Terms of Use

PODSTAWOWE INFORMACJE

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI. AKCEPTACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST WARUNKIEM KONIECZNYM KORZYSTANIA Z SERWISU 123RF.COM ORAZ STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A 123RF LIMITED (ZWANĄ DALEJ "123RF"). UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WSZELKICH USŁUG LUB ICH CZĘŚCI W DOMENIE 123RF.COM, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODLEGANIE WARUNKOM TEJ UMOWY. 123RF ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA, A UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODLEGANIE TAKIM ZMIANOM.

 1. WŁASNOŚĆ

 2. Niniejsza Witryna jest własnością i jest zarządzana przez 123RF LIMITED. Wszystkie obrazy na niniejszej stronie internetowej są własnością 123RF lub jej partnerów / współautorów i są chronione przepisami międzynarodowego prawa autorskiego oraz traktatów międzynarodowych. 123RF zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez niniejszą umowę. Licencja zawarta w niniejszej umowie wygaśnie automatycznie bez powiadomienia ze strony 123RF w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy. Po rozwiązaniu umowy, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia i zniszczenia materiałów uzyskanych z niniejszej strony, kopii oraz związanej z nimi dokumentacji. Ponadto 123RF zastrzega sobie prawo do wyłączenia niniejszej strony bez powiadomienia.

 3. DOZWOLONY UŻYTEK

 4. Wszelkie treści pobierane przez Użytkownika z Witryny, w tym bez ograniczeń, wszelkie pliki, obrazy zawarte w lub generowane przez oprogramowanie, oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie zwane "Treścią") są udostępniane Użytkownikowi na licencji 123RF. Korzystanie przez Użytkownika z Treści, lub wszelkich praw własności intelektualnej w niej zawartych, zależy od akceptacji przez Użytkownika Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) 123RF oraz wszelkich odpowiednich porozumień licencyjnych.

 5. ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

 6. 123RF udostępnia odnośniki do stron internetowych osób trzecich dla wygody Użytkownika. 123RF nie sprawuje kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich oraz nad odnośnikami do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki do stron internetowych osób trzecich party nie stanowią aprobaty takich stron przez 123RF. 123RF nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach.

 7. OGRANICZONA GWARANCJA

 8. 123RF oświadcza, że ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy oraz prawo do udzielania Licencji na niniejszych warunkach.

  123RF gwarantuje, że Treść będzie wolna od wad materiałowych oraz wad wykonania w normalnym Użytkowaniu przez okres 30 dni od daty jej pobrania lub otrzymania.

  POZA POWYŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, TREŚĆ DOSTARCZANA JEST NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" , "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" ORAZ "ZE WSZELKIMI WADAMI", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 123RF NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ I WITRYNA SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ORAZ FUNKCJONOWANIEM TREŚCI ORAZ WITRYNY PONOSI UŻYTKOWNIK. JEŻELI TREŚĆ OKAŻE SIĘ WADLIWA, UŻYTKOWNIK (A NIE 123RF, OSOBY UPOWAŻNIONE CZY TEŻ INNY SPRZEDAWCA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO) PONOSI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK.

  Niektóre państwa nie pozwalają na wykluczenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania dla wszystkich Użytkowników. Użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji przysługują określone prawa, które różnią się w zależności od kraju.

 9. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, GWARANTUJE I ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE:

  1. a. Jest w wieku co najmniej 16 (jeśli mieszka w UE) / 18 lat (jeśli mieszka poza granicami UE) i ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy
  2. Użytkownik nie będzie korzystał z Treści w żaden sposób, który jest niedozwolony przez niniejszą Umowę, EULA lub wszelkie pozostałe odpowiednie porozumienia licencyjne;
  3. Korzystanie z Treści przez Użytkownika nie naruszy żadnych praw, w tym, lecz nie wyłącznie, praw autorskich, praw własności intelektualnej, znaków towarowych, prawa do prywatności lub jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa jakiegokolwiek kraju, państwa, innych instytucji publicznych lub jakichkolwiek osób trzecich;
  4. Informacje podawane 123RF przez Użytkownika są dokładne i prawdziwe, w tym, między innymi, wszystkie dane karty kredytowej;
  5. Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie wszystkich haseł do swojego konta 123RF w najwyższej poufności. Użytkownik nie może udostępniać ani ujawniać jakichkolwiek informacji o haśle lub loginie innym Użytkownikom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym dokumencie. Jeżeli Użytkownik dopuści się naruszenia postanowień niniejszego ustępu, będziemy upoważnieni do
   1. niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy za uprzednim powiadomieniem Użytkownika
   2. zatrzymania wszelkich płatności na mocy niniejszej Umowy oraz
   3. dochodzenia wszelkiego godziwego lub prawnego zadośćuczynienia.


 10. BŁĘDY W CENNIKU I INFORMACJACH

 11. 123RF podjęła wszelkie rozsądne wysiłki w celu zapewnienia, że ceny oraz informacje podane w Witrynie są właściwe, jednak istnieje możliwość, w wyniku autentycznej pomyłki, że informacje zawarte w Treści będą błędne lub Treść będzie wyceniona w sposób nieprawidłowy. W takiej sytuacji 123RF ma prawo do anulowania transakcji oraz zwrotu płatności w przypadku, gdy transakcja została dokonana.

 12. OGRANICZENIE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

  1. Unieważnienie / Wygaśnięcie: W przypadku, gdy niniejsza Umowa nie zostanie rozwiązana, ale okres subskrypcji zostanie unieważniony lub wygaśnie, Użytkownik może nadal korzystać z Treści, które zostały pobrane do dnia unieważnienia lub wygaśnięcia, pod warunkiem, że takie wykorzystanie będzie zgodne z warunkami niniejszej Umowy, EULA oraz innymi odpowiednimi porozumieniami licencyjnymi.

  2. Brak odszkodowań pieniężnych: W żadnym przypadku 123RF nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie utracone zyski lub dochody, utracone oszczędności lub inne szkody specjalne, ogólne, domniemane, uboczne lub wynikowe, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Treści, nawet jeśli 123RF lub dystrybutor autoryzowany przez 123RF został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, lub za roszczenia jakichkolwiek stron trzecich. Niektóre państwa nie pozwalają na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, więc powyższe wyłączenie lub ograniczenie może nie mieć zastosowania do wszystkich Użytkowników.


 13. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 14. Użytkownik wyraża zgodę na pełne zabezpieczenie i zwolnienie 123RF, jej pracowników, dyrektorów oraz członków kadry kierowniczej oraz wszystkich pozostałych osób związanych z 123RF, oraz każdego z ich następców, licencjobiorców oraz cesjonariuszy z wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, odszkodowań, strat lub kosztów, w tym opłat i kosztów obsługi prawnej, wynikających z naruszenia warunków powyższej gwarancji lub niniejszych Warunków.

 15. USAGE

 16. 123RF zastrzega sobie prawo do zmiany i korekty cen wszelkich pakietów kredytowych / abonamentowych lub stawek pobierania oraz rozmiarów pobieranych plików bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Jednakże, 123RF będzie starał

  1. PLANY ABONAMENTOWE
   1. Plany abonamentowe nie mogą zostać podwyższone ani obniżone po pobraniu pierwszej Treści.
   2. Nie jest możliwe przedłużenie okresu subskrypcji, jeżeli Użytkownik nie pobierze jakiejkolwiek Treści z powodu problemów z łącznością z siecią internet. 123RF dokona pełnego zwrotu z tytułu "straconych dni" wyłącznie w przypadku, gdy serwer 123rf.com będzie niedostępny na całym świecie (tj. w przypadku awarii systemu) przez ciągły okres wynoszący 8 godzin lub więcej.
   3. Treść subskrypcji nie będzie już dostępna do pobrania po zakończeniu okresu subskrypcji.
   4. Subskrypcje odnawiają się automatycznie na 3 dni przed ich końcem. Automatyczne odnawianie można anulować w dowolnym momencie na naszej stronie (idąc do swojego konta i aktualizując "Mój kupiony plan") lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej.

  2. PLANY KREDYTOWE
   1. Zakupione Plany Kredytowe nie mogą zostać obniżone. Możliwe będzie jednak podwyższenie planu.
   2. Kredyty ulegną wygaśnięciu w ciągu 1 roku od daty zakupu.
   3. Kredyty są ważne przez rok od daty zakupu.


 17. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

 18. Brak wyegzekwowania przez 123RF któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie jest uznawany za zrzeczenie się przyszłego egzekwowania tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

 19. JURYSDYKCJA

  1. Ustanowienie, działanie, interpretacja oraz wykonanie tej Umowy licencyjnej są regulowane przez prawo Hong Kongu oraz podlegają jego jurysdykcji bez względu na konflikt zasad prawnych między różnymi krajami.
  2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Licencji będą rozstrzygane w toku polubownych negocjacji. Jeżeli strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w ten sposób w ciągu trzydziestu (30) dni po rozpoczęciu negocjacji, strony zgodzą się na przekazanie sporu do Centrum Międzynarodowego Arbitrażu w Kong Kongu, co odbędzie się w zgodzie z Zasadami Arbitrażu UNCITRAL obowiązującymi w momencie wystąpienia o arbitraż. Liczba arbitrów wyniesie jeden (1). Językiem postępowania arbitrażowego będzie angielski. Decyzja arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca obie strony.
  3. Zleceniobiorca rozumie i potwierdza, że wszelkie naruszenia postanowień, oświadczeń oraz zapewnień zawartych w tej umowie skutkują nieodwracalnymi stratami firmy 123RF, za które wszelkie wymagania i działania naprawcze wynikające z prawa Hong Kongu i przyznawane za takie naruszenia nie będą wystarczające. Ponadto, Zleceniobiorca rozumie i zgadza się, aby trybunał arbitrażowy wprowadził wszelkie środki pośrednie jakie uzna za stosowne lub odpowiednie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa Hong Kongu, w tym wszelkie nakazy lub zakazy lub postanowienia tymczasowe.


 20. OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRAWNĄ

 21. Jeżeli 123RF zmuszona będzie do wejścia na drogę sądową w celu wyegzekwowania swoich praw, czy też do pobrania jakichkolwiek opłat, Użytkownik wyraża zgodę na zwrot 123RF wszelkich honorariów, kosztów procesu oraz opłat manipulacyjnych, jeżeli 123RF wygra sprawę.

 22. ZBYWALNOŚĆ

 23. Użytkownik nie może scedować ani przenieść na nikogo praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony 123RF.

 24. CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 25. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, rozumie ją oraz zgadza się na uznanie za wiążące jej warunków. Użytkownik ponadto wyraża zgodę, że jest to pełne i wyłączne oświadczenie o umowie pomiędzy Użytkownikiem a 123RF, które zastępuje wszelkie propozycje lub uprzednie uzgodnienia, zarówno ustne jak i pisemne, a także wszelką pozostałą komunikację pomiędzy Użytkownikiem a 123RF odnoszącą się do przedmiotu niniejszej umowy. Objaśnienia do najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz inne wyjaśnienia i treści zawarte w witrynie 123rf.com są przeznaczone wyłącznie dla informacji Użytkownika, oraz nie są i nie mogą być interpretowane jako część niniejszej umowy.

 26. ZASADA ROZDZIELNOŚCI

 27. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za bezskuteczne lub nieważne, fakt ten pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia, a pozostała część niniejszej Umowy będzie interpretowana tak, aby jak najlepiej odzwierciedlać intencje stron.

 28. JĘZYK

 29. NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA PIERWOTNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM, A NASTĘPNIE ZOSTAŁA PRZETŁUMACZONA NA INNE JĘZYKI. NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ WIERNOŚCI KOLEJNYCH TŁUMACZEŃ. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI POMIĘDZY WERSJĄ ANGIELSKĄ A WERSJĄ W I INNYM JĘZYKU, WERSJA ANGIELSKA JEST NADRZĘDNA.

 30. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 31. Wykorzystujemy informacje Użytkownika wyłącznie zgodnie z opisem w Polityce Prywatności, która zostaje włączona do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Użytkownik może zapoznać się z Polityką Prywatności pod następującym adresem: https://www.123rf.com/privacy.php.

  Użytkownik ponadto zgadza się, że poprzez dalsze korzystanie z witryny wyraża zgodę na warunki zawarte w Warunkach Korzystania oraz Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie jego informacji w sposób określony w Polityce Prywatności, proszony jest o zaprzestanie korzystania z usług(i) świadczonych przez 123RF.com.

 32. LOGO PROMOCYJNE

 33. Dalsze korzystanie z Treści, usług i/lub Witryn oznacza pełną zgodę Użytkownika na wykorzystanie przez 123RF wizerunku korporacyjnego / firmowego logo Użytkownika do celów promocyjnych 123RF bez konieczności zapłaty jakichkolwiek świadczeń.