Giardia lamblia pierwotniak, czynnik sprawczy lambliozy, ilustracja 3D

Giardia lamblia pierwotniak, czynnik sprawczy lambliozy, ilustracja 3D - 97186369
ID zdjęcia97186369

Giardia lamblia protozoan, the causative agent of giardiasis, 3D illustration