadczone przez Nas Państwu produkty/usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane i których praktyki w zakresie prywatności mogą różnić się od stosowanych przez naszą firmę. Jeżeli klikniecie link strony trzeciej, mogą Państwo zostać przekierowani do strony innej firmy. Każde przekazanie danych osobowych użytkownika na którekolwiek z tych stron internetowych osób trzecich będzie podlegać polityce ochrony prywatności odpowiednich stron trzecich. Nie mamy nad nimi kontroli i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, niezależnie od ich powstania i zalecamy uważne zapoznanie się z polityką ochrony prywatności przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.

Reklamy
Możemy niekiedy współpracować z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam naszych lub zewnętrznych w witrynie internetowej lub angażowania osób trzecich w zarządzanie naszymi reklamami w witrynie internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Naszych Zasadach Dotyczących Plików Cookie.

Aplikacje mobilne lub witryna mobilna
Możemy dostarczać Państwu nasze produkty lub usługi za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub mobilnej witryny internetowej, która jest przeznaczona do użytku na mobilnych urządzeniach komputerowych (,,Aplikacje,,). Może to wymagać zalogowania się do naszych aplikacji mobilnych lub witryny mobilnej za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, tak aby umożliwić Państwu ich powiązanie z kontem użytkownika utworzonym na stronie internetowej. Przetwarzanie w nich danych osobowych oparte będzie również na niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Naszych Zasadach stosowania plików cookie.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli: (i) mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania, wnioski lub komentarze na ten temat Polityki Ochrony Prywatności; (ii) mają jakiekolwiek obawy związane ze sposobem przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych; (iii) pragną Państwo wstrzymać działania marketingu bezpośredniego; (iv) życzycie sobie aktualizacji informacji lub preferencji przekazanych Nam przez Państwa; lub (v) mają Państwo jakiekolwiek inne kwestie związane z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, mają Państwo prawo również skontaktować się z naszym wyznaczonym inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: dpo@123rf.com.

Zmiany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności będzie regularnie weryfikowana i może być niekiedy aktualizowana. Zastosowanie ma zaktualizowana wersja i zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dlatego wskazane jest regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

Dokument przygotowywano w języku angielskim i może być następnie przetłumaczony na inne języki. W przypadku niezgodności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska, jako wersja zwierzchnia, ma pierwszeństwo.

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021.