Wszystkie Obrazy
Polityka Prywatności
123RF.com szanuje prywatnoœæ ka¿dego u¿ytkownika, dlatego ta Polityka prywatnoœci jest stworzona do zarz¹dzania danymi osobowymi podawanymi przez naszych u¿ytkowników. Korzystaj¹c z 123RF.com, rozumiesz i zgadzasz siê na przestrzeganie niniejszej polityki prywatnoœci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niniejsza polityka prywatnoœci mo¿e ulegaæ zmianom; w zwi¹zku z czym zalecamy odwiedzanie 123RF.com regularnie, aby to sprawdzaæ.

Trust Guard

123RF.com jest uczestnikiem Trust Guard Seal Program. Trust Guard jest niezale¿n¹ firm¹, specjalizuj¹c¹ siê w dziedzinie bezpieczeñstwa i prywatnoœci stron internetowych, oraz business verification seals, buduj¹c zaufanie i lojalnoœæ klientów. 123RF.com zgodzi³a siê na ich metody prywatnoœci skanowane i weryfikowane przez Trust Guard, aby zapewniæ naszym klientom spokój.

Jeœli masz pytania lub w¹tpliwoœci dotycz¹ce polityki prywatnoœci, skontaktuj siê z nami pod adresem info@123rf.com. Jeœli nie otrzymasz potwierdzenia otrzymania zapytania, lub gdy nie zosta³o rozwi¹zane w sposób zadowalaj¹cy, nale¿y skontaktowaæ siê z Trust Guard, który w powi¹zaniu z 123RF rozwi¹¿e Twoje problemy.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji na 123RF.com prosimy o Twoje personalne lub firmowe dane. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do naszego serwisu nie jesteœ dla nas anonimowy. 123RF.com wykorzystuje przekazywane informacje w celu poprawienia jakoœci obs³ugi online, takich jak “likebox” czy w celu powiadomienia Ciê o nowych produktach czy promocjach. Twoje dane osobowe mog¹ byæ przekazane (po uzyskaniu Twojej zgody w momencie rejestracji) naszym partnerom w podobnych celach. 

Informacje, które mo¿emy zbieraæ:
 • Dane kontaktowe
 • Informacje fakturowe
Wymagane przez nas dane osobowe mog¹ byæ obowi¹zkowe lub dobrowolne, w zale¿noœci od pól aktywnoœci. W przypadku nie podania nam danych osobowych, wymaganych dla danej dzia³alnoœci, mo¿emy nie byæ w stanie umo¿liwoæ Ci tej¿e.

Cel danych osobowych

Zbieramy dane osobowe w celu zwiêkszenia korzyœci u¿ytkownika online poprzez rejestrowanie i u³atwianie Twojego uczestnistwa w dzia³alnoœciach. Mo¿emy wykorzystaæ Twoje dane osobowe w nastêpuj¹cych celach:-
 • Procedowania transakcji finansowej
 • Informowania o naszych najnowszych dzia³aniach
 • Administrowania kontem
 • Prowadzenia badañ i analiz
 • Oceny potrzeb Twojej firmy w celu zaproponowania odpowiednich produktów
 • Wysy³ania informacji o produktach i us³ugach
 • Obs³ugi serwisowej
 • Administrowania konkursami, w których bierzesz udzia³, i zawiadamiania o wygranej
 • Odpowiedzi na pytania i w¹tpliwoœci
 • Polepszania strony internetowej i dzia³añ marketingowych
Pliki cookie i inne technologie œledzenia

Korzystaj¹c z 123RF.com, rozumiesz, ¿e wszystkie informacje zebrane od momentu rejestracji bêd¹ gromadzone na czas nieokreœlony i mog¹ byæ przechowywane i stosowane w jurysdykcji, której przepisy prawa ochrony prywatnoœci mog¹ siê ró¿niæ i byæ mniej ochronne ni¿ w kraju Twojego zamieszkania.

Gdy odwiedzasz stronê 123RF, umieszczamy na twardym dysku Twojego komputera ma³y plik tekstowy, zwany cookie. Ten plik umo¿liwia nam na zapewnienie Ci dogodnego sposobu serfowania po sieci, jak np. us³uga lightbox. Wiêkszoœæ przegl¹darek zezwala na wyeliminowanie cookie. Gdybyœ siê na to zdecydowa³, miej œwiadomoœæ, ¿e ta strona mo¿e nie wyœwietliæ siê prawid³owo.
123RF.com nie bêdzie wysy³aæ do Ciebie nieproszonych wiadomoœci z wyj¹tkiem wa¿nych og³oszeñ ze strony, b¹dŸ te¿ specyficznych wiadomoœci wys³anych bezpoœrednio do skrzynki na Twoim koncie. Mo¿esz tak¿e zdecydowaæ, czy chcesz otrzymywaæ miesiêczne newslettery w trakcie rejestracji lub kiedykolwiek póŸniej poprzez zmianê ustawieñ w Danych Osobowych.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Bêdziemy udostêpniaæ dane osobowe osobom trzecim tylko w sposób opisany w Polityce Prywatnoœci.

Mo¿emy podaæ ograniczone dane osobowe osobom trzecim, które s¹ wyznaczone przez nas, aby pomóc nam w naszej dzia³alnoœci, takiej jak transport zamówienia lub oferowanie obs³ugi klienta. Takie osoby trzecie s¹ upowa¿nione jedynie do korzystania z danych osobowych, niezbêdnych do zapewnienia nam odpowiedniej us³ugi.

123RF.com nigdy nie sprzeda Twoich danych osobowych ¿adnym osobom trzecim. 123RF rezerwuje sobie jednak prawo do udostêpnienia Twoich danych osobowych, je¿eli bêdzie to wymagane przez prawo lub gdy, w naszym mniemaniu, to udostêpnienie bêdzie niezbêdne aby pozostaæ w zgodzie z prawem, odeprzeæ roszczenia lub broniæ prawa, w³asnoœæ lub bezpieczeñstwo naszej firmy, pracowników, klientów lub spo³eczeñstwa.

Dostêp i aktualizacja danych osobowych

Masz prawo dostêpu do swoich danych osobowych i ich zmiany w dowolnym momencie. Mo¿esz to zrobiæ po zalogowaniu siê siê na swoim koncie https://www.123rf.com/login.php.

Retencja danych osobowych

Bêdziemy przechowywaæ Twoje dane osobowe tak d³ugo, jak to mo¿e byæ wymagane przez nas w celu zapewnienia Ci naszych us³ug, i / lub niezbêdne do zachowania zgodnoœci z naszymi obowi¹zkami prawnymi i rozwi¹zywania wszelkich sporów.

ochrona danych osobowych

Bezpieczeñstwo Twoich danych osobowych jest dla nas wa¿ne. Przestrzegamy powszechnie przyjêtych standardów bran¿owych, aby chroniæ dane osobowe. ¯adna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna, dlatego te¿ nie mo¿emy zagwarantowaæ absolutnego bezpieczeñstwa. Jeœli masz jakiekolwiek pytania na temat bezpieczeñstwa na 123RF.com, mo¿esz skontaktowaæ siê z nami pod adresem info@123rf.com.

Us³ugi interaktywne

ŒwiadczyMY us³ugi interaktywne poprzez stworzenie platformy, na której Ty lub osoby trzecie mog¹ zamieszczaæ treœci, wiadomoœci, komentarze lub inne elementy. Jeœli korzystasz z naszych us³ug interaktywnych, pamiêtaj, ¿e wszelkie informacje umieszczone na platformie publicznej s¹ dostêpne dla wszystkich osób z niej korzystaj¹cych.

Kontakt

Je¿eli masz jakieœ pytania / skargi dotycz¹ce Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt na piœmie lub za poœrednictwem poczty e-mail na adres podany poni¿ej:

123RF LLC
33 N. Dearborn St
Suite 1830
Chicago, IL 60602
USA

E-mail: info@123rf.com

NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTA£ SPORZ¥DZONY W JÊZYKU ANGIELSKIM I ZOSTA£ PRZET£UMACZONY NA INNE JÊZYKI. wIARYGODNOŒÆ T£UMACZENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE JEST GWARANTOWANA. w PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK W¥TPLIWOŒCI, OBOWI¥ZUJ¥CA JEST WERSJA W JÊZYKU ANGIELSKIM.